TARANTA - BABU'YA MEKTUPLAR
 

Bu kitap Henri Barbusse'�n
hat�ras�na...
 
 
    Kendi �lkesinde kendi dilini istedi�i 
gibi  kullanamad��� i�in,  Asya  ve Afrika
dillerine  merak  saran  bir  �talyan  arka-
da�tan, ge�enlerde bir paketle bir mektup
ald�m.
    Arkada��n  ad�n�  yazmak   istemiyo-
rum. Ba�� belaya girer. Fakat mektubunu
oldu�u gibi a�a��ya ge�iriyorum.
 
 

                                                                                                                                    ROMA, 5 A�USTOS 1935
 

        Karde�,
        Sen Roma'y� kartpostallardan, tarih ve co�rafya kitaplar�na bas�lan foto�raflardan tan�rs�n. Ta�lar� Sezar'lar�n ve Lejyon'lar�n kabartmalar�yla oymal� �� g�zl� kap�lar; k�y�lar�n�n yar�s�n� fareler yemi� kocaman bir ele�e benziyen Koliseum; Batrus resul kilisesi meydan� ve g�vercinler; Palazzo Venezia saray�, balkonu ve bu balkonda a�z� bir kar�� a��k, sa� eli kal�as�nda, sol eli havada, �ylece donakalm�� Mussolini.
        Fakat bu kartpostallar Roma's�na benzemiyen bir Roma daha vard�r. Onun ne foto�raflar�n� �ekerler, ne kartpostallar�n� satarlar. Bu ikinci Roma'n�n ad�: Cartieri Popolari - HALK MAHALLELER�'dir... Burada evler, Amerika'ya g�� edemiyen bir �talyan i�sizinin umutsuzlu�una benzer. Buran�n karanl��� terlidir, yap��kand�r ve kokusu a��rd�r. Bu mahalleler, boyal� kartpostallar�n parlakl�klar�nda bile ���k bulamad�klar� i�in ne co�rafya kitaplar�na girerler, ne de g�zel, tarih� manzaralar merakl�s� yolcular�n koleksiyonlar�na...
        K�z�n�, �talya'n�n en zengin, en rahat delikanl�s� Kont Ciano ile evlendiren ve kendisi Prens Torlonya'n�n arma�an� Villa Torlonya'da oturan b�y�k idealist Sinyor Mussolini, �talyan Ansiklopedisi'nin �F� harfinde fa�izmin ne demek oldu�unu anlat�rken der ki:
        �Fa�ist, rahat hayata hor bakar... Yery�z�nde saadetin m�mk�n olaca��na inanmaz.�
        Fa�izmin bu �rahat hayata hor bakmak ve yery�z�nde saadete kavu�mamak� nazariyesi, b�y�k bir ciddiyet ve samimiyetle �Cartieri Popolari - Halk Mahallelerinde� ger�eklendirilmi�tir.
        Banka Komer�iale'de direkt�rl�k ve �talyan finans�na Sezar'l�k eden Lehli T�plitz'in en yak�n dostu �l Du�e Benito Mussolini, yine �F� harfinde fa�izmin tarifini yaparken ��yle der:
        �Fa�izm i�in her �ey devletin i�indedir. Devletin d���nda manev� veya insan� hi�bir �ey yoktur, her �ey de�ersizdir.�
        Bu derin, bu eri�ilmez fa�ist g�r���n�n nas�l ger�ekle�ti�ini anlamak i�in, Bertolino Splandit Otel'in �talyan g�ne�lerinden daha ���kl� salonlar�nda toplananlara y�kselmek de�il, �Cartieri Popolari - Halk Mahallelerinde� oturanlara inmek gerektir. Bu mahallelerin oturucular�, ger�ekten de b�y�k bir enerjiyle, devletin hapishaneleri, vergi daireleri ve polis karakollar� i�ine al�nm��lar, onlara devletin d���nda her �eyin de�ersiz oldu�u, ger�ekten de anlat�lm��t�r...
        Yine �talyan Ansiklopedisi'ndeki �F� harfine fa�izmin tarifini yaparak �n veren ve b�ylelikle b�y�k ansiklopedilerin nas�l birer bitaraf bilgi eserleri olduklar�n� ispat eden �talyan kurtar�c�s�na g�re:
        �Fa�izmin anlad��� hayat cidd�, ulv� ve din�dir..�
        Bu, ger�ekten de b�yledir. Ger�ekten de, yaln�z Roma'n�n Cartieri Popolari'sinden de�il, b�t�n �talya �ehir ve k�ylerinin Halk Mahallelerinden, kar�nlar� kaburgalar�na yap��m�� on binlerce a� orospu yeti�mekte ve bunlar b�ylelikle fa�izmin anlad��� cidd�, ulv� ve din� hayata kavu�turulmaktad�rlar.
        Fakat, sana �unu s�ylemeliyim ki, Cartieri Popolari oturucular�n�n bir�o�u, ne yaz�k ki, Ansiklopedi'de yap�lan bu tarifleri anlamamakta ve �ok daha az cidd�, ulv� ve din� de olsa, kendilerine g�re fa�izmi ��yle incelemektedirler:
        �Baz� muayyen �artlar alt�nda burjuva emperyalist, irtica sald�r���n�n ilerlemesi fa�izm bi�imini al�r. Fa�izm, finans kapitalinin en m�rteci, en �ovenist ve en emperyalist unsurlar�n�n a��k, ter�rist diktaturas�d�r. Fa�izmi do�uran muayyen, tarih� �artlar�n ba�l�calar� �unlard�r:
        �Kapitalist m�nasebetlerinin karars�zl���, deklase olmu� sosyal unsurlar�n �oklu�u, �ehir ve k�y k���k burjuvazisinin ve geni� bir m�nevverlik y���n�n�n yoksullu�a d��mesi, proletaryan�n uyand�rd��� deh�etli korku.�
        ��te ben, bundan iki hafta �nce, fa�izmin b�yle bir kuru, b�yle bir �iirden uzak tarifini yapan Roma'n�n Halk Mahallelerinden Garbatella'da �� katl� bir evin kap�s�n� �ald�m.
        Buras�, fakir talebelere, fa�izmin ulviyetini anlamam�� bilginlere ve artistlere, bek�r i��ilere teker teker oda kiral�yan evlerden biriydi.
        Kap�c� kad�na, kiral�k bir oda istedi�imi s�yledim. Beni ikinci kata ��kard�. G�sterdi�i oday� be�endim.
        Kiral�k odalar, kiral�k elbiselere benzerler. Her ikisinde de akl�ma ilk gelen �ey: �Bunu benden �nce kim giydi? Burada benden �nce kim oturdu?� olur.
        Karyolan�n k�y�s�na ili�tim:
        � Benden �nceki kirac�n�z kimdi? diye sordum kap�c� kad�na.
        Kad�n, kaba etine i�ne bat�r�lm�� gibi silkindi birdenbire. Sonra ku�kulu g�zlerle y�z�me bakt�. Ve daha sonra:
