MEMLEKET�MDEN �NSAN MANZARALARI�K�NC� B�L�MI
Atlanti�in dibinde upuzun yat�yorum, efendim,������������������������������� Atlanti�in dibinde������������������������������������� dirse�ime dayanm��.Bak�yorum yukar�ya:bir denizalt� gemisi g�r�yorum,yukar�da, �ok yukar�da, ba��m�n �zerinde,y�z�yor elli metre derinde,bal�k gibi, efendim,z�rh�n�n ve suyun i�inde bal�k gibi kapal� ve ketum.Oras� camg�be�i ayd�nl�k.Orda, efendim,orda ye�il, ye�il,orda ���l ���l,orda y�ld�z y�ld�z yan�yor milyonlarla mum.Orda, ey demir �ar�kl� ruhum,orda tepi�meden �iftle�meler, ���l�ks�z do�um,orda d�nyam�z�n ilk k�m�ldanan eti,orda bir hamam tas�n�n mahrem �ehveti,mahrem �ehveti efendim,����������������������� g�m�� ku�lu bir hamam tas�n�n�ve koynuna ilk girdi�im kad�n�n k�z�l sa�lar�.Orda rengarenk otlar�, k�ks�z a�a�lar������������������������ k�v�l k�v�l mahluklar� deniz d�nyas�n�n,orda hayat, tuz, iyot,orda ba�lang�c�m�z, Hac�baba,��������������������������� orda ba�lang�c�m�zve orda hain, �elik ve sinsi����������������������� bir denizalt� gemisi.400 metroya kadar s�z�yor ���k.Sonra alabildi�ine derin��������� alabildi�ine derin karanl�k.Yanl�z ara s�ra����������������� acayip bal�klar ge�iyor karanl���n i�inde������������������������������������������������������������ ���k sa�arak.Sonra onlar da yok.Art�k dibe kadar inen���� kat kat kal�n sular kati ve mutlak���������������������������������� ve en dipte ben.Ben, upuzun yat�yorum, Hac�baba,upuzun yat�yorum dibinde Atlanti�in��������������������������������� dirse�ime dayanm��,��������������������������������� bak�yorum yukarlara.Avrupa Amerika' dan Atlanti�in y�z�nde ayr�d�r�������������������������������������������� dibinde de�il.Gazgemileri gidiyor yukarda, �ok yukarda, birbiri pe�i s�ra.Omurgalar�n�n alt�n� g�r�yorum,������������������������������� omurgalar�n�n alt�n�.D�n�yor keyifili keyifli pervaneleri.D�menleri ne tuhaf suyun i�inde�nsan�n tutup tutup k�v�ras� geliyor.K�pekbal�klar� ge�ti gemilerin alt�ndan,kar�nlar�n� g�rd�m���������������� a��zlar� da orda.Gemiler �a��rd�lar birdenbire,herhalde k�pekbal�klar�ndan de�il.Denizalt� gemisi bir torpil att�, efendim�������������������������������������������� bir torpil.Gemilerin d�menlerine bakt�m:tela�l� ve korkakt�lar.Gemilerin omurgalar�nda imdat arar gibi bir hal vard�,gemiler bir b��ak darbesinden en yumu�ak yerini������������������ karn�n� saklamak isteyen insanlara benziyorlard�.Denizalt�lar birden �� oldular, derken, alt�, yedi, sekiz.Gazgemileri d��mana ate� a�arakinsanlar�n� ve y�klerini suya d�k�p sa�arak�������������������������������� batmaya ba�lad�lar.Mazot, gaz, benzin,tutu�tu y�z� denizin.Bir alev deryas�d�r �imdi yukarda akan,ya�l� ve yap��kan������� bir alev deryas� efendim.K�pk�z�l, g�mg�k, kapkara,arz�n ilk te�ekk�l� hengamesinden bir manzara.Ve denizin y�z�ne yak�n suyun i�i allak bullak.K�p�r�p, da��l�p par�alanmalar.Yukardan dibe do�ru inen gazgemisine bak.Gece uykuda gezenler gibi bir hali var:��������������������������������������������� lunatik.Ge�ti karga�al���,girdi deniz d�nyas�n�n cennetine.Fakat durmadan iniyor.Kayboldu �slak karanl�kta.Art�k bask�ya dayanamaz, par�alan�r.ve dire�i, efendim, bacas� yahut���������������������������������� nerdeyse yan�ma d��er.Yukarda insanla dolu denizin i�i.Bir tortu gibi dibe ��k�yorlar������������������������� tortu gibi ��k�yorlar, Hac�baba.Ba� a�a��, ba� yukar�,uzan�p k�sal�yor, bir �eyler aran�yor kollar� bacaklar�.Ve hi�bir yere, hi�bir �eye tutunamadan��������� onlarda iniyorlar dibe do�ru.Birden bire bir denizalt� d��t� yan�ba��ma.Par�alanm�� bir tabut gibi a��ld� k�pr��st� kaportas�ve M�nihli Hans M�ller d��ar� ��k�verdi.39 ilkbahar�nda denizalt�c� olmadan �nce��������������������������� M�nihli Hans M�llerHitler h�cum k�tas� alt�nc� tabur������������������������ birinci b�l�k����������������������������� d�rd�nc� mangada sa�dan ���nc� neferdi.M�nihli Hans M�ller�������� �� �ey severdi:1-Alt�n k�p�kl� arpa suyu2-�arki Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli Anna.3-K�rm�z� lahana.M�nihli Hans M�ller i�in�������������������������� vazife ��t�:1-�akan bir �im�ek��������������� gibi mafevke selam vermek.2-Yemin etmek tabancan�n �zerine.3-G�nde asgari �� ��f�t �evirip�������������������������� s�vmek silsilelerine.M�nihli Hans M�ller'inkafas�nda, y�re�inde, dilinde �� korku vard�:1-Der F�hrer.2-Der F�hrer.3.Der F�hrer.M�nihli Hans M�llersevgisi, vazifesi ve korkusuyla��������������������������� 39 ilkbahar�na kadar������������������������������������� bahtiyar������������������������������������������� ya��yordu.Ve Vagneryen bir operada do sesi gibi heybetli�arki Prusya patatesi gibi dolgun ve beyaz etli�������������������������������������������������������� Anna'n�ntereya�� ve yumurta krizinden �ikayet etmesine������������������������������������������������������� �a��yordu.Diyordu ki ona:-Bir d���n Anna,�yepyeni bir manevra kay��� takaca��m,�p�r�l p�r�l �izmeler giyece�im ben.�Sen beyaz ve uzun entari giyeceksin,�balmumundan �i�ekler takacaks�n ba��na.�Tepemizde �at�lm�� k�l��lar�n alt�ndan ge�ece�iz.�Ve mutlak�hepsi erkek 12 �ocu�umuz olacak.�Bir d���n Anna,�tereya��, yumurta yiyece�iz diye�top, t�fek yapmazsak e�er�yar�n 12 o�lumuz nas�l muharebe eder?
