281. 
Þarap küpü önüne serdik seccademizi; 
Þarap yakutuyla adam ettik kendimizi; 
Umudumuz, meyhanede yeniden bulmak 
Camide, medresede  yiten günlerimizi. 

282. 
Ben çimen Mýsrýnýn Yusufuyum, dedi gül; 
Dilimden altýn, yakut saçýlýr, dedi gül; 
Dedim: Senin Yusuf olduðun nerden belli? 
Kana boyanmýþ gömleðime bak, dedi gül 

283. 
Ne gündüz oturduk, ne gece uyuduk; 
Dünyada Cem'in kadehini aradýk durduk. 
Öðrenince dünyalarý yansýttýðýný, 
Cem' in kadehini yüreðimizde bulduk. 

284. 
Rintlerin yolunda kendini unut; 
Namazýn, orucun kökünü kurut; 
Öðütlerin iyisini Hayyam'dan iþit: 
Þarap iç,yol kesme, yoksullarý tut. 

285. 
Bu ucsuz bucaksýz dünya içinde, bil ki, 
Mutlu yaþamak iki türlü insana vergi: 
Biri iyinin kötünün aslýný bilir, 
Öteki ne dünyayý bilir ne kendini. 

286. 
Þarap güllere çevirsin sabahýmýzý; 
Çalalým yere þan þeref külahýmýzý; 
Nemize gerek bizim uzun dilekler, 
Uzun saçlar, çalgýlar sarsýn havamýzý. 

287. 
Hayyam, þarap iç, sarhoþ olmak ne hoþ, 
Sevgilin de varsa, sarýlmak ne hoþ; 
Er geç sonu yokluk madem bu dünyanýn, 
Yok say kendini, bak var olmak ne hoþ! 

288. 
Hayyam, bak þu mavi gök nasýl durulmuþ; 
Açmýþ çadýrý, kesmiþ dedikoduyu, susmuþ. 
Varlýðýn kadehinde, çünkü, ezel sakisi 
Bin Hayyam kabarcýðý belirtip yok etmiþ. 

289. 
Bu dünya kimseye kalmaz, bilesin; 
Er geç kuyusunu kazar herkesin. 
Tut ki Nuh kadar yaþadýn  zor bela 
Sonunda yok olacak deðil misin? 

290. 
Güneþi balçýkla sývamak elimde deðil; 
Erdiðim sýrlarý söylemek elimde deðil; 
Aklým düþüncenin derin denizlerinden 
Bir inci çýkardý ki delmek elimde deðil. 

291. 
Caným þarap, ne güzelsin billur kasende; 
Aklý köstekleyen bir büyü var sende. 
Biraz içti mi insan açýlýr yüreði 
Döker ortaya nesi varsa içinde. 

292. 
Bu sarayýn baþý göklerdeydi bir zaman; 
Padiþahlar girer çýkardý kapýsýndan. 
Þimdi duvarýnda bir kumru: Guguk, diyor. 
Guguk, guguk, o þanlý günlerin ardýndan. 

293. 
Hayyam bu zamanda vahlanýp durmak boþuna; 
Kendi derdine düþmek utanç verir insana. 
Ýyisi mi þarap iç, çalgý dinleyerek 
Nerdeyse bir taþ düþer senin de sofrana. 

294. 
Gören göze güzel, çirkin hepsi bir; 
Aþýklara cennet, cehennem, hepsi bir; 
Ermiþ ha çul giymiþ, ha atlas; 
Yün yastýk, taþ yastýk, seven baþa hepsi bir. 

295. 
Kaderin elinde boynum kýldan ince: 
Tüysüz kuþa dönerim ecel gelince, 
Yine de topraðýmdan testi yapýn siz: 
Dirilirim içine þarap dökünce. 

296. 
Yakýnýrým aynalar gibi felekten; 
Býkmaz alçaklarý yükseltmekten. 
Gözyaþý dolu bir kadeh oldu yüzüm, 
Yüreðim kan dolu bir desdi gerçekten. 

297. 
Yüreðim, kimselerden ihsan dileme; 
Bu amansýz felekten aman dileme; 
Bil ki, derman aradýkça artar derdin: 
Derdinle haldaþ ol, derman dileme. 

298. 
Tanrý gülüþünle öfkeni almýþ senin, 
Birinden cennet yapmýþ, birinden cehennem. 
Sen cennetimsin benim, ben senin uslu kulun: 
Açýlsýn kapýlarý bana cennetimin! 

299. 
Ey canlar, þarapla buldurun bana beni; 
Yakutlara çevirin kehruba çehremi; 
Þarapla yýkayýn beni öldüðüm zaman 
Asmadan bir tabut içinde gömün beni. 

300. 
Feleðin çarký dönmeyecek madem muradýmca, 
Gökler ha yedi kat olmuþ, ha sekiz, bana ne? 
Ölüm bütün isteklerimi yok ettikten sonra 
Ha daðda kurt yemiþ beni, ha mezarda karýnca. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|