        � Size haber vermediler galiba, dedi. �ki g�n �nce onu tevkif edip g�t�rd�ler.
        Kad�n�n bu cevab�ndan hi�bir �ey anlamad�m. Fakat k�sa bir kar��l�kl� �a�alaman�n sonunda i� anla��ld�. Beni, Roma Emniyet memurlar�ndan biri sanm��t�. �ki g�n �nce, yine emniyet memurlar�nca tevkif edilip g�t�r�len adam ise Habe�li bir delikanl�yd�.
        Kap�c� kad�n�n anlatt���na g�re, bu delikanl� Habe�istan'�n Galla boyundan putperest bir zenciymi�. Bir y�l �nce bu oday� kiralam��. �talya'ya resim ��renmek i�in geldi�ini s�ylermi�.
        B�t�n bunlar� ��rendikten sonra benim art�k oday� kiralamaktan vazge�ece�imi sanan kap�c� kad�n basbaya�� �z�ld�. Zencinin arkas�ndan oday� iyice silip s�p�rd���n� uzun uzad�ya anlatt�. Hatt� karyolan�n demirlerini bile lizollam��.
        Oday� tutmaktan vazge�medi�imi s�yledim. Ve ak�am�st� tekrar bavulum ve kitaplar�mla d�nd���m vakit, bask�na u�ray�p i�inden bir adam g�t�r�lm�� bir odada ya�amaktan korkmad���m i�in, kap�c� kad�n�n g�z�nde yar� kahraman kesildi�imi anlad�m.
        Odan�n ortas�nda ilk yaln�z kald���m an, ilk yapt���m �ey orta yerde k�m�ldanmadan �ylece durmak oldu. Sonra adeta ko�arak, gittim kendimi karyolan�n �st�ne b�rakt�m.
        D���n�yorum:
        �imdi benim s�rt�st� yatt���m karyolada o Gallal� delikanl� bir y�l yatm��. G�z�m tavan tahtas�nda bir buda�a ili�ti. Onun g�zleri de bu buda�a ili�mi�. Yast���n �st�nde, benim sa�s�z, yar� dazlak kafam�n yan�nda onun kara k�v�rc�k sa�l� ba��n� g�r�yordum. Yukardan a�a�� lizolland���n� ��rendi�im karyolan�n demirlerinde, onun koyu pembe, yumu�ak avu� i�lerinin yeri duruyor... Kalkt�m oturdum. Ve anlad�m ki odada yaln�z de�ilim.
        Belki d�n gece kur�una dizilen, belki bu gece kur�una dizilecek olan bir adam�n bir y�l soluk ald���, k�m�ldand���, d���nd���, �ark� s�yledi�i bir odada insan kendisini yaln�z hissedemiyor.
        Onun buradan ��kar�l�p �l�me g�t�r�lmesi, onu bu d�rt duvar i�inde, bu duvarlar y�k�lana kadar ya�atacak.
        Onu sevdim birdenbire. Ona s�n�rs�z bir sayg� duydum. Y�llarca beraber d���nm��, yan yana d�v��m��, bir a��zdan �ark� s�ylemi� gibiydim onunla.
        Odan�n ortas�nda bir masa vard�. Onun oturdu�u iskemleyi �ektim, onun abanoz dirseklerini dayad��� masaya dirseklerimi dayad�m.
        Habe�istan bir yar� m�stemleke. O, bu yar� m�stemlekenin m�stemlekesi Galla'dan bir zenci. Ben, kara g�mlek giymi� bir emperyalizmin ak derili yerli k�lesi.
        Anam�n y�z�n� g�rmedim. Beni do�ururken �lm��. Bu zenci delikanl�n�n y�z�n� bilmiyorum. O bu kap�dan �l�me g�t�r�lm��. Ben bu kap�dan i�eri girdim. Birdenbire anlad�m ki o, bana anam kadar yak�nd�r.
        Yak�nl�k duygusu �yle bir nesne ki, insan kendine yak�n buldu�u insandan kalm�� elle tutulur, g�zle g�r�l�r bir hat�ray� elle tutmak, g�zle g�rmek istiyor.
        �imdi bu kadar yak�n�mda, b�yle yan� ba��mda g�r�nmez ellerinin havada g�r�nmez yapraklar gibi k�m�ldand���n� duydu�um adamdan, g�zle g�r�l�r, elle tutulur bir �eyler kalm�� olacakt�r diye d���nd�m. Karyolan�n ba�ucunda bir k���k komodin vard�. Kalkt�m, alt kapa��n� a�t�m: bo�. �st g�z�n� a�t�m, �ekmecenin i�i eski gazete katlar�yla d��eli. En a��kg�z bask�nlarda, ara�t�rmalarda bile, en umulmad�k yerlerde, en �ok ele ge�irilmek istenen bir �ey kal�r.
        �ekmeceye d��enmi� gazeteleri kald�rd�m. En a��kg�z bask�nlarda, en umulmad�k yerde unutulan �eyi buldum. Bu, Habe� diliyle yaz�lm�� bir karalamalar tomar�yd�. Gallal� zenci delikanl�n�n kar�s�na yazd���, fakat g�nderdi�ini sanmad���m, mektuplar�n karalamalar�.
        �n�mde, Gallal� zencinin, TARANTA - BABU ad�ndaki kar�s�na yazd��� mektuplar�, dirse�im onun abanoz dirseklerinin dayand��� masaya dayal�, okuyorum. Mektuplardan baz�lar� eksik. Ara yerden katlar kaybolmu�.
        Son mektubu bitirdi�im vakit d��arda g�n a�ar�yordu. Tepemde sallanan elektrik ampul�n�n yald�zl� �����, kan� �ekilmi� gibi boyas�n� kaybetti. Lambay� s�nd�rd�m. �� g�n �� gece durup dinlenmeksizin yol y�r�m�� gibi yorgundum. Yata�a, onun yata�� �st�ne att�m kendimi. Ellerimde onun Taranta - Babu'ya yaz�p g�ndermedi�i mektuplar�n karalamalar�, dazlak kafam onun k�v�rc�k kara sa�l� ba��n�n yan�nda, uyudum.
        Mektubum bitiyor. Sana g�nderdi�im pakette TARANTA - BABU'ya yaz�lan mektup karalamalar�n�n kendileriyle, benim yapt���m �evirmeler var. Bunlar� burada basmak, yaymak m�mk�n de�il. Sen orada ne�redersin. Bunlar�n matbaa harfleriyle bas�lm��, bi�ime sokulmu�, kitapla�t�r�lm�� �rneklerinden bir tanesini olsun, ne o, ne Taranta - Babu g�recek, ne de ben g�rece�im. O, kur�una dizildi. Taranta - Babu'nun oldu�u yere, g�kte kanl� bir ha� gibi u�an �l�m ku�lar� gidebilir, fakat posta u�ramaz. Bana gelince, ben yery�z�n�n d�rt buca��na, akla gelen b�t�n yollarla ba�lanm�� bir �lkede ya��yorum. Fakat hi�bir �talyan posta vapuru, bir tek �talyan posta tayyaresi ve hi�bir Avrupa tireni TARANTA - BABU'ya yaz�lan mektuplar� bir daha �talya'ya sokamazlar.
 
