341. 
Tanrý evrenin caný, evrense tek bir beden 
Melekler bu bedenin duyularý hep birden 
Yerde gökte canlý, cansýz ne varsa birer uzuv: 
Budur Tanrý birliði, boþtur baþka her söylenen 

342. 
Kader defterimi yeniden yazabilseydim 
Kendime gönlümce bir hayat seçerdim; 
Bütün dertleri siler atardým dünyamýzdan 
Sevinçten göklere uçardý düþüncelerim. 

343. 
Þu senin benim dediðimiz toprak neyimizdir 
Birkaç günlük cennetimiz cehennemizdir 
Bugün su  içtiðin þu testi toprak olunca 
Mezarýna atýlýr belki bir gün, kim bilir. 

344. 
Ýki günde bir somun geçiyorsa eline 
Soðuk suyu da olursa bir kýrýk testide 
Niçin kendinden kötüsüne kul olur insan, 
Ne diye girer kendi gibisinin hizmetine? 

345. 
Bu varlýk denizi nerden gelmiþ bilen yok; 
Öyle bir inci ki bu büyük sýr delen yok; 
Herkes aklýna eseni söylemiþ durmuþ, 
Ýþin kaynaðýna giden yolu bulan yok. 

346. 
Oðul, dünyamýzý aydýnlatan þarabý sun; 
Sevinç gülümüze  ay ýþýðý gibi vursun; 
Sular gibi akar gider gençliðin ateþi, 
Bir uykudur o senin uyanýk mutluluðun. 

347. 
Dilerim ölünce þarapla yýkanayým 
Þarap þiirleriyle talkýnlanayým 
Mahþer günü arayan olursa beni 
Meyhanenin önündeki topraktayým. 

348. 
Senden benden önce de vardý bu gün bu gece 
Felek dönüp durmadaydý hep bu gördüðünce 
Usulca bas topraða, çünkü bastýðýn yer 
Bir güzelin  gözbebeðiydi beþ on yýl önce. 

349. 
Yaþamaný akla uydurman gerekir, 
Ama bilmezsin akla uygun olan nedir; 
Bereket eli çabuktur Zaman Usta' nýn, 
Baþýna vura vura sana da öðretir. 

350. 
Gül mevsimi çimendeyiz su kýyýsýnda 
Birkaç nur yüzlü güzel de var aramýzda 
Þarap sun çünkü sabah erken içenlere 
Ne mescit gerekir ne kilise dünyada. 
 
351. 
Tanrý gönlünce yaratýr da her þeyi 
Neden ölüme mahkum eder hepsini? 
Yaptýðý güzelse neden kýrar atar 
Çirkinse suçu kim kime yüklemeli? 

352. 
Ezel avcýsý bir yem koydu oltasýna 
Bir canlý avladý Adem dedi adýna 
Ýyi kötü ne varsa yapan kendisiyken 
Tutar suçu yükler kendinden baþkasýna. 

353. 
Bu dünyada nedir payýma düþen, hiç 
Nedir ömrümün kazancý felekten, hiç 
Bir sevinç mumuyum sönüversem hiçim 
Bir kadehim kýrýlsam ne kalýr benden hiç. 

354. 
O yakut dudaklarý kýzýl kýzýl yanan nerde? 
O güzelim kokusu cana can katan nerde? 
Müslümanlara þarap haram edilmiþtir derler 
Ýçmene bak, haram iþlemeyen müslüman nerde? 

355. 
Bu dünyaya kendi isteðimle gelmedim ben; 
Þaþkýnlýktan baþka þeyim artmadý yaþarken. 
Kendi isteðimle de gidiyor deðilim þimdi, 
Niye geldik kaldýk, niye gidiyoruz bilmeden. 

356. 
Sonsuz çemberinde bu dipsiz evrenin 
Gönül hoþluðuyla iç, geçmeden devrin 
Ecel þarabýn sunulunca da ah etme: 
Sýran gelince içmezlik edemezsin. 

357. 
Ýç, þarap iç, Mahmut olmak budur; 
Çalgý dinle, Davut olmak budur; 
Geçmiþi, geleceði düþünme 
Gününü gün et, yaþamak budur. 

358. 
Bu ömür kervaný bir tuhaf gelir gider 
Kazancýn, yaþamasýný bildiðin günler; 
Saki, býrak þu yarýný düþünenleri 
Geçti gidiyor gece, geçmeden þarap ver. 

359. 
Kimileri laf dünyasýnda þiþinip durmuþ; 
Kimi güzel ardýnda koþturmuþ; 
Perdeler inince anlar her biri, ey Gerçek, 
Senden ne uzak, ne uzak yollara vurmuþ. 

360. 
Gönlünce de dönse, bu dünyanýn sonu ne? 
Okunup bitse de ömür destanýnýn, sonu ne? 
Yüz yýl dilediðince yaþadýn diyelim, 
Bir yüz yýl daha yaþasaydýn, sonu ne? 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|