161. 
Bir put demiþ ki kendine tapana: 
Bilir misin niçin taparsýn bana? 
Sen kendi güzelliðine vurgunsun: 
Ben ayna tutar gibiyim sana. 

162. 
Biz aþka tapanlarýz, müslüman deðil; 
Cýlýz karýncalarýz, Süleyman deðil; 
Biz eskiler giyen benzi soluklarýz: 
Pazarda sýrma satan bezirgan deðil. 

163. 
Nerdesin? Sana baþ kaldýrmýþým iþte; 
Karanlýk içindeyim, ýþýðýn nerde? 
Cenneti ibadetle kazanacaksam 
Senin ne cömertliðin kalýr bu iþde? 

164. 
Gerçek erenlere güzel çirkin, hepsi bir; 
Sevenler için cennet, cehennem, hepsi bir; 
Kendini veren ha ipekli giymiþ, ha çul; 
Yastýðý ha pamuk olmuþ ha diken, hepsi bir. 

165. 
Yýllar günler gibi geçti gider; 
Nerde o eski dertler, sevinçler? 
Belaya aldýrmaz aklý olan: 
Bu da her þey gibi geçer, der. 

166. 
Dünyayý allar pullar boyarlar gözünü; 
Aklý olan hor görür süsünü püsünü. 
Kimler geldi gitti, kimler gelip gidecek: 
Al gitmeden alacaðýný, doyur gönlünü. 

167. 
Þarap mimarýdýr yýkýk gönüllerin 
Süzülmüþ, tertemiz caný üzümlerin. 
Neden þer demiþler bu hayýrlý suya? 
Siz bana bu þerden üç dört kase verin. 

168. 
Aþk bir beladýr, ama Tanrýdan gelme; 
Halk neden karþý kor Tanrý emrine? 
Bize herþeyi yaptýran kendi madem, 
Kulu sorguya çekmenin alemi ne? 

169. 
Dert de neymiþ? O mu bizi aðlatacak? 
O mu sevinç bayraðýmýzý yýrtacak? 
Gelin, atalým þunu gönül yurdundan: 
Yoksa içimizde fitne çýkartacak. 

170. 
Sensiz camide, namazda iþim ne? 
Seninle buluþma yerim meyhane. 
Benim sevmem de böyle, yüce Tanrý: 
Ýstersen kaldýr at cehennemine. 

171. 
Hep bir çember, dolanýp durduðumuz! 
Ne önümüz belli, ne sonumuz. 
Kim varsa bilen, çýksýn söylesin: 
Nerden geldik? Nereye gidiyoruz? 

172. 
Bizi bizden alan þaraba gönül verdik; 
Coþup taþtýk; yerden kopup göklere erdik. 
Tenden bedenden soyunuverdik sonunda 
Topraktan gelmiþtik, yine topraða girdik. 

173. 
Tepemizde dönüp duran gökler 
Büyücünün fanusu gibidirler: 
Güneþ bu fanus içinde lamba, 
Biz de gelip geçen görüntüler. 

174. 
Bir rint gördüm, binmiþ dünya denen kýr ata; 
Aldýrmýyor dine, islama, þeriata; 
Ne hak dinliyor, ne hakikat, ne marifet: 
Gelmiþ mi böylesi kahraman kainata? 

175. 
Kimi gizlenir, kimselere görünmezsin; 
Kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün 
Kendi kendinle seviþmek bu seninki: 
Çünkü seyreden sen, seyredilen de sensin. 

176. 
Yüzümde pýrýl pýrýl sevinç gördüðün gün, 
Nice konaklarý yýkýlmýþtýr gönlümün. 
Dalgýçsan dal gözlerimin denizine, bak: 
Dibinde mahzun bir deniz kýzý görürsün. 

177. 
Seni kuru sofralarýn softasý seni! 
Seni cehenneme kömür olasý seni! 
Sen mi Hak' tan rahmet dileyeceksin bana? 
Hakka akýl öðretmek senin haddine mi? 

178. 
Önce kendine gel, sonra meyhaneye; 
Kalender ol da gir kalenderhaneye. 
Bu yol kendini yenmiþlerin yoludur: 
Çiðsen baþka bir yere git eðlenmeye. 

179. 
Þarap içip güzel sevmek mi daha iyi, 
Ýki yüzlü softalarý dinlemek mi? 
Sarhoþla aþýk cehenneme gidecekse, 
Kimselerin göreceði yoktur cenneti. 

180. 
En büyük söz Kuran bile 
Arada bir okunur besmeleyle. 
Kadehteyse öyle bir ayet var ki 
Okur insan her zaman, her yerde. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|