241. 
Benim yasam artýk þarap,  çalgý, eðlenti; 
Dinim dinsizlik, býraktým her ibadeti; 
Niþanlým dünyaya: Ne çeyiz istersin, dedim: 
Çeyizim,senin gamsýz yüreðindir, dedi. 

242. 
Benden Muhammet Mustafa' ya saygý ve selam: 
Deyin ki, hoþ görünürse, bir þey soracak Hayyam: 
Neden Yüce Efendimizin buyruklarýnda 
Ekþi ayran helal da güzelim þarap haram? 

243. 
Benden Hayyam' a selam söyleyin demiþ 
                                                      peygamber; 
Sözlerimi yanlýþ anlamýþsa çiylik eder: 
Ben þarabý herkese haram etmiþ deðilim ki 
Hamlara haramdýr, doðru, ama olgunlar içer. 

244. 
Yalnýz bilgili olmak deðil adam olmak; 
Vefalý mý deðil mi insan, ona bak. 
Yücelerin yücesine yükselirsin 
Halka verdiðin sözün eri olarak. 

245. 
Kim demiþ haram nedir bilmez Hayyam? 
Ben haramý helalý karýþtýrmam: 
Seninle içilen þarap helaldir, 
Sensiz içtiðimiz su bile haram. 

246. 
Dünya yýldýramazsýn beni ne yapsan; 
Ölümden de korkmam, er geç ölür insan. 
Ölmemek elimizde deðil ki bizim: 
Ýyi yaþamamak beni korkutan. 

247. 
Yerin üstüne baktým, uykuya dalmýþlar; 
Altýna baktým, çürüyüp toprak olmuþlar. 
Yokluk ovasýnda baþka ne var ki zaten: 
Daha gelmemiþler var, gelip gitmiþler var. 

248. 
Bilge, yüce varlýðýn seyrine dalar; 
Gafil ise onda dostluk düþmanlýk arar. 
Deniz, deniz olduðu için dalgalanýr, 
Çöpe sor, hep onun içindir dalgalar. 

249. 
Ben kendimden geçtikçe kendime gelirim; 
Yücelere çýkar, alçalmayý bilirim. 
Daha da garibi, varlýðýn þarabýyla 
Ne kadar  ayýk da olsam, sarhoþ gibiyim. 

250. 
Yüreðinde sýkýntý varsa esrar iç, 
Ya da birkaç kadeh gül renkli þarap iç. 
Onu içmem, bunu içmem der durursun: 
Ahmak herif, git zýkkýmýn pekini iç. 

251. 
Adým kötüye çýkarsa çýksýn, ben böyleyim; 
Bir kerpiçim de olsa, satar þarap içerim. 
O da gidince ne yaparsýn diyecekler: 
Cübbemle sarýðým ne güne duruyor, derim. 

252. 
Kalk, kalk, çalgýlara çalgý katalým gitsin; 
Adýmýzý kötüye çýkartalým gitsin. 
Sofuluk þiþesini çalalým taþa, 
Seccadeyi bir kadehe satalým gitsin. 

253. 
Þarabýn adý kötüye çýkmýþ, kendi hoþ, 
Hele bir güzelle içersen daha bir hoþ; 
Harammýþ þarap, olsun, bana göre hava hoþ: 
Hem, bana sorarsan, haram olan herþey hoþ. 

254. 
Zaman büktü belimi, ne el tutar ne ayak; 
Oysa ne güzel iþlerim var yapýlacak. 
Can kalktý gitmeye; aman dur, diyorum: 
Ne yapayým diyor, evin yýkýldý yýkýlacak. 

255. 
Yeryüzünü gül bahçesine çevirmekten 
Daha güzeldir bir insaný sevindirmen. 
Bin kulu  azat edenden daha büyüktür 
Bir hür insaný iyilikle kul edebilen. 

256. 
Can bir þaraptýr, insan onun destisi; 
Beden bir ney gibidir, kan o neyin sesi. 
Hayyam, bilir misin nedir bu ölümlü varlýk: 
Hayal fenerinde bir ýþýk pýrýltýsý. 

257. 
Ah, Tanrý dünyayý yeniden yarataydý, 
Yaratýrken de beni yanýnda tutaydý; 
Derdim: Ya benim adýmý sil defterinden, 
Ya da benim dilediðimce yarat dünyayý. 

258. 
Uyumuþum; rüyamda akýllý bir insan 
Dedi: Sevinç gülü açmaz uykuda, uyan; 
Ne iþin var bu ölüme benzer ülkede? 
Kalk, þarap iç, sonsuz uykulara dalmadan. 

259. 
Tekkede, medresede, manastýrda, kilisede, 
Bir cennet cehennem kaygýsýdýr sürüp gitmede. 
Oysa yüce varlýðýn sýrlarýna eren kiþi 
Bunlarýn tohumunu uðratmaz düþüncesine 

260. 
Zaman baþýmýza bir çorap örmeden, 
Gelin dostlar, içelim içebilirken. 
O ecel çavuþu dikildi mi tepene 
Bir yudum su iç bakalým, içebilirsen. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|