181. 
Neylesem bu benim iç kavgalarýmla? 
Piþmanlýðým, kendime düþmanlýðýmla? 
Sen  baðýþlasan da ben yerim kendimi: 
Neylesem bu yüzkaram, bu utancýmla? 

182. 
Kalk sevinç dolduralým garip gönüle 
Ýçelim doðan güne karþý bülbülle  
Yýrtalým biz de gömleði aþýk gülle 
Verelim çiçekler gibi ömrü yele. 

183. 
Aklý olan paraya deðer vermez, 
Ama  parasýz dünya da çekilmez; 
Eli boþ menekþe boynunu büker, 
Gül altýn kasede gülmezlik etmez. 

184. 
Bir damla þarap Tus saraylarýna bedel, 
Keykubad' ýn Keykavus'un tahtýndan güzel 
Sabaha karþý aþýklarýn iniltisi 
Ýki yüzlü softanýn ezanýndan güzel. 

185. 
Bedenindeki et, kemik, sinir kaldýkça, 
Dünyadaki yerini bil, kendinden þaþma. 
Düþman Zaloðlu Rüstem olsa ger göðsünü, 
Dostun Karun olsa iyilik altýnda kalma. 

186. 
Yerin dibinden yýldýzlara dek 
Ermediðimiz sýr kalmadý pek, 
Her düðümü çözmüþ insanoðlu; 
Ecel düðümünü var mý çözecek? 

187. 
Sevgiyle yuðrulmamýþsa yüreðin 
Tekkede, manastýrda eremezsin. 
Bir kez gerçekten sevdin mi dünyada 
Cennetin, cehennemin üstündesin. 

188. 
Bu evren her gece ne gömlekler diker! 
Kimini gelen, kimini giden giyer. 
Her gün nice sevinçlerle dolar dünya, 
Nice dertler topraða karýþýr gider. 

189. 
Þarap benlik kaygusu býrakmaz sende 
Çözülmedik bir düðüm kalmaz beyninde 
Ýblis bir kadeh þarap içmiþ olaydý, 
Secdeye yatardý Adem'in önünde 

190. 
Biz hýrkadan sonra küpe gelmiþiz; 
Kýpkýzýl þarapla abdest almýþýz. 
Medresede kaybettiðimiz ömrü 
Meyhanede aramaktýr iþimiz. 

191. 
Þarabý götürüp döksen bir daða 
Dað sarhoþ olur baþlar oynamaða. 
Ben ne diye tövbe edecekmiþim 
Ýçimi tertemiz eden þaraba? 

192. 
Ömür defterinden bir fal açtým gönlümce; 
Halden anlar bir dost gelip falý görünce: 
Ne mutlu sana, dedi; daha ne istersin: 
Ay gibi bir sevgili, yýl gibi bir gece. 

193. 
Bu gecenin son gece olmasý da var: 
Emret, gül rengi þarabý getirsinler. 
Gafil, bir gittin mi bir daha gelmek yok: 
Altýn deðilsin ki gömüp çýkarsýnlar. 

194. 
Medreseden hayýr yok, dinle beni; 
Vakýf lokmasý karartýr içini. 
Git, bir yýkýk yerde yoksulca yaþa: 
Orasý bir padiþah eder seni. 

195. 
Þarap iç, yýkansýn, aydýnlansýn için; 
Bu dünya, öbür dünya silinip gitsin! 
Gel ömrün yele gitmeden tadýna bak 
Cana can katan suyun, ýslak ateþisin. 

196. 
Kendiliðinden var olmuþ sanma beni; 
Bu kanlý yola ben sokmadým kendimi; 
Bir gerçek varlýk beni var etmiþ olan; 
Yoksa kimdim ben, neredeydim, neydim ki. 

197. 
Dileðin Tanrý dileði deðil ki senin; 
Muradýna ermeyi nasýl beklersin? 
Doðru olan Tanrý' nýn dilekleriyse 
Yanlýþ demek senin bütün dileklerin. 

198. 
Ehil insana caným feda olsun; 
Ayaðý öpülse öperim onun. 
Bir de git ehil olmayanla konuþ: 
Cehennem ne imiþ görmüþ olursun. 

199. 
Evren kýrýntýsý bu güzelim yýldýzlar 
Gelir giderler, dünyayý bezer dururlar; 
Göklerin eteðinde, topraðýn koynunda 
Doðdukça doðacak daha neler neler var. 

200. 
Bir nakýþtýr varlýðýmýz senin çizdiðin, 
Þaþýlasý neler nelerle bezediðin; 
Kendimi düzeltmek benim ne haddime: 
Beni potadan böyle döken sensin: 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|