301. 
Hayyam, olsa olsa bir çadýr senin bedenin, 
Can sultanýmýzýn bir süre oturmasý için; 
Ecel hancýsý bir baþka konak döþeyince 
Sultan göçer gider, viran olur çadýrýn senin. 

302. 
Þarap içti mi, dilenci sultanlaþýr; 
Tilki çýkar deliðinden, aslanlaþýr; 
Yaþlý baþlý adam delikanlaþýr; 
Delikanlý yaþca baþca olgunlaþýr. 

303. 
Günahlarým çok olmasýna çoktur benim, 
Ama dinsizler gibi umutsuz deðilim: 
Cennet cehennem umrumda deðilse de 
Ötede hem þarap olacak, hem de sevgilim. 

304. 
Ey kara cübbeli, senin gündüzün gece; 
Taþ atma dünyayý bilmek isteyenlere. 
Onlar Yaradanýn sanatý peþindeler: 
Senin aklýn fikrin  abdest bozan þeylerde 

305. 
Her  gün tövbe eder bozarýz biz; 
Þaný þerefi de boþarýz biz; 
Kusur iþlersek ayýplamayýn: 
Sarhoþ doðduk, sarhoþ yaþarýz biz. 

306. 
Þu sonsuz sayvaný donatan yýldýzlar 
Akýllarýn aklýný durdururlar; 
Sen aklýndan þaþmamaya bak ve bil ki 
O tedbirli yýldýzlar da yoldan çýkarlar. 

307. 
Derdin avucundan þarap içmedikçe 
Bir yudum su içmiþ deðilim gönlümce; 
Kimsenin tuzuna da ekmek banmadým 
Ciðerimi kebap edip yemedikçe. 

308. 
Daha nice sürsün yalan dolaný ömrün; 
Daha nice dert sunsun sakisi ömrün; 
Uzatma;  kadehindeki son yudum gibi 
Býrak dökülsün yere kalaný ömrün. 

309. 
Her gün þarap cümbüþüne dalanlarýn da 
Her gece mihrap önünde kalanlarýn da 
Islanmayaný yok, yaðmur altýnda hepsi: 
Bir uyanýk var, ötekiler hep uykuda. 

310. 
Unutma, amansýz feleðin çarkýndasýn; 
Þarap iç, çünkü ateþten bir dünyadasýn; 
Madem ki yerin önünde sonunda toprak 
Farzet ki üstünde deðil altýndasýn. 

311. 
Sevgiliyle sabah içmedeyiz, saki; 
Biz Nasuh tövbesi bilmeyiz, saki; 
Yeter okuduðun Nuh hikayesi 
Hemen dolsun huzur kasemiz, saki. 

312. 
Madem aman vermiyor ecel, saki, 
Kadeh boþ kalmasýn, aman gel, saki; 
Þu üç beþ günlük dünyada gam yemek 
Bizim gönlümüzce iþ deðil, saki. 

313. 
Her sabah çiðle bezenir yüzü lalenin; 
Yeþillikte bükülür boynu menekþenin; 
Ama daha gönlümcedir hali goncenin 
Çeker eteðini, derlenir için için. 

314. 
Þarap sonsuz hayat kaynaðýdýr, iç; 
Gençlik sevincinin pýnarýdýr, iç; 
Gamý yakar eritir ateþ gibi, 
Saðlýk sularýndan þifalýdýr, iç. 

315. 
Açýlmýþken nasýlsa mutluluk gülün 
Niçin elinde kadeh yok böyle bir gün? 
Þarap iç, can düþmanýndýr geçen zaman: 
Bir daha bu fýrsatý bulman ne mümkün? 

316. 
Gönül, bir düþ madem dünya gerçeði 
Ne dertlenir, alçaltýrsýn kendini? 
Hoþgör kaderini, gününü gün et: 
Yazýlan senin için bozulmaz ki. 

317. 
Sevenlerinden yer yok ben garibe; 
Derdine düþenlerle baþým dertte; 
Sarmýþlar seni kum bulutu gibi 
Gül yüzünden ýþýk mý düþer bize. 

318. 
Yoksula, yoksulluða yakýn ettin beni; 
Dertlere, gurbetlere alýþtýrdýn beni; 
Yakýnlarýn ancak ere bu mertebeye; 
Tanrým, ne hizmet gördüm de kayýrdýn beni? 

319. 
Ýnsanlýk yaratýlalý olgun kiþiler 
Bulduklarýyla yetinip dert çekmediler 
Birbirine girdi gözü doymayanlarsa: 
Çok isteme kaderden baþýn derde girer. 

320. 
Kim yüreðini uydurduysa aklýna 
Bir anýný yitirmedi bu dünyada; 
Ya Tanrý uðruna emek verdi candan 
Ya rahatýný aradý buldu þarapta. 
 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|