61. 
Ben kadehten çekmem artýk elimi; 
Tutmam senin senin kitabýný, minberini. 
Sen kuru bir sofrasýn, ben yaþ bir sapýk: 
Cehennemde sen mi iyi yanarsýn, ben mi? 

62. 
Eþi dostu verdik birer birer topraða; 
Kiminden bir taþ bile kalmadý ortada. 
Sen, yorgun katýr, hala bu kalleþ çöldesin: 
Sýrtýnda bunca yük, yürü bakalým hala. 

63. 
Gözüm, kör deðilsen, bunca mezarý gör; 
Dünyayý saran yalan dolanlarý gör; 
Kýrallar, padiþahlar çürüyüp gitmiþ: 
Ela gözlerine kurt dolanlarý gör! 

64. 
Felek doðruyu eðriyi tartaydý, 
Her iþine güzel demek kolaydý. 
Böyle özü doðruluk olaydý? 

65. 
Duman deðil mi dünya mutfaðýnda payýn? 
Öyleyse ha olmuþsun ha olmamýþsýn. 
Senin zorunsa sermayeden yememek: 
Bekle, bekle de baþkasý yesin yarýn. 

66. 
Bayram geldi; iþimiz iþtir bu aralýk; 
Horoz kaný gibi þarap bollaþýr artýk. 
Gel gelelim eþekler de boþ gezer þimdi: 
Oruç gemi aðýzlarýndan çýkar, yazýk! 

67. 
Hep  arar dururdum, dünyaya geleli, 
Alýn yazýsý, cenneti, cehennemi. 
Hocam kesti attý, saðlam bilgisiyle: 
Alýn yazýsý, cennet cehennem sende, dedi. 

68. 
Yarým somunun var mý? Bir ufak da evin? 
Kimselerin kulu kölesi deðil misin? 
Kimsenin sýrtýndan geçindiðin de yok ya? 
Keyfine bak: en hoþ dünyasý olan sensin. 

69. 
Bahar geldi; baþka þey istemem kafamda; 
Hele akla hiç yer vermem bahar soframda; 
Þarap, seninleyim bu mevsim, koru beni: 
Söðüt aðacý, sen de ser gölgeni altýma. 

70. 
Tanrý, cennette þarap içeceksin, der; 
Ayný tanrý nasýl þarabý haram eder? 
Hamza bir Arab' ýn devesini öldürmüþ: 
Þarabý yalnýz ona haram etmiþ peygamber. 

71. 
Nerde yüreði tertemiz uyanýk insan? 
Nerde güzel düþünceler ardýnda koþan? 
Herkes kendi kafasýnýn kulu kölesi: 
Hangi Tanrýnýn kulu, nerde o kahraman? 

72. 
Kim için bu yerler gökler? Bizim için. 
Biz görüþ cevheriyiz akýl gözünün 
Evren bir yüzük gibiyse çepeçevre 
Ýnsan, taþýnda bir nakýþ o yüzüðün. 

73. 
Yüce varlýk bize bir beden verince 
Sevmesini öðretti her þeyden önce 
Sonra þu delik deþik yüreðimize 
Mana incileri sakladý binlerce. 

74. 
Niceleri geldi, neler istediler; 
Sonunda dünyayý býrakýp gittiler; 
Sen hiç gitmeyecek gibisin, deðil mi? 
O gidenler de hep senin gibiydiler. 

75. 
Vakit geldi, dünya yeþiller giyecek; 
Aðaçlara Musa'nýn eli deðecek, 
Kuru tohumlara Ýsa'nýn nefesi; 
Gözler açýp buluta çevrilecek. 

76. 
Gerçek eren içinde kir tutmayandýr; 
Varlýðýný korkusuzca hiçe sayandýr; 
Bu topraklar üstünde en temiz kiþi 
Saðlýðýnda toprak kesilmiþ olandýr. 

77. 
Ey can, sana aklý niçin vermiþ veren? 
Kendini bil, yolunu bul yitip gitmeden. 
Baykuþ gibi ne gezersin viranelikte, 
Yerin akdoðan gibi sultanýn emrindeyken? 

78. 
Onlar ki kurtulamaz ikiyüzlülükten 
Caný ayýrmaya kalkarlar bedenden; 
Horoz gibi tepemde testere olsa 
Aklýmýn kafasýný keser atarým ben. 

79. 
Bir yanarým Tanrý özlemiyle Musa gibi; 
Bir ölürüm murada ermeden Yahya gibi; 
Yarý gökte kalýrým hep bir iðne yüzünden 
Hep bir baþka derdin terzisiyim Ýsa gibi. 

80. 
Dert çekme boþuna, hep gül de yaþa; 
Zulüm yolunda hakký bul da yaþa; 
Sonu yokluk madem bu dünyamýzýn 
Yok bil kendini, özgür ol da yaþa. 
 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|