 

        Kendi �lkesinde kendi dilini istedi�i gibi kullanamad��� i�in, Asya ve Afrika dillerine merak saran �talyal� arkada�tan ald���m mektup bu kadard�r. Paketten, Taranta - Babu'ya yaz�lan mektuplar ��kt�. As�llar� bendedir. �evrimlerini, �talyan arkada��n yapt��� baz� notlarla beraber olduklar� gibi ne�rediyorum.
 
 
 
 

TARANTA - BABU'YA
B�R�NC� MEKTUP
 

Babas�n�n yirmi be�inci k�z�
benim ���nc� kar�m,
g�zlerim, dudaklar�m
                            TARANTA - BABU.
Sana bu
           mektubu
i�ine y�re�imden ba�ka bir �ey komadan
yolluyorum
             Roma'dan.
Bana dar�lma sak�n
�ehirlerin �ehrinden sana g�nderecek
kendi y�re�imden daha akla yak�n
                                           bir hediye
                                                 bulamad�m
                                                                 diye.

TARANTA - BABU;
onuncu gecemdir ki bu
ba��m� g�m�� yald�zl� kitaplara sokuyorum
okuyorum
         do�u�unu
                 Roma'n�n.
�nde s�ska di�i bir kurt
arkada tombul ve ��plak
                   REM�S'le ROM�L�S
dola��yorlar i�inde odam�n.

A�lama TARANTA - BABU..
Bu ROM�L�S
UAL - UAL �ar��s�nda
                              g�peg�nd�z
senin o incir memeli k�z karde�ini
                                             alt�na alan
mavi boncuk t�ccar� Sinyor ROM�L�S
                                                              de�il
                      ilk Romal�, kral ROM�L�S...
 

NOT:
Birinci mektubun buras�nda bir
atlay�� var. Belki ara yerden bir
kat kaybolmu�. Fakat a�a��daki
sat�rlarla ilk Romal� Kral Romil�s'�
Taranta - Babu'ya anlatmak iste-
di�i belli :
 

Dalgalar
          birbirlerini devire devire,
Dalgalar
          d�verdi Korsika k�y�lar�n�
hayk�rd�k�a a��k denizlere
Antium yama�lar�ndan, o...
Ve y�ld�r�mlar� tutup sa�lar�ndan, o,
�alard� yere
ne zaman
         g��e kald�rsa elini.
Sanki babas� boks�r Karnera'yd�,
anas� ba�bakan Mussolini.
 

NOT:
Mektubun buradan a�a��s� yine
eksik. Fakat anla��l�yor ki, Romi-
l�s'�n tarifinden sonra Taranta -
Babu'ya Roma'n�n kurulu� efsa-
nesi anlat�l�yor.
 

REM�S ve ROM�L�S...
�kizleri Silvia'n�n...
Ven�s'�n�n torunlar�...
Bak�lmadan
          g�zlerinin
                      ya��na,
karanl�k bir gece, bir da� ba��na
f�rlat�p
         att�lar onlar�..
Ne
al�nlar�nda defne,
         ne bacaklar�nda donlar�...
Ve daha o zaman
Habe�istan'a ye�il boya
                           vurulmad��� i�in
ve BANKA di ROMA
         daha kurulmad��� i�in,
ROM�L�S'le REM�S
bir sabah erken
da�da d���n�rlerken:
�imdi biz
                ne haltederiz,
                               diye, burada?

Rastlad�lar yavrulu bir di�i kurda.
Yavrular� vurdular.
Ana kurdun s�t�yle
        kar�nlar�n� bir temiz doyurdular.
Sonra gidip
        Roma'y� kurdular.
Kurdular ama
        iki adama
                dar geldi Roma.
Ve bir ak�am
bilmeden ge�ti diye
                    �ehrin s�n�r ta��n�,
�ekince kopard� ROM�L�S
                       karde�i REM�S'�n ba��n�...

