1. 
Ey özünün sýrlarýna akýl ermeyen; 
Suçumuza, duamýza önem vermeyen; 
Günahtan sarhoþtum, ama dilekten ayýk; 
Umudumu rahmetine baðlamýþým ben 

2. 
Büyükse de isyaným, kötülüklerim, 
Yüce Tanrý' dan umut kesmiþ deðilim; 
Bugün sarhoþ ve harap ölsem de yarýn 
Rahmete kavuþur elbet kemiklerim. 

3. 
Tanrým bir geçim kapýsý açýver bana; 
Kimseye minnetsiz yaþamak yeter bana; 
Þarap içir, öyle kendimden geçir ki beni 
Haberim olmasýn gelen dertten baþýma. 

4. 
Rahmetin var, günah iþlemekten korkmam; 
Azýðým senden, yolda çaresiz kalmam; 
Mahþerde lutfunla ak pak olursa yüzüm 
Defterim kara yazýlmýþ olsun, aldýrmam. 

5. 
Derde gama yatkýn yüreðime acý; 
Bu tutsak cana, garip gönlüme acý; 
Baðýþla meyhaneye giden ayaðýmý, 
Kýzýl kadehi tutan elime acý. 

6. 
Akýl bu kadehi övdükçe över; 
Alnýndan sevgiyle öptükçe öper; 
Zaman Usta' ysa bu caným nesneyi 
Hem yapar hem kýrýp bin parça eder. 

7. 
Ey zaman, bilmez misin ettiðin kötülükleri? 
Sana düþer azaplarýn, tövbelerin beteri. 
Alçaklarý besler, yoksullarý ezer durursun: 
Ya bunak bir ihtiyarsýn, ya da eþeðin biri. 

8. 
Her sabah yeni bir gün doðarken, 
Bir gün de eksilir ömürden; 
Her þafak bir hýrsýz gibidir 
Elinde bir fenerle gelen. 

9. 
Dünya dediðin bir bakýþýmýzdýr bizim; 
Ceyhun nehri kanlý göz yaþýmýzdýr bizim; 
Cehennem, boþuna dert çektiðimiz günler, 
Cennetse gün ettiðimiz günlerdir bizim. 

10. 
Yaþamanýn sýrlarýný bileydin 
Ölümün sýrlarýný da çözerdin; 
Bugün aklýn var, bir þey bildiðin yok: 
Yarýn, akýlsýz, neyi bileceksin? 
 
 11. 
Ýçin temiz olmadýktan sonra  
Hacý hoca olmuþsun, kaç para! 
Hýrka, tespih, post, seccade güzel; 
Ama Tanrý kanar mý bunlara? 

12. 
Var mý dünyada günah iþlemeyen söyle: 
Yaþanýr mý hiç günah iþlemeden söyle; 
Bana kötü deyip kötülük edeceksen, 
Yüce Tanrý, ne farkýn kalýr benden, söyle. 

13. 
Felek ne cömert ne aþaðýlýk insanlara! 
Han hamam, dolap deðirmen, hep onlara. 
Kendini satmýyan adama ekmek yok: 
Sen gel de yuf çekme böylesi dünyaya! 

14. 
Bilgenin yüreðinde her dilek, 
Anka kuþu gibi gizli gerek. 
Damla nasýl inci olur denizde: 
Sedefler içinde gizlenerek. 

15. 
Ovada her kýzýl lalenin teni 
Bir padiþahýn kanýyla beslendi. 
Yerden biten þu mor menekþe yok mu? 
Bir güzelin yanaðýndaki bendi. 

16. 
Mal mülk düþkünleri rahat yüzü görmezler, 
Bin bir derde düþer, canlarýndan bezerler. 
Öyleyken, ne tuhaftýr, yine de övünür, 
Onlar gibi olmýyana adam demezler. 

17. 
Gül verme istersen, diken yeter bize. 
Iþýk da vermezsen, ateþ yeter bize . 
Hýrka, tekke, post most olasa da olur, 
Kilise çanlarý bile yeter bize. 

18. 
Beni özene bezene yaratan kim? Sen! 
Ne yapacaðýmý da yazmýþýn önceden. 
Demek günah iþleten de sensin bana: 
Öyleyse nedir o cennet cehennem? 

19. 
Ýnsan bastýðý topraðý hor görmemeli: 
Kim bilir hangi güzeldir, hangi sevgili. 
Duvara koyduðun kerpiç yok mu, kerpiç? 
Ya bir Þah kafasýdýr, ya bir vezir eli! 

20. 
Hak er geç cimrilerin hakkýndan gelir; 
Cehennem ateþleri onlar içindir. 
Ne der, dili inciler saçan Muhammet: 
Cömert gavur cimri müslümandan yeðdir. 
 

 

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada| TomTop@Reasonable.shop| Kiosk| Voice Picking|

IT Support| printing labels| System Integration| Software development| label printing| QR code scanner| wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| printing labels| IRLS| inventory management system| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk|

banner| foamboard| backdrop| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Spray painting/banner/banner price| Backdrop/Backdrop price| Easy to pull / easy to pull frame price| Banner / printing / banner printing / printing quotation| Sticker / sticker printing| Leaflet / leaflet printing| Exhibition booth| Book printing| Bannershop/ebanner/eprint| Printing|