M�nihlinin 12 o�lu muharebe edemediler��nk� do�amad�lar,��nk� hen�z, efendim, Anna'yla zifaf vaki olmadan �nce�������������������������������� bizzat harbe girdi Hans M�ller.Ve �imdi 41 sonbahar� sonlar�nda�������������������������������� dibinde Atlanti�in������������������������������������� benim kar��mda durmaktad�r.Seyrek sar� sa�lar� �slak,k�rm�z� sivri burnunda esef,������� ve ince dudaklar�n�n k�y�lar�nda keder.Yan� ba��mda durdu�u haldey�z�me �ok uzaklardan bak�yor,�nsan�n y�z�ne nas�l bakarsa �l�ler.Ben biliyoum ki, o bir daha g�rmeyecek Anna'y�,ve art�k bir daha arpa suyu i�ip���������������� yiyemeyecek k�rm�z� lahanay�.Ben b�t�n bunlar� biliyorum, efendim,ama o b�t�n bunlar� bilmiyor.G�z� bir par�a ya�l�,silmiyor.Cebinde paras� var,�o�al�p eksilmiyor.Ve i�in tuhaf�art�k ne kimseyi �ld�rebilirne de kendisi �lebilir bir daha.�imdi �i�ecek birazdan,y�kselecek yukar�ya,sular sallayacak onuve bal�klar yiyecek sivri burnunu.
Ben�Hans M�ller'e bak�p, Hac�baba, bunlar� d���n�rkenyan�m�zda peyda oluverdi�������� Liverpul Liman�ndan Harri Tomson.Gazgemilerinden birinde serd�mendi.Ka�lar� ve kirpikleri yanm��t�.G�zleri s�ms�k� kapal�yd�.�i�man ve matru�tu.Bir kar�s� vard� Tomson'un:tavan s�p�rgesi gibi bir kad�n,tavan s�p�rgesi gibi, efendim, zay�f, uzun, titiz, temizve tavan s�p�rgesi gibi m�nasebetsiz.Bir o�lu vard� Tomson'un:alt� ya��nda bir o�lan, Hac�baba,tombul mu tombul, pembe beyaz, sar� papa m� sar� papa.Tuttum Tomson'un elinden.A�mad� g�zlerini."-Vefat ettiniz" dedim."-Evet " dedi, "�ngiliz imparatorlu�u ve h�rriyeti i�in:Can�m isterse, harp i�inde bile ��r�il'e s�vmek h�rriyetive can�m istemese de a� kalmak h�rriyeti u�runa.Fakat de�i�ecek h�rriyette bu son bahis,harpten sonra art�k i�siz ve a� kalacak de�iliz.Plan� haz�rl�yor Lordlar�m�zdan biri.Adalet: ihtilalsiz.Ben �ngiliz �mparatorlu�u'nu da��tmaya gelmedim, dedi ��r�il.Ben de ihtilal ��karmaya gelmedim:buna Kenterburi ba�piskoposu����������������� bizim tred�nyonun reisi����������������������������� ve kar�m raz� de�il.Ay bek yur pard�n.�������� ��te bu kadar,������������������� nokta, son."Sustu Tomson.Ve a�z�n� a�mad� bir daha.�ngilizler fazla konu�may� sevmezler,����������������������� hele h�moru seven �l� �ngilizler.
Tomson' la M�ller'i yanyana yat�rd�m.�i�tiler yan yana,yan yana y�kseldiler yukar� do�ru.Bal�klar Tomson'u afiyetle yediler,fakat dokunmad�lar �tekisine,Hans'�n etiyle zehirlenmekten korktular anla��lan.Hayvan deyip ge�me, Hac�baba,sen de hayvans�n ama��������������������� ak�ll� bir hayvan...� 
� 
Naz�m H�KMET (1902 - 1963)

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|