��te b�yle TARANTA - BABU..
G�m�� yald�zl� kitaplarda yaz�l� bu:
temelinde Roma'n�n
       di�i kurt s�t�yle dolu kovalar
       ve bir avu� karde� kan� var...
 
 

TARANTA - BABU'YA
�K�NC� MEKTUP
 

Boynunda mavi maymun di�inden
                            �� dizi gerdanl�k ta��yan,
k�rm�z� t�yl� bir ku� gibi g���n alt�nda
ve bir akarsu gibi yerin �st�nde ya��yan,
s�zleri s�zlerimin
                     g�zleri g�zlerimin bak�r aynas�,
���nc� k�z�m�n
                     ve be�inci o�lumun anas�
                                           TARANTA - BABU!..
Aylard�r
kalmad� �almad���m kap�.
Sokak sokak
               yap� yap�
                            ad�m ad�m
Roma'da
               Roma'y� arad�m!..
Burda art�k
b�y�k ustalar mermeri ipekli bir kuma� gibi
                                                        kesmiyor;
Floransa'dan r�zg�r esmiyor!.
Ne Dante Aligeri'den �ark�lar,
ne Beatri�i'nin nak��l� y�z� var,
ne Leonardo da Vin�i'nin �p�lesi eli!..
Mikel Ancelo
     m�zelerde prangal� bir k�rek mahk�mudur.
Ve sapsar� boynundan
     bir katedral duvar�na asm��lar Rafael'i!.
Roma'n�n b�y�k
                     Roma'n�n geni� caddelerinde bug�n;
dayam�� s�rt�n� beton-arme bankalara,
�ifte ba�l� bir balta gibi duran
                                yaln�z bir kara
                                     yaln�z bir kanl� g�lge var:
Her ad�m�nda bir
                           esir
                               ba�� vuran,
her ad�m�nda bir mezar
                                     a��p
                                          ge�en
                                                  SEZAR!..

Roma!
Kovadis Roma?
diye sorma!
Bizim oralar�n g�ne�i gibi ayd�n
                                         ve ortada bu!
Sus TARANTA - BABU!
Sevgiyle
            sayg�yla,
g�lerek
            hayk�rarak
sus!..
Dinle bak:
zincirlerini k�r�yor
Roma'n�n varo�lar�nda SPARTAKUS!..
 

TARANTA - BABU'YA
���NC� MEKTUP
 

Papa XI'inci Pi'yi g�rd�m Taranta - Babu;
bizim kabilenin
          b�y�k sihirbaz� neyse
                                 burada o da, bu..
Yaln�z,
bizim sihirbaz,
�� ba�l� mavi �eytan�
            Harar da�lar� ard�na kovmak i�in
                                                      para almaz.
Kurbanl�k yaban e�ekleriyle
                                    y�lda iki y�k fildi�i y���n�
kapat�r onun
                 b�t�e a����n�.
Oysaki, Sa sentete
                             Papa
b�t�esini yaban e�ekleriyle kapa-
                                                      -tamaz..
Adamca��z�n
kara c�bbeleri alt�n i�leme ha�l� el�ileri
ve k�sa donlar� ponponlu askerleri var.
O, onlar�n
          onlar onun
                      eline bak�yorlar.

Papa XI'inci Pi'yi g�rd�m Taranta - Babu!
Korporatif bir heyecanla dudaklar�n� satan
ve yar�m lirete yar�m saat yatan
cennet �talya'n�n h�r vatanda�lar�ndan bir kad�n,
Papa ba���las�n diye g�nah�n� etin
yar�s�n� verip yar�m liretin
sat�n alm�� da bir resmini hazretin
ba�ucunda asm��t� bir yere.
Bakt�m:
ne Azizlerden Jorj'a benziyor
                                          ne Sen Piyer'e.
Onlar�n alt�n g�zl�kleri yok
taranmam��
           ya�l� uzun sakallar� vard�...
Bunun
           taranmam�� ya�l� uzun
                                           sakal� yok,
fakat alt�n g�zl�kleri var.

Papa XI'inci Pi'yi g�rd�m TARANTA - BABU!
XI'inci Pi
yumu�ak t�yl� kara koyunlar otlatan
                                                  bir �oban
                                                             gibi
ta�l� ve ta�s�z krallar�n otla��nda
                                        ruhlar� otlat�yor.
XI'inci Pi
        ki
        bir ah�rda babas�z do�an�n vekilidir,
Meryem'e yak�n olmak i�in
nefsi nefisine edip i�kence
                                    her gece
mermer s�tunlu bir sarayda yat�yor.
 

TARANTA - BABU'YA
D�RD�NC� MEKTUP
 

�talya'n�n
nak��lar�nda g�ne�ler oyna�an ipekli �allar�,
Pompei yollar�nda kara kat�rlar�n�n nallar�,
boyal� kutusunda Verdi'nin y�re�i atan
                                                        laternas�
ve �l� d�d�k makarnas�
                                     kadar
fa�izmi de me�huuurdur
                     Taranta - Babu.
�talya'da fa�izm
Emilial� b�y�k toprak kontlar�n�n as�lar�ndan
ve Romal� bankerlerin demir kasalar�ndan
                                                      ge�ip
�L DU�E'nin dazlak kafas�nda dank demi�
                                bir nuuurdur
                                     Taranta - Babu..
Bu
   nur
yar�n
inecektir �st�ne
Habe� ovalar�nda mezarlar�n.
 

