361. 
Bulut geçti, göz yaþlarý kaldý çimende 
Gül rengi þarap içilmez mi böyle günde? 
Bugün bu çimen bizim, yarýn kim bilir kim 
Gezecek bizim topraðýn yeþilliðinde. 

362. 
Kendi çarkýný döndürmeye bak döndükçe dünya; 
Keyfinin tahtýna çýk kadehle dudak dudaða; 
Tanrýnýn umrunda mý senin günahýn sevabýn: 
Sen kendi muradýný kendi güzelinde ara. 

363. 
Madem ki sevincin adý kaldý yalnýz 
Ham þarabý en olgun dost saymalýyýz 
Keyfin el çekmeðe kalkmasýn kadehten 
Kadehtir þimdi artýk tek tutanaðýmýz. 

364. 
Kalk, kalk, yeter uyuduðun, saki! 
Boþ kadehim dolsun, dolsun, saki; 
Er geç testi olmadan kafa tasým, 
Sen testiden bana þarap sun, saki! 

365. 
Bu kubbe altýndaki bin bir belayý gör; 
Dostlar gideli boþalan dünyayý gör; 
Tek soluk yitirme kendini bilmeden; 
Býrak yarýný, dünü, yaþadýðýn aný gör. 

366. 
Hayat evini saðlam kurmak istersen, 
Günlerini gamsýz geçirmek istersen, 
Iþýl ýþýl þaraptan sakýn el çekme, 
Her gününün tadýna varmak istersen. 

367. 
Gül der ki yüzüm yüzlerden güzelken 
Ezer suyumu çýkarýrlar bilmem neden. 
Bülbül de þöyle der ona sanki içinden: 
Bir yýl dert çekmeden var mý bir gün sevinen? 

368. 
Menekþe mor boyalar sürerken gömleðine, 
Seher yeli el atarken gülün eteðine, 
Aklý olan gümüþ bedenli sevgilisiyle 
Ýçer þarabý, döker kadehi yüreðine. 

369. 
Boþtur dünya saki ve þarap olmayýnca, 
Irak neylerinin sesi duyulmayýnca; 
Nesi var nesi yok bu dünyanýn bana sor: 
Boþtur geçen ömrün kadehin dolmayýnca. 

370. 
Kaygýlar tasalar sarmasýn içini; 
Olumsuz düþlere kaptýrma kendini; 
Ayrýlma yarin ve çimenin koynundan 
Kara toprak koynuna almadan seni. 

371. 
Olanlarýn olacaðý belliydi çoktan; 
Ýyiyi kötüyü yazmýþ kaderi yazan; 
Ta baþtan gereði düþünülmüþ her þeyin: 
Neden boþuna uðraþýr, dertlenir insan? 

372. 
Madem ben kervansarayda kalýcý deðilim, 
Þarapsýz güzelsiz yaþamak hatadýr derim 
Dünya muhdes mi kadim mi diye tartýþmak boþ: 
Ben gittikten sonra ha muhdes olmuþ ha kadim! 

373. 
Meyhane rintlerinin sergerdesi benim; 
Yersiz sözlerle günaha giren benim; 
Gecesini kýzýl þaraba kurban eden 
Ciðerinin kanýyla dua eden benim. 

374. 
Dünyada olan biteni ben de görmedeyim; 
Haksýzlýklarý hep baþ köþelerde görmedeyim; 
Fesuphanallah! Nereye bakarsam bakayým 
Kendi mutsuzluðumu her yerde görmedeyim. 

375. 
Bize þarap ve sevgili, size cami kilise; 
Sizler cennetliksiniz, cehennemliðiz bizlerse; 
Kader böyleymiþ neylersin, kimsenin suçu yok: 
Kim ne karýþýr ezel nakkaþýnýn iþine? 

376. 
Gülün yüzünde çiy incisi nevruzun ne hos! 
Yeþillikte gönül aydýnlatan yüzün ne hoþ! 
Dün geçti gitti, hoþ deðil ondan söz etmemiz: 
Hoþ tut gönlün, anma dünü, bak bugün ne hoþ. 

