221. 
Gönül dedi: Ben neyim ki, bir damla sadece; 
Ben nerde, görmediðim koca deniz nerde! 
Böyle diyen gönül denize kavuþunca 
Baktý kendinden baþka þey yok görünürde. 

222. 
Can o güzel yüzüne vurgun, neyleyim; 
Gönül tatlý diline tutkun, neyleyim; 
Can da, gönül de sýr incileriyle dolu: 
Ama dile kilit vurmuþsun, neyleyim. 

223. 
En doðrusu, dosta düþmana iyilik etmen; 
Ýyilik seven kötülük edemez zaten. 
Dostuna kötülük ettin mi düþmanýn olur: 
Düþmanýnsa dostun olur iyilik edersen. 

224. 
O kýzýl yakutun madeni, baþka maden; 
O eþsiz incinin sedefi, baþka sedef; 
Aklýn bulduklarý kuruntu, dedi kodu: 
Bizim aþk efsanemizin dili, baþka dil. 

225. 
Meyhanede abdest þarapla alýnýr ancak; 
Mümkün mü kara yazýyý aka çevirmek? 
Perdemiz öyleysine yýrtýlmýþ ki bizim, 
Onarýlmaz artýk ne kadar yamasak. 

226. 
Hem sana el deðdirmeðe elim varmaz, 
Hem sensiz aldýðým nefes, nefes olmaz: 
Bir garip dert bu, kimseye de açýlmaz: 
Bir zehir zakkum ki tadýna da doyulmaz. 

227. 
Sýr saklamasýný bilirsen Hayyam söyler 
Ýnsanoðlu nedir, ne yapar, ne eder: 
Dert çamuruyla yuðrulup gelir  dünyaya 
Yer içer, karýn doyurur ve çeker gider. 

228. 
Putlarýn, Kabenin istediði: Kölelik; 
Çanlarýn, ezanýn dilediði: Kölelik; 
Mihraptý, kiliseydi, tespihti, salipti 
Nedir hepsinin özlediði? Kölelik. 

229. 
Benim caným hep þarabýn izindedir, 
Kulaðým ney ve rubap sesindedir. 
Topraðýmdan desti yaparlarsa benim 
O desti þarap doldurulmak içindir. 

230. 
Sen nesin, varlýk nedir, nerden bileceksin? 
Dünyan esen yel üstüne kurulmuþ  senin. 
Ýki yokluk arasýnda bir varlýk seninki: 
Hiçlik ne varsa çevrende, sen de bir hiçsin. 

231. 
Gül yanaklý sevgiliyi saramaz insan 
Yüreðine diken batmadan, vurulmadan.  
Kim bir güzelin saçýna dokunabilmiþ 
Tarak gibi diþ diþ, didik didik olmadan? 

232. 
Kadeh bir bedendir, içinde can var can; 
Candýr kadehin bedeninde camlaþan. 
Donmuþ sudan ateþ süzülür sanki: 
Erimiþ yakut, gönül sýrçasýndan 

233. 
Kul olup o güzele birden, 
Koptuk her baðdan, her tövbeden: 
Herkes koyu müslüman döner 
Biz putperest döndük Kabeden. 

234. 
Meyhanede kendini bilenler bulunur; 
Bilmeyeni ayýrmak da kolay olur. 
Yýkýlsýn bilgisizlik yuvasý medrese: 
Ordan kendini bilip de çýkan hiç yoktur. 

235. 
Uðrunda dertlere düþtüðüm sevgili 
Bir baþkasýna tutulmuþ, o da dertli; 
Derdimin dermaný kendi derdinde: 
Hekim hasta olunca kime gitmeli? 

236. 
Gece, gül bahçesinde, ararken seni, 
Gülden gelen kokun sarhoþ etti beni; 
Seni anlatmaya baþlayýnca güle 
Baktým kuþlar da dinliyor hikayemi. 

237. 
Güçlü olduðuna inandýrdýn beni; 
Bol bol da verdin bana vereceklerini. 
Yüz yýl günah iþleyip bilmek isterim: 
Günahlar mý sonsuz, senin rahmetin mi? 

238. 
Hem aklýn mutluluk peþinde senin, 
Hem söylerim, söylerim dinlemezsin; 
Aldýðýn her nefesin kadrini bil 
Ot deðilsin ki kesildikçe  bitesin. 

239. 
Sen içmiyorsan, içenleri kýnama bari; 
Býrak aldatmacayý, iki yüzlülükleri; 
Þarap içmem diye övünüyorsun, ama, 
Yediðin haltlar yanýnda þarap nedir ki? 

240. 
Ben bugün beden kafesinde mahpusum; 
Yol olma özlemiyle sarhoþ olmuþum; 
Varlýðýn ayýbýndan kurtarýrsa beni 
Yoksulluðun kulu, kölesi olurum. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|