321. 
Ben þarabý eskimiþ acý acý severim; 
En çok da ramazanda cumalarý içerim; 
Helal üzümünü ezdim doldurdum küpe: 
Ne olur,içinceyedek ekþitme Tanrým. 

322. 
Ben olmayýnca bu güller, bu serviler yok. 
Kýzýl dudaklar, mis kokulu þaraplar yok. 
Sabahlar, akþamlar, sevinçler tasalar yok. 
Ben düþündükçe var dünya, ben yok o da yok. 

323. 
Aþk o yüce mimar, beden evimi kurunca 
Aþk dersini yazdýrdý bana her dersten önce  
Sonra bir parça altýn koparýp yüreðimden 
Bir anahtar yaptý mana hazinelerine. 

324. 
Gök yaban gülleri döküyor eteðinden 
Bir çiçek yaðmuruna tutuldu sanki çimen 
Gül þarap dolsun kadehimin lalesine 
Mor buluttan yere yaseminler düþerken. 

325. 
Þarap iç, azlýk çokluk silinsin kafandan 
Kurtul yetmiþ iki milletin kaygusundan 
Perhize kalkma sakýn dokunur diye þarap. 
Þarap ki bir dirhemi bin bir derde derman. 

326. 
Can yoldaþý dostlar çekildi gittiler 
Ecel çiðnedi hepsini birer birer 
Yan yana oturmuþtuk hayat sofrasýna 
Bizden birkaç kadeh önce sýzdý gittiler. 

327. 
Yokluk suyuyla ekilmiþ tohumum benim 
Gam ateþiyle tutuþmuþ yanar yüreðim 
Alýndýðým topraða verilmeden önce 
Dünyanýn serseri yelleri önündeyim. 

328. 
Bu masmavi kubbenin kurulduðu gün 
Bu nur Cevza burcuna verildiði gün 
Mumun baþýna baðlanan alev gibi 
Baðlandý yüreðime senin aþk gülün. 

329. 
Seher yeli eser yýrtar eteðini gülün 
Güle baktýkça çýrpýnýr yüreði bülbülün 
Sen þarap içmene bak, çünkü nice gül yüzler 
Kopup dallarýndan toprak olmadalar her gün. 

330. 
Mezarda yatanlarýn toz toprak her biri 
Zerre zerre daðýlýp gitmiþ bedenleri 
Ne þarap ki bir içen sýzmýþ mahþeredek 
Ýþten güçten habersizler yýllardan beri. 

331. 
Bu yýldýzlý gökler ne zaman baþladý dönmeye? 
Ne zaman  yýkýlýp gidecek bu güzelim kubbe? 
Aklýn yollarýyla ölçüp biçemezsin bunu sen 
Mantýklarýn, kýyaslarýn sökmez senin bu iþde. 

332. 
Bin bir tuzak kurarsýn yolum üstüne 
Adým atma yakalarým dersin bir de 
Bir zerre var mý dünyada yönetmediðin 
Neden asi dersin kendi yürüttüðüne? 

333. 
Bu dünya sýrrýný söylemez kimseye; 
Bin Mahmud' u bin Ayaz' ý serdi yere; 
Þarap iç, dünyaya gelinmez iki kez: 
Bir kez giden bir daha gelmez geriye. 

334. 
Bu dünyaya gelip gitmemizin kazancý nerde? 
Ömrümüzün umut ipliði ne oldu, nerde? 
Bu feleðin çemberinde nice temiz canlar 
Yandý kül oldular, hani dumanlarý, nerde? 

335. 
Bilmem, Tanrým, beni yaratýrken neydi niyetin, 
Bana cenneti  mi, cehennemi mi nasip ettin; 
Bir kadeh, bir güzel, bir çalgý bir de yeþil çimen 
Bunlar benim olsun, veresiye cennet de senin. 

336. 
Feleðin atý eðerlenip dizginlediði gün 
Göklerin yýldýzlarla donatýldýðý gün 
Bize bu nasibi verdi kader divaný 
Biz yoktuk kusur paylarýmýz daðýldýðý gün. 

337. 
Oruç tutup namaz kýlmaða kalktým geçende 
Dedim belki öyle ererim dileklerime 
Yazýk ki bir kuru yelle bozuldu abdestim  
Bir damla þarapla da orucum gitti güme. 

338. 
Bak, Saki, yüreðim arýndý bütün kaygýlardan 
Gitti o kükreyen aslanlar, bomboþ þimdi orman 
Gece yýldýz saçarken göklerin þarap kasesi 
Benim kadeh boþ günümü gün edeceðim zaman. 

339. 
Senden benden önce kadýn erkek niceleri 
Þenlendirip süslediler dünya denen yeri 
Senin tenin de topraða karýþacak yarýn 
Senden beslenecek nice insan bedenleri. 

340. 
Gönlünü hoþ tut, sonu gelmez kaygýlarýn 
Gök kubbede çatýþmasý bitmez yýldýzlarýn 
Senin topraða karýþacak bedenlerinse 
Tuðla olacak sarayýna baþkalarýnýn. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|