121. 
Bir testici gördüm, çamur içindeydi: 
Ayaðý çarkýnda, elinde bir testi; 
Testinin baþýnda bir yoksulun ayaðý 
Kulpunda bir padiþahýn kellesi. 

122. 
Bir testi aldým çarþýdan ucuza; 
Gizli gizli neler  anlattý bana; 
Bir þahdým, dedi; altýn kupam vardý; 
Þimdi neyim? Testi oldum þaraba. 

123. 
Bilmem, ne sayar durursun bir, iki; 
Ha bir olmuþ, ha yüz bin fark etmez ki 
Çal sazýný, sonun bir avuç toprak, 
Þarap ver, bir esip gitmedir bizimki. 

124. 
Kambur Felek, sen ne konaklar yýka geldin; 
Kin beslersin bize, zulüm eski adetin. 
Þu kara topraðýn göðsünü bir yarsalar, 
Ne inciler yatar içinde bilir misin? 

125. 
Yoksul, dertli gönlüm arar sevgilisini; 
Aklý gelmez baþýna, yer kendi kendini. 
Bana sevgi þarabýný sunduklarý gün 
Kana boyamýþlar varlýk kadehimi. 

126. 
Ha Belh' te ölmüþsün, ha Baðdat' ta hepsi bir; 
Kadeh doldu mu, acý da olsa içilir. 
Keyfine bak; çok aylar doðmuþ batmýþ sensiz; 
Sensiz daha çok aylarýn ondördü gelir. 

127. 
Gönlümün dilediði gül yüzüne bakmak; 
Elimin özlediði kadehi kavramak. 
Her zerrem nasibini almalý dünyadan 
Yarýn güle kavuþturmadan beni toprak. 

128. 
Behram' ýn þarap içtiði orman köþkünde 
Bir tilki yavrulamýþ, bir ceylan keyfinde. 
Ömrünce yaban eþeði avlamýþ Behram: 
Mezar da Behram' ý avlamýþ günün birinde. 

129. 
Ben býyýklarý süpürge etmiþim meyhanede: 
Hayýrmýþ, þermiþ býrakmýþým ikisini de. 
Ýki dünyayý karpuz gibi önüme koysalar 
Ne birine metelik veririm, ne ötekine. 

130. 
Padiþah ol, yokluk halkasýna gir de; 
Yýkan, kirin pasýn kalmasýn gönülde. 
Meyhaneye ermeðe gelince biri 
Kendini bil de ne yaparsan yap de. 

131. 
Toprakla karýþýp bulanmamýþ bir can  
Sana konuk geldi bir temiz dünyadan. 
Otur, bir kadeh þarap iç kendisiyle, 
Sana iyi geceler deyip kaçmadan. 

132. 
Ne yazýk, piþmiþ ekmek çiðlerin elinde; 
Ne yazýk, çeþmeler cimrilerin elinde. 
O caným Türk güzeli kömür gözleriyle, 
Çaylaklarýn, uðrularýn, eðrilerin elinde. 

133. 
Dünyaya geldiler, coþup taþtýlar; 
Güldüler, eðlendiler, anlaþtýlar; 
Bir kadehte sýzýverdiler bir gün 
Ölüm uykusunda kucaklaþtýlar. 

134. 
Bilir misin, yüceler yücesi Tanrý, 
Þarap ne zaman çoþturur içenleri? 
Pazar, pazartesi, salý, çarþamba, perþembe, 
bir de cuma, cumartesi günleri. 

135. 
Yaþamak elindeyken bugüne bugün, 
Ne diye býrakýr, yarýný düþünürsün? 
Geçmiþ, gelecek, kuru sevda bütün bunlar; 
Kadrini bilmeðe bak avucundaki ömrün. 

136. 
Toprak olup gitmiþlere sorarsan 
Ha gavur olmuþsun ha müslüman. 
Kimler bu dünyada eðlenmemiþse 
Ötekinde yalnýz onlar piþman.

137. 
Ey garip kuþ! Bu yýldýzlar darý sana; 
Elest günü caný sen verdin insana. 
Dünyayý gören büyülü bir kadeh varmýþ: 
O kadeh sende, baþka yerde arama. 

138. 
Bu zamanda az dostun olsun, daha iyi. 
Herkesle uzaktan hoþ beþ edip geçmeli. 
Can gözünü açýnca görüyor ki insan 
En büyük düþmanýymýþ en çok güvendiði. 

139. 
Feleði döndürebilir misin muradýnca? 
Ne çýkar gök yedi kat deðil sekiz katsa? 
Er geç topraða karýþýp gidecek gövdeni 
Ha ovada kurt yemiþ, ha mezarda karýnca. 

140. 
Bak, gül yeþiller, sevinçler içinde; 
Arar bulamazsýn gelecek perþembe. 
Ýç þarabýný, gül kokla, yeþil topla: 
Toprak oluvermeden gül de yeþil de. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|