TARANTA - BABU'YA
BE��NC� MEKTUP
 

G�rmek
        i�itmek
                duymak
                     d���nmek
                               ve konu�mak
ko�mak alabildi�ine
ba�� dolu
         ba�� bo�
ko�-
      -mak...
Hehehey TARANTA - BABU
                                   hehehey
ya�amak ne g�zel �ey
                          anas�n� satt���m�n
                                           ya�amak ne g�zel �ey..
D���n beni
kollar�m, senin �� �ocuk do�urmu�
                                    geni� kal�alar�ndayken...
D���n s�cak...
D���n kara bir ta�a daml�yan
                                         ��r�l��plak
                                                bir su sesini...
�stedi�in yemi�in
                 rengini, etini, ad�n� d���n...
G�zdeki tad�n� d���n
k�pk�rm�z� g�ne�in
                yemye�il otun
                          ve koskocaman
                             masmavi bir �i�ek gibi a�an
                                                         ay �����n�n...
D���n TARANTA - BABU!
�nsano�lunun y�re�i
                                kafas�
                                        kolu
yedi kat yerin alt�ndan
                             �ekip ��kar�p
�yle ate� g�zl� �elik allahlar yaratm�� ki
kara topra�� bir yumrukta yere serebilir,
y�lda bir veren nar
                        bin verebilir.
Ve d�nya �yle b�y�k,
�yle g�zel
        �yle sonsuz ki deniz k�y�lar�
her gece hepimiz
        yan yana uzan�p yald�zl� kumlara
y�ld�zl� sular�n
        t�rk�s�n� dinleyebiliriz...

Ya�amak ne g�zel �ey
                        TARANTA - BABU
                                        ya�amak ne g�zel �ey...
Anl�yarak bir usta kitap gibi
bir sevda �ark�s� gibi duyup
bir �ocuk gibi �a�arak
                           YA�AMAK...
Ya�amak:
birer birer
            ve hep beraber
                          ipekli bir kuma� dokur gibi...
Hep bir a��zdan
                sevin�li bir destan
                                        okur gibi
                                                YA�AMAK..
 

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

YA�AMAK..
Ne acayip i�tir ki
        bu ne mene gidi�tir ki TARANTA - BABU
bug�n bu
�bu inan�lm�yacak kadar g�zel�
bu anlat�lam�yacak kadar sevin�li �ey:
b�yle zor
bu kadar
            dar
b�yle kanl�
            bu denl� kepaze...
 

TARANTA - BABU'YA
ALTINCI MEKTUP
 

        Buran�n yaz�c�lar� ��e b�l�nm�� TARANTA - BABU.
        Bir �e�itleri var: yaln�z i� g�mle�ine de�il, ipekli bir mendile benziyen y�re�inin kenar�na da alt� di�li ta� i�leten Danun�io gibi; z�p�r Marinetti ve dinamit�i Nobel'in m�k�fat�yla �l Du�e'nin yumru�undan gayr� her �eyden ku�kulanan Pirandello gibi.
        Bunlar, fa�ist edebiyat�n�n d�hileri soyundan TARANTA - BABU.
        Bunlar, allahlar gibi konu�ur, anla��lm�yacak kadar karanl�klarla dolu, ula��lam�yacak kadar y�ksek ve dibi bulunam�yacak kadar derin yazarlar. Fakat yine bunlar�n senin gibi kar�nlar� a�r�r. Benim gibi kar�nlar� ac�k�r. Ya�ay��lar�, ya Milanolu bir y�nl� kuma�lar fabrikat�r�n�nki gibidir, ya geni� topraklar�nda trakt�r i�leten eski bir prens hanedan�n�n reisi gibi.
        Bunlar, fa�ist edebiyat�n�n d�hileri soyundand�rlar TARANTA - BABU.
        Ve bunlar, bizim oralardaki alt�n k�l�elerinin kara topra��n alt�ndan g�ne� par�alar gibi ��kart�l�p Banka Komer�iale'nin �elik depolar�na getirilmesi i�in; harbin yarat�c� dinamik bir kuvvet; sapsar� bir ��lde boynunun damar� kesilerek �lmenin, �talya'n�n Akdeniz suyu gibi masmavi g���n�n alt�nda ebediyen ya�amak demek oldu�unu edebiyatla�t�rm��lard�r.
        Ben, �� nehirle ayr�lm�� �� toprak par�as� gibi ��e b�l�nen �talyan yaz�c�lar�n�n bu d�hiler soyuyla yaln�z kitaplar�n�n sat�rlar�nda konu�tum ve y�zlerini, yaln�z gazetelere bas�lan r�tu�lu foto�raflar�ndan tan�r�m.
        �talyan yaz�c�lar d�nyas�n�n ikinci �e�idine gelince, bunlardan bir iki �rnekle kar��l�kl� oturup konu�mu�umdur. Ve benim Afrika gecesinin �l�kl���n� ta��yan ellerim, onlar�n, p�r�lt�s� yald�zl� Meryem Ana tasvirleri �n�ne dikilen ince mumlar gibi sar� ve so�uk parmaklar�na dokundu. Hele i�lerinde bir tanesi vard� ki, TARANTA - BABU, g�zleri, bir yaz g�n� g�ne�in �����na ve s�cakl���na dayanamay�p kudurduktan sonra, s�ra da�lardaki k���k ma�aran�n �slak karanl���nda �len k�pe�in, g�zlerine benzerdi.
        Bu, bir �airdi, bir romanc�yd�, bir m�tefekkirdi Taranta - Babu. Fakat her �eyden �nce, zavall� bir kokainomand�. Onunla arkada�lar�na yar� lokanta ve yar� meyhanemsi bir yerde rastl�yordum. Ba��ra �a��ra konu�urlard�. Kavga ederlerdi. Hatt� bir gece, ��SA m� daha mistiktir? Konf��yus mu daha mistik?� diye aralar�nda ��kan bir y�ksek, bir derin, bir ilm� m�naka�ada, bir gen�, benimkinin kafas�nda bir �arap �i�esi k�rd�yd�.
        Fa�ist miydi? Tam de�il. Demokrat m�yd�? Tam de�il. Tam de�il. Kafas� da, kokainle harap olmu� uzviyeti gibi yar�md�. Onda tam olan bir �ey vard� TARANTA - BABU, �a�k�n zavall� ve k�k� kurumu� bir a�a� gibi, m�teredd� bir insan soyunun �rne�i olmas�. Fa�izme d��man ge�inmi�. Sonra g�n�n birinde el alt�ndan mahalle fa�yosuna istida vermek istedi�i duyuldu.
        Bunun do�ru olup olmad���n� bilmiyorum. Fakat kendini d�nyan�n mihveri sanan bir deli her �ey yapabilir. Ve o b�yle bir deliydi.
        �talyan fa�izminin bu ikinci �e�it yaz�c�lar�n�n ne yazd�klar�n� sana anlatabilmek i�in, onun bir �iirini buraya ge�iriyorum.
        Bu �iir, o yar� lokanta yar� meyhanemsi yerdeki toplant�lardan birinde okundu. O gece hepsi ordayd�lar. Ya�l� bir romanc�n�n �erefine bir ziyafet veriliyordu. Benimki birdenbire aya�a kalkt�. Sarho�tu. A�z�n�n a��l�p kapan��lar�n� bile kullanam�yordu. Ortaya do�ru bir iki ad�m att�:
        � Size, dedi, son kitab�mdan, akl�ma ��yle geliveren bir yaz�m� okuyaca��m.
        Ve elleriyle havada geni� �izgiler �izerek �u �iiri okuma�a ba�lad�:

