261. 
Ben þarap içiyorum, doðrudur; 
Aklý olan da beni haklý bulur: 
Ýçeceðimi biliyordu Tanrý, 
Ýçmezsem Tanrý yanýlmýþ olur. 

262. 
Dünya hangi gülü bitirdiyse yerden 
Kýrýp atmýþ, topraða gömmüþ yeniden. 
Su yerine topraðý çekseydi bulut 
Sevgili kanlarý yaðardý göklerden. 

263. 
Gerçeði bilemeyiz madem, ne yapsak boþ; 
Ömür boyu kuþku içinde kalmak mý hoþ? 
Aklýn varsa kadehi býrakma elden 
Bu karanlýkta ha ayýk olmuþsun, ha sarhoþ. 

264. 
Ýnsan yiyeceksiz, giyeceksiz edemez: 
Bunlar için didinmene bir þey denmez. 
Ondan ötesi ha olmuþ, ha olmamýþ: 
Bu güzelim ömrünü satmaya deðmez. 

265. 
Okunu attý mý ölüm, siperler boþuna; 
O þatafatlar, altýnlar, gümüþler boþuna; 
Gördük bütün insan iþlerinin iç yüzünü: 
Tek güzel þey iyilik, baþka düþler boþuna. 

266. 
Saki, gökler, denizlerce dolgunum; 
Ýçime sýðmaz oldu coþkunluðum; 
Ak saçlarýmla sarhoþ ettin beni, 
Kýþ ortasýnda bahar bulutuyum! 

267. 
Dün gece þarap arýyordum þehirde; 
Soluk bir gül gördüm bir ocak önünde; 
Dedim: Ne yaptýn da yakýyorlar seni? 
Dedi: Bir kez güleyim dedim çimende. 

268. 
Bir yürek ki yanmaz, yürek denir mi ona? 
Sevmek haram, yüreðinde ateþ olmayana. 
Bir gününü sevgisiz geçirdinse, yazýk: 
En boþ geçen günün o gündür, inan bana. 

269. 
Düþünce göklerinin baþ konaðý sevgidir sevgi; 
Gençlik destanýnýn baþ yapraðý sevgidir sevgi; 
Ey sevginin sýrlarýndan habersiz yaþayanlar, 
Bilin ki tüm varlýðýn baþ kaynaðý sevgidir sevgi. 

270. 
Barýþ istemiyorsa Felek, iþte savaþ; 
Ýster serseri deyin bana, ister ayyaþ; 
Ýþte þarap, duruyor ortada, kýpkýzýl; 
Ýçmeyen taþa çalsýn baþýný, iþte taþ! 

271. 
Þarabým, kasem, sevgilim, bir de çimen; 
Býrak bana bunlarý, al cenneti sen. 
Cehennemmiþ, kuru laf bunlar: 
Kim gitmiþ cehenneme, kim dönmüþ cennetten? 

272. 
Çekmeyiz aþaðýlýk dünyanýn gamýný; 
Özleriz gül rengi þarabýn canýný; 
Þarap dünyanýn kaný, dünya ise kanlýmýz: 
Niçin içmeyelim kanlýmýzýn kanýný? 

273. 
Seccadeye tapanlar eþek deðil de nedirler? 
Küfelerle riya çamuru yüklenirler gezerler. 
Ýþin kötüsü, din perdesi arkasýnda bunlar, 
Müslüman geçinirken gavurdan beterdirler. 

274. 
Bu çürük temelli kubbede neyiz ki biz? 
Tasta delik arayan karýncalar gibiyiz. 
Ne korku, ne umut kapýlarýný bilen 
Þaþkýn, gözü baðlý, avanak öküzleriz. 

275. 
Yýkýk bir saray bu dünya dedikleri; 
Gece ve gündüz atlarýnýn durak yeri; 
Yüz Cemþit' den arda kalmýþ bir dünya bu: 
Yüz Behram kendinin sanmýþ bu gökleri. 

276. 
Gelip de eskiyenler, yeni gelenler, 
Hepsi gider bugün yarýn, birer birer; 
Kimselere kalmamýþ bu eski dünya: 
Kimi gitti gider, kimi geldi gider. 

277. 
Ölüp yok olma korkularýn saçma 
Yoktan vara yükselen dalda oldukça; 
Sevgiye Ýsa gibi dirilmiþsin sen; 
Ölüm yok artýk sana dünya durdukça. 

278. 
Ben kendiliðimden var deðilim bu varlýðýmla; 
Kendim çýkmýþ deðilim elbet bu karanlýk yola; 
Bir baþka varlýktan gelmiþ bendeki varlýk: 
Ben dediðin  kim ola, nerde, ne zaman var ola? 

279. 
Haksýzlýk etmekten sakýn, hak yoluna gir; 
Yediðin ekmeði baþkasýna da yedir; 
Cana kýyma, kimsenin sýrtýndan geçinme, 
Seni cennete sokmak benden: Þarap getir! 

280. 
Ben hangi þarapla sarhoþ olursam olurum, 
Ateþe, puta, neye taparsam taparým; 
Herkes bir türlü görmek istiyor beni 
Ben kendimi ne türlü yaparsam yaparým. 
 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|