201. 
Her gün kalkýp meyhaneye gitmedeyim; 
Kalenderlerle boþ sözler etmedeyim; 
Senden bir þey gizlenemez nasýl olsa: 
Hoþ gör de sana gönülden sesleneyim. 

202. 
Gökleri yarýp darma daðýn ettiðin gün, 
Pýrýl pýrýl yýldýzlarý kararttýðýn gün, 
Sen sorguya çekmeden ben soracaðým sana: 
Ey Tanrý, hangi günahým için beni öldürdün? 

203. 
Canlarýn caný dost, gel etme, dinle beni. 
Küsme Feleðe, deðmez, yeme kendini; 
Çekil, otur gürültüsüz bir köþeye, 
Seyret bu hengamede olan biteni. 

204. 
Ne güzel gün! Hava ne sýcak, ne serin; 
Bir bulut, tozunu siliyor bahçenin; 
Bülbül coþmuþ, sesleniyor sarý güle: 
Þarap iç þarap da yüzüne renk gelsin! 

205. 
Bu yolun hoþ bir yerinde durabilseydik; 
Ya da bu yolun ucunu görebilseydik: 
O umut da yok bu umut da; hiç deðilse 
Otlar gibi kesilip yeniden sürebilseydik. 

206. 
Vefasýz dünya diye yakýnýp durma; 
Dünya elindeyken tadýný çýkarsana! 
Herkese vefalý olsaydý dünya 
Sýra mý gelirdi senin yaþamana? 

207. 
Dostlar, bir gün, sözleþip bir yerde birleþin; 
Oturup sofrasýna dünya cennetinin; 
Saki doldururken kadehleri cömertçe, 
Ýçin bir kadeh de zavallý Hayyam için! 

208. 
Daha nice büyük göreceksin kendini? 
Hep varlýk yokluk mu düþündürecek seni? 
Þarap için þarap: Bu ölüm yolculuðunda 
Bulamazsýn sarhoþ uykulardan iyisini. 

209. 
Hayyam, günahým var diye tasalanma, 
Bunun  için dertlere düþmek boþuna. 
Günah olacak ki Tanrý baðýþlasýn: 
Rahmet neye yarar günah olmayýnca. 
 
210. 
Gün doðarken sabah horozlarý niçin  
Acý acý baðrýþýrlar, bilir misin? 
Tan yerini gösterip derler ki sana: 
Bir gecen geçti gidiyor; sen nerdesin? 

211. 
Ay yýrttý kara giysilerini; 
Kalk, tam zamanýdýr, doldur þarap kaseni. 
Keyfine bak, çünkü bu ay, sonsuz yýllarca, 
Mezarda upuzun yatar görecek seni. 

212. 
Saki yüzün Cemþid'in kadehinden güzel; 
Uðrunda ölmek sonsuz yaþamaktan güzel; 
Iþýk saçýyor ayaðýný bastýðýn toprak, 
Bir zerresi yüz binlerce güneþten güzel. 

213. 
Tertemiz geldik yokluktan kirlendik; 
Sevinçle geldik dünyaya, dertlenik. 
Aðladýk, sýzladýk, yandýk, yakýndýk: 
Yele verdik ömrü, toz olup gittik. 

214. 
Dostunu erkekçe seven kiþi 
Pervane gibi özler ateþi: 
Sevip de yanmaktan kaçanlarýn 
Masal anlatmaktýr bütün iþi. 

215. 
Bahar geldi mi baþka þey dinler miyim; 
Hele aklýn defterini hemen dürerim. 
Þarap, sýðýnaðým sensin bahar günü, 
Söðüt aðacý, senin de gölgendeyim. 

216. 
Seni aramaktan dünyanýn baþý dertte; 
Zengine de göründüðün yok, fakire de; 
Sen konuþursun da biz saðýr mýyýz yoksa, 
Hep kör müyüz, sen varsýn da görünürde. 

217. 
Ey dörtle yedinin doðurduðu insan, 
Dörtle yedidir seni dertlere salan. 
Boþuna mý þarap iç diyorum sana: 
Bir gittin mi bir gelme yok, inan. 

218. 
Tanrým, hayýr þer kaygýsýndan kurtar beni; 
Kendimden geçir, seninle doldur içimi 
Aklým ayýramýyor iyiyi kötüden 
Sarhoþ et bari ne kötü kalsýn, ne iyi. 

219. 
Medresenin sözü vardýr, tekkenin hali, 
Sözden, halden öteye gider aþkýn yolu. 
Müftünün, vaizin en iyisini getirsen 
Aþkýn mahkemesinde tutulur dili. 

220. 
Gerçek aydýnlýða erince can gözüm, 
Ýki dünyayý birden silinmiþ gördüm. 
Eriyip gittim sanki engin denizlerde: 
Ter olup çýktý, denize döndü gönlüm. 

 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|