K�R OLMAK..

K�r olmak ne iyi �eydir,
ne g�zeldir sevmek karanl���.
Ne yal�n bir k�l�� gibi bir ���k
ne renklerin a��rl���
ve ne �ekillerin kalabal���..
Ne g�zeldir sevmek karanl���..

K�r olmak ne iyi �eydir.
Kapal� g�zleriniz
                 �evrili i�inize,
k�y�s�nda oturup bakars�n�z
i�inizde dalgalanan denize.
Kapal� g�zleriniz �evrili i�inize..

K�r olmak ne iyi �eydir.
K�rlerdir ki yaln�z
             kendi y�rekleriyle ba� ba�a kal�rlar.
Ne kimseye kendi g�zlerinden verirler
ne kimsenin g�zlerinden al�rlar.
K�rlerdir ki yaln�z
             kendi y�rekleriyle ba� ba�a kal�rlar.

Ne g�zeldir sevmek karanl���.
Karanl�k allah gibidir ve tek ba��nad�r.
Karanl�k �l�m gibidir
                         rengi yok
                                ahengi yok
                                      dengi yoktur karanl���n.

Da��t�n yan�n�zdan sopalar�n�zla
karanl���n peygamberleri, k�rler,
                                                  kalabal���..
K�r olmak ne iyi �eydir
ve ne g�zeldir sevmek karanl���..

�iir bitti. Alk��lad�lar. O, saatlerce �al���p beyaz bir duvar� renkli resimlerle doldurmu� bir nakka� yorgunlu�uyla, sallanarak yerine d�nd�. Tam benim yan�mdaki masada, �erefine ziyafet verilen ya�l� romanc�yla modellerini ba�tan ��karmaktan resim yapma�a vakit bulam�yan bir ressam oturuyordu. Ressam, �iir biter bitmez, romanc�n�n kula��na e�ildi, alayc� bir sesle:
        � Nas�l buldunuz? dedi. Onun, bu �iiri bir Frans�z �airinden a��rd���n� s�yl�yorlar.
        Romanc� birdenbire cevap vermedi, d���nd�. Sonra:
        � Bu �iiri okuyan delikanl� sizin en yak�n dostunuzmu�, diye duydum, dedi.
        Ressam g�ld�:
        � Dostluk, diye cevap verdi, kabzas�na birbirine d��man iki elin yap��t��� bir b��a�a benzer.
        Ne yalan s�yliyeyim, Taranta - Babu, ben, bu dostluk tarifini anlamad�m. Bu, yaln�z Fa�ist �talya'da m� b�yledir, yoksa b�t�n Avrupa...
 

NOT:
Alt�nc� mektuptan elime ge�en
karalamalar burada bitiyor.
Mektubun yar�m kald��� belli.
Habe� delikanl�n�n, ���nc�
�e�it �talyan yaz�c�lar�n� nas�l
tarif etti�ini anlamak i�in
�talyancay� ba�tan ba�a unutup
yeniden ��renme�e raz�yd�m.
 

TARANTA - BABU'YA
YED�NC� MEKTUP
 

Bilirim
be� alt�y� ge�mez
senin kafan�n raflar�nda dizili
kapal� �i�eler gibi sorgular...
Sen ki kapkara cahilsin
herhangi bir
            hukuku d�vel profes�r� kadar..
Buna ra�men
sana sorsam
desem ki ben:
� �Ke�ilerimizin
       k�v�rc�k uzun
                       t�yleri d�k�l�p,
       iki ba�l� memelerinden
       iki kol ���k gibi akan
                                     s�tleri kesilirse;
       ve portakallar�m�z,
       s�nen birer g�ne� yavrusu gibi dallar�nda kuruyup,
       kemik ayaklar�yla k�tl�k,
       yerli bir kral gibi ge�erse topra��m�zdan,
                                                       sen ne yapars�n?�
Bana dersin ki sen:
� ��lk ���klarla a�arma�a ba�l�yan
       y�ld�zl� bir gece gibi
                    damla damla kaybederim boyam�,
                                       damla damla solar�m...�
Bana dersin ki sen:
� �Bir Afrika kad�n�na bu sorulur mu hi�?
       K�tl�k �l�md�r bizim i�in
                                bolluk sevin�...�

Fakat ne hikmettir ki TARANTA - BABU
b�sb�t�n tersine burda bu!.
Bir �yle �a��las�
                          d�nya ki buras�,
bollukla �l�yor,
k�tl�kla ya��yor.
Varo�larda hasta, a� kurtlar gibi
                                                 insanlar dola��yor
ambarlar kilitli
ambarlar bu�dayla dolu..
Tezg�hlar
ipekli kuma�la dokuyabilir
                    topraktan g�ne�e kadar giden yolu.
�nsanlar yalnayak
                              insanlar ��plak...
Bir �yle �a��las�
                          d�nya ki buras�,
bal�klar kahve i�erken
�ocuklar s�t bulam�yor.
�nsanlar� s�zle besliyorlar,
domuzlar� patatesle...
 