377. 
Benim varlýðým senin yaptýðýn bir nakýþ; 
Türlü garip renklerini hep senden almýþ; 
Kendimi düzeltmeðe nasýl varsýn elim: 
Senden güzelini yapmak bana mý kalmýþ! 

378. 
Yetmiþ iki ayrý millet, bir o kadar da din! 
Tek kaygýsý seni sevmek benim milletimin; 
Kafirlik müslümanlýk neymiþ, sevap günah ne? 
Maksat sensin, araya dolambaçlar girmesin. 

379. 
Feleðin çarký döner, ne tuz bilir ne ekmek 
Balýk gibi çýplak kor gider bizi felek 
Kadýnlarýn çýplaklarý giydiren çýkrýðý 
Feleðin çarkýndan daha yararlý demek. 

380. 
Kalk oyna, ayaklarýn ellerimize uysun 
Biz içerken o mavi gözler süzülsün 
Yirmi yaþýnda þarap içmenin tadý yok 
Altmýþýndan sonra içeceksin ki deðsin 

381. 
Bu fakir köþede þarap ve çalgý yeter bize  
Rahmet umudu, azap korkusu bizim nemize? 
Caný, baþý sarýðý rehine verip vermiþiz 
Hava, toprak, su ve ateþ uðramaz semtimize. 

382. 
Zahide hurilerle dolu cennet hoþ gelir 
Onun bana üzümün suyu daha hoþ gelir 
Onun cenneti veresiye benimki peþin 
Ne var ki uzaktan davulun sesi hoþ gelir. 

383. 
Þarap beden gücüdür, can gücüdür bana; 
Çözülmedik ne sýrlarý çözdürür bana; 
Ýstemem dünyayý ahreti þarap varken: 
Bir damlasý iki dünyadan yeðdir bana. 

384. 
Bülbül ötmeðe baþlayýnca bahçemizde; 
Bir lale gibi açsýn þarap elimizde; 
Elde kadehle öldü diyecekler bir gün, 
Ko desin cahil herifler,  ne umrumuzda. 

385. 
O bilginler ki evrenin özetidirler; 
Düþüncelerinin atý göklerde gezer; 
Ýþ kavramaya gelince Senin özünü 
Þaþkýnlýktan Felek gibi baþlarý döner. 

386. 
Baharlar yazlar geçer sonbahar gelir; 
Ömrümün yapraklarý dökülür bir bir; 
Þarap iç, gam yeme, bak ne demiþ bilge: 
Dünya dertleri zehir, þarap panzehir. 

387. 
Güzelim can çýkýp gidince bedenimizde 
Birkaç kerpiç olacak mezarýmýzý örten; 
Gün gelecek, mezar yapmak için baþkasýna 
Kerpiç dökecekler kalacak toprakla bizden. 

388. 
Aþýklar meclisinde yer bulmuþuz birlikte; 
Dünyanýn dertlerinde kurtulmuþuz birlikte; 
Ýçip birer kadeh bu sevincin þarabýndan 
Özgürlüðe ermiþ, sarhoþ olmuþuz birlikte. 

389. 
Akýlla bir konuþmam oldu dün gece; 
Sana soracaklarým var, dedim; 
Sen ki her bilginin temelisin, 
Bana yol göstermelisin. 
Yaþamaktan bezdim, ne yapsam? 
Birkaç yýl daha katlan, dedi. 
Nedir; dedim bu yaþamak? 
Bir düþ, dedi; birkaç görüntü. 
Evi barký olmak nedir? dedim; 
Biraz keyfetmek için 
Yýllar yýlý dert çekmek, dedi. 
Bu zorbalar ne biçim adamlar? dedim; 
Kurt, köpek, çakal, makal, dedi. 
Ne dersin bu adamlara, dedim; 
Yüreksizler, kafasýzlar, soysuzlar, dedi. 
Benim bu deli gönlüm, dedim; 
Ne zaman akýllanacak? 
Biraz daha kulaðý burkulunca, dedi. 
Hayyam' ýn bu sözlerine ne dersin, dedim; 
Dizmiþ alt alta sözleri, 
Hoþbeþ etmiþ derim, dedi.

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|