141. 
Ýnsan çeker çeker de sonra hür olur; 
Ýnci sedef zindanlarda yuðrulur. 
Paran pulun yoksa bugün, saðlýk olsun: 
Bugün boþ duran kadeh yarýn doludur. 

142. 
Gençlik bir kitaptý, okuduk bitti; 
Caným bahar geçti çoktan, kýþ þimdi. 
Hani sevincin, o cývýl cývýl kuþ? 
Nasýl, ne zaman geldi, nasýl gitti? 

143. 
Her gün biri çýkar, baþlar ben, ben demeðe, 
Altýnlarý gümüþleriyle övünmeðe. 
Tam iþleri dilediði düzene girer: 
Ecel çýkýverir pusudan: Benim ben, diye. 

144. 
Can verinceyedek bu çorak yerde 
Dertten baþka ne geçer ki eline? 
Ne mutlu çabuk gidene dünyadan; 
Hele bu dünyaya hiç gelmeyene! 

145. 
Yerleri yapmýþ, gökleri kurmuþsun ama, 
Sensin bunca gönülleri yakýp yýkan da. 
Ne kýzýl dudaklarý, ne altýn saçlarý 
Almýþýn süprüntüler gibi kara topraða. 

146. 
Dostum, olan olmuþ, vahlanma boþuna; 
Dünyayý kara zindan etme baþýna. 
Yaþamana bak, elinden tek gelen bu: 
Olacaklarý danýþan var mý sana? 

147. 
Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi, 
Bu sabah bütün cömertliði üstündeydi. 
Bir göz atýverdi bana geçip giderken: 
Ýyilik et  denize at mý demek istedi? 

148. 
Gül de þarab da bilene güzel gelir; 
Sarhoþ olmayan için sarhoþluk nedir? 
Cebi boþ gönlü dolu olmayan kiþi 
Her þeyden geçmenin tadýný ne bilir? 

149. 
Yapma diyorsun; yapmamak elimde mi? 
Sen al demiþin; nasýl çekerim elimi? 
Hem yap hem yapma demek seninki bana 
Ýnsaf: Kadeh devrilir de dolu kalýr mý? 

150. 
Bu dünya iki kapýlý bir han, 
Girdi mi dertlere düþer insan. 
Tanýnmadan yaþamak en iyisi: 
Elinde olsa da hiç doðmasan. 

151. 
Kim görmüþ o cenneti, cehennemi? 
Kim gitmiþ de getirmiþ haberini? 
Kimselerin bilmediði bir dünya 
Özlenmeye, korkulmaya deðer mi? 

152. 
Ne mutlu adý saný bilinmeyene; 
Ýpeklere, kürklere bürünmeyene; 
Anka gibi iki dünyadan da geçip 
Bu viranede baykuþa dönmeyene. 

153. 
Yok olmamýþ varlýk var mý bir tek? 
Herþey bir gün, daðýlýp gidecek. 
Öyleyse vara yoða ne bakarsýn? 
En iyisi yoku var, varý yok bilmek. 

154. 
Sevgili, bir baþka güzelsin bugün; 
Ay gibisin, pýrýl pýrýl gülüþün. 
Güzeller bayram günleri süslenir: 
Seninse bayramlarý süsler yüzün. 

155. 
Öldük, dünyayý þaþkýn býrakýp gittik; 
Yüzlerce incimiz vardý delinmedik. 
Sersemliði yüzünden bilgisizlerin 
Renk renk düþünceler kaldý söylenmedik. 

156. 
Kendimden geçtikçe gelirim kendime, 
Alçalýrým çýktýkça yüksek yerlere. 
En garibi, içmeden sarhoþum da ben, 
Ayýlýrým her kadehi devirdikçe. 

157. 
Ben içerim, ama sarhoþluk etmem: 
Kadehten baþka þeye el uzatmam. 
Þaraba taparmýþým, evet, taparým: 
Ama senin gibi kendime tapmam. 

158. 
Þeyh fahiþeye demiþ ki: - Utanmaz kadýn; 
Her gün sarhoþsun, onun bunun kucaðýndasýn. 
Doðru, demiþ fahiþe, ben öyleyim; ya sen? 
Sen bakalým þu göründüðün adam mýsýn? 

159. 
Dün gece usul boylu sevgilim ve ben, 
Bir kýyýda gül rengi þarap içerken; 
Sedefli bir kabuk açýldý karþýmýzda; 
Sabah müjdecisi çýkýverdi içinden. 

160. 
Dinle dinsizliðin arasý bir tek soluk; 
Düþle gerçeðin arasý bir tek soluk. 
Aldýðýn her soluðun deðerini bil 
Bütün yaþamak macerasý bir tek soluk. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|