TARANTA - BABU'YA
SEK�Z�NC� MEKTUP
 

Mussolini �ok konu�uyor TARANTA - BABU!
Tek ba��na
      yapayaln�z
              karanl�klara
b�rak�lm�� bir �ocuk gibi
                                  ba��ra ba��ra
kendi sesiyle uyanarak,
korkuyla tutu�up
               korkuyla yanarak
durup dinlenmeden konu�uyor.
Mussolini �ok konu�uyor TARANTA - BABU
�ok korktu�u i�in
               �ok konu�uyor!.
 

TARANTA - BABU'YA
DOKUZUNCU MEKTUP
 

NOT:
Bu dokuzuncu mektubun ba��nda
bir radyo makinas�n�n foto�raf�
vard�.
 

Bug�n akl�ma
      yaz�s�z ve �izgisiz
                 bir resim geldi, Taranta - Babu!
Ve benim, birdenbire
                                 y�z�n� de�il,
                                                      g�z�n� de�il,
senin sesini g�resim geldi, Taranta - Babu;
�Mavi Nil� gibi serin,
yaral� bir kaplan g�z� gibi derin
                                                     sesini senin!
 

NOT:
Bu dokuzuncu mektubun buras�na
bir gazeteden kesilmi� ��yle bir
haber ili�tirilmi�ti:
 

MARKON�, �L DU�E'N�N
SADIK NEFER�...
Markoni, gazetecilere. Ben �efim Mussolini'nin
emrine amadeyim, demi�tir. Markoni, ilk tecr�beleri
muvaffakiyetle neticelenen, Habe�istan'da
tatbik edilecek olan bir �l�m �����
bulmu�tur. Bu ���k....
 

Havalara sesleri
ba�� bo�
             mavi kanatl� ku�lar gibi salan
ve havalardan en g�zel �ark�lar�
olgun yemi�ler gibi topl�yan elleri, ONUN,
    yaparak
            kullu�unu kara g�mlekli Benito'nun,
            boyanacak dirseklerine kadar
                                      karde�lerimin kan�yla.
Ve Habe� ovalar�nda �ld�recek
                            b�y�k bilgin Markoni'yi,
Banka Komer�iale'de aksiyoner
                    m�lti milyoner
                             Kont Markoni.
 

TARANTA - BABU'YA
ONUNCU MEKTUP
 

NOT:
Bu onuncu mektubun ba��na,
yine gazetelerden kesilmi�
��yle bir telgraf haberi ili�-
tirilmi�ti.

......�talyan kuvvetlerinin Habe�istan'da
harekete ge�meleri i�in ya�mur mevsiminin
bitmesi ve bahar�n gelmesi bekleniyor...
 

Ne tuhaf �ey Taranta - Babu;
bizi kendi topraklar�m�zda �ld�rmek i�in
kendi topraklar�m�z�n
                      bahar�n� bekliyorlar.
Ne tuhaf �ey Taranta - Babu;
belki bu y�l Afrika'da
ya�murlar�n dini�i,
renklerin, kokular�n
g�kten yere bir �ark� gibi ini�i
ve g�ne�in alt�nda �slak topra��m�z�n
derisi tun� yald�zl� Gallal� bir kad�n gibi gerini�i,
bize senin
                memelerin
                              gibi tatl� yemi�lerle beraber
                              �l�m� getirecek.
Ne tuhaf �ey Taranta - Babu!
Kap�m�zdan i�eri �l�m
kolonyal �apkas�na
               bir bahar �i�e�i tak�p girecek...
 

TARANTA - BABU'YA
ON B�R�NC� MEKTUP
 

Bu gece
�l Du�e
binerek bir k�r ata
aedromda s�yledi s�ylev
                                   500 pilota..
S�ylevi bitti.
Onlar yar�n
                   Afrika'ya gidecekler;
O bu gece
saray�nda sal�al� makarna yeme�e gitti..
 

TARANTA - BABU'YA
ON �K�NC� MEKTUP
 

Geliyorlar Taranta - Babu,
seni �ld�rme�e geliyorlar.
Karn�n� de�ip
                barsaklar�n�n
kumun �st�nde a� y�lanlar gibi k�vrand�klar�n�
                                            g�rme�e geliyorlar.
Seni �ld�rme�e geliyorlar Taranta - Babu,
seni
      ve ke�ilerini.
Oysaki, ne onlar seni tan�r
                      ne onlar� sen..
Ve ne ke�ilerin atlam��t�r
                             onlar�n �itlerinden.

Geliyorlar Taranta - Babu.
Kimi Napoli'den
           Tirol'den kimi.
Kimi doyulmam�� bir bak��tan
                       yumu�ak
                                    ve s�cak
                                            bir elden kimi...
Onlar� ordu ordu
                  tabur tabur
                                 b�l�k b�l�k
fakat teker teker
    d���ne g�t�r�r gibi
�� denizden a��r�p
            �l�me getirdi gemiler..

Geliyorlar Taranta - Babu,
geliyorlar i�inden bir yang�n alevinin.
Ve bayraklar�n� dikip
                     samandan dam�na
                                              senin toprak evinin,
gelenler
          geri d�nseler bile e�er,
kanl� kesik sa� kolunu Somali'de b�rakan
                                     Torinolu tornac� art�k
�elik �ubuklar� ipek gibi �remeyecek...
Ve k�r g�zleriyle bir daha
                       Sicilyal� bal�k��
denizlerin �����n� g�remeyecek.

Geliyorlar Taranta - Babu.
Bu �lme�e ve �ld�rme�e g�nderilenler
kanl� sarg�lar�na birer birer
                teneke ha�lar tak�p d�nd�kleri g�n,
b�y�k ve �dil Roma'da
            hisse senetleriyle aksiyonlar y�kselecek,
ve gidenlerin ard�ndan
yeni efendilerimiz
                 �l�lerimizi soyma�a gelecek..
 

TARANTA - BABU'YA
SON MEKTUP
 

        Taranta - Babu'm!
        Bu belki sana son mektubumdur. Belki birbirimizi bir daha g�rmiyece�iz. Belki ilk�nce beni kur�una dizen namlular, sonra gelip senin memelerinde k�rm�z� delikler a�acak.
        Sana bu son mektubumda �talya gazetelerinden kesti�im bir iki yaz�yla, bir Avrupa gazetesinden ��kard���m  iki istatisti�i yolluyorum. Birbiri ard�na dizilmi� s�zlerle, alt alta konmu� say�lar�n kavgas�n� g�stermek istedim sana.
        Say�lar mektubumun sonundad�r, s�zlerden ba�l�yorum i�te:
 

Danun�io'nun ��valye Claudio
Pozzi'ye yazd��� mektuptan:

        Mio caro amico,
        O ender incelikleri ald�m. Deh�etli bir nevraljiden muztaribim, fakat seni Pak yortusundan �nce g�rece�imi san�yorum.. Her vakitki gibi, gayet hafif mendilleri tercih etmekteyim, sen beni ba�tan ��kar�yorsun. Sana pembe trikolar� geri g�nderiyorum, bu tiksindi�im bir pederast renktir. Benim i�in her vakit kur�un�, fildi�i beyaz�, bellisiz mavi..
 

Muharebenin kosmik zarureti

        ..... 26 y�ldan beri muharebenin d�congestionante, s�hh� ve tahrik edici de�erini ilan etmekteyiz. Muharebe kosmik bir zarurettir ve insan�n bedenini gen�le�tirir, ruhunu tasfiye eder.
                                                                                                                                    Marinetti'nin beyannamesinden
 

Ge�en muharebede k�r olanlar

        Ge�en muharebede k�r olanlar bile bug�n i�e yar�yabilirler. Aeroplanlara kar�� kurulacak olan bataryalar�n dinleyici postalar�nda k�rlerin karanl�klara g�m�l� g�zleri, kulaklar�n�n duygusuyla ����a kavu�mu� olacakt�r.
                                                                                                                                                Corriere della Sera'dan
 

Geri d�nemeyiz

        Art�k d�nemeyiz. Afrika'daki 200.000 �talyan t�fe�i kendili�inden ate� edecektir.
                                                                                                                Du�e'nin Daily Mail gazetesi muharririne
                                                                                                                                                      verdi�i m�l�kattan
 

Kara g�mleklilerin evamiri a�eresi

        Muharebeye giden karag�mleklilere �u yeni evamiri a�ere b�y�k bir t�renle tebli� edilmi�tir:
        1 � Vatan s�n�rlar�n�n �tesinde sil�hl� karag�mleklilerin ilerleyi�i, be�er� adaletin yerine getirilmesi ve medeniyetin zaferi demektir.
        2 � Kim ki, adaletin ve medeniyetin yolunda y�r�mek ister, hayat�n� fedaya haz�r olmal�d�r.
        3 � Harbin tehlikesi i�inde bu fedak�rl�k, d��man�n tam ezili�ine imana ba�l�d�r.
        4 � Muharebede de�er ortaya ��kar, fakat bu k�fi de�ildir, bu de�erin bekleyi�in azab�nda da tezah�r   etmesi gerektir.
        5 � �nan, itaat et, d�v��.. �nan; ��nk� bilirsin ki, Du�e daima hakl�d�r; itaat et; ��nk� bilirsin ki, her emir ondan gelir; d�v��; ��nk� bilirsin ki, onun kumandas� alt�ndaki her kavga bir zaferdir.
        6 � Hi�bir d��man sizi gafil avl�yamaz, ��nk� karag�mleklilerin karanl�klar� g�ren g�zleri vard�r.
        7 � Hi�bir d��man karag�mleklilerin madd� s�k�nt�lar�ndan istifadeye kalk��amaz, ��nk� onlar�n, maddeyi yenen demirden ruhlar� vard�r.
        8 � Kim ki, sil�hlar�na kar�� k�skan� bir itina g�stermez, kim ki, kur�unlar�n� kaybeder, kim ki, susuzlu�un  ilk i�aretiyle mataras�na sar�l�r, bir karag�mlekli de�il, hayata uyam�yan bir zavall�d�r.
        9 � E�er bir k�t'a muharebe esnas�nda ana kuvvetlerle ba��n� kaybederse, emir beklememelidir, emir ��leri, daima ileri�dir.
        10 � Sil�hlar�n ilk patlay���nda, karag�mlekliler �nlerinde Du�e'nin koskocaman �eklini g�receklerdir. Onu, d��man�n gerisinde g�ky�z�ne �izilmi� g�recekler: bir kahramanl�k r�yas�nda bir dev hayaleti gibi..
                                                                                                                                                      Il Popola d'Italia'dan
 
 
 

�talya'da y�vmiye

    Bir �ngiliz i��isinin ald��� orta y�vmiye 100 olarak ele al�n�rsa :

        Amerika'da    .........................................  120
        Kanada'da     .........................................  100
        �ngiltere'de    .........................................  100
        �rlanda'da      .........................................    80
        Hollanda'da   .........................................    72
        Lehistan'da   ..........................................    50
        �spanya'da    ..........................................    30
        �talya'da       ...........................................    29...
 

�talya'da i�sizlik ve iflaslar

        1929 Y�l�nda            300.786        ��siz        1.204        �flas
        1930 Y�l�nda            425.437        ��siz        1.297        �flas
        1931 Y�l�nda            731.437        ��siz        1.786        �flas
        1932 Y�l�nda            932.291        ��siz        1.820        �flas
 

        Bu say�lar on y�ll�k fa�izmin bilan�osudur, Taranta - Babu. Ondan sonraki y�llarda ne oldu? Bunun kar��l���n�, bizim topraklarda �lecek olan �talyan delikanl�lar� verecek.
 
 
 
 
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|