* * *

��te geldik gidiyoruz
ho��a kal karde�im deniz
biraz �ak�l�ndan ald�k
biraz da masmavi tuzundan
sonsuzlu�undan da biraz
�����ndan da birazc�k
birazc�k da kederinden
bir �eyler anlatt�n bize
denizli�in kaderinden
biraz daha umutluyuz
biraz daha adam olduk
i�te geldik gidiyoruz
ho��a kal karde�im deniz
 

                                                27 Eyl�l, Pitsunda, 1958
 

* * *
 

ho� geldin bebek
ya�ama s�ras� sende
senin yolunu g�zl�yor ku�palaz� bo�maca kara �i�ek s�tma
            ince hastal�k y�rek enfarkt� kanser filan
i�sizlik a�l�k filan
tiren kazas� otob�s kazas� u�ak kazas� i� kazas� yer depremi sel bask�n�
            kurakl�k falan
karasevda ayya�l�k filan
polis copu hapisane kap�s� falan
senin yolunu g�zl�yor atom bombas� falan
ho� geldin bebek
ya�ama s�ras� sende
senin yolunu g�zl�yor sosyalizm kom�nizm filan.
 

                                                                        10 Eyl�l 1961, Laypzig
 

* * *
 

Denizin �st�nde ala bulut
y�z�nde g�m�� gemi
i�inde sar� bal�k
dibinde mavi yosun
k�y�da bir ��plak adam
durmu� d���n�r.

Bulut mu olsam,
gemi mi yoksa,
bal�k m� olsam,
yosun mu yoksa?..
Ne o, ne o, ne o.
Deniz olunmal�, o�lum,
bulutuyla, gemisiyle, bal���yla, yosunuyla.
 

                                                                            15 Eyl�l 1958
                                                                            Arhipo Osipovka
 

* * *

Seni d���nmek g�zel �ey
                                  �mitli �ey
d�nyan�n en g�zel sesinden en g�zel �ark�y� dinlemek gibi bir �ey.
Fakat art�k �mit yetmiyor bana,
ben art�k �ark� dinlemek de�il
                              �ark� s�ylemek istiyorum...
 
 

* * *

Sevgilim,
ba�lar �nde, g�zler alabildi�ine a��k,
yanan �ehirlerin k�z�lt�s�,
                            �i�nenen ekinler
                            ve bitmez t�kenmez ayak sesleri :
                                                                                  gidiliyor.
Ve insanlar katlediliyor :
                                      a�a�lardan ve danalardan
                                                                            daha rahat
                                                                            daha kolay
                                                                            daha �ok.

Sevgilim,
bu ayak sesleri, bu katli�mda
h�rriyetimi, ekme�imi ve seni kaybetti�im oldu,
fakat a�l���n, karanl���n ve ���l�klar�n i�inden
g�ne�li elleriyle kap�m�z� �alacak olan
gelecek g�nlere g�venimi kaybetmedim hi�bir zaman...

                                                                                    (�stanbul Hapisanesi)
 

* * *

Hasretini, yoklu�unu, sensizli�i
bir ate� yan��� gibi �yle ac�yla duydum ki y�re�imin etinde,
gitgide �o�alarak
           gitgide derinden i�leyerek
                      �yle dayan�lmaz oldu ki bu
                            seni bo�abilirdim senden kurtulmak i�in
                            ��nk� seni o kadar seviyorum.

                                                                                                    25-2-43
 

* * *

Baba!
her y�lba��nda
    sana s�yleyecek
                        bir tek
                              s�z�m var :
"Seni ne kadar �ok seversem
                               o kadar
        �ok olsun �mr�nden ge�en y�llar..."

Baba!
        Babam, a�abeyim, karde�im, arkada��m!
Ne zul�m, ne �l�m, ne korku
                            ba��m� e�emez!
Yaln�z senin elini �pmek i�in
                                      e�ilir ba��m.
Babam, a�abeyim, karde�im, arkada��m...

                                                                        1/1/1932
 
 

* * *

Seviyorum seni ekmegi tuza ban�p yer gibi
geceleyin ate�ler i�inde uyanarak
              a�z�m� dayay�p muslu�a su i�er gibi,
a��r posta paketini,  neyin nesi belirsiz,
              tel��l�, sevin�li, ku�kulu a�ar gibi,
seviyorum seni denizi u�akla ilk defa ge�er gibi.
�stanbul'da yumu�ac�k karar�rken ortal�k
              i�imde k�m�ldanan bir �eyler gibi,
seviyorum seni "Ya��yoruz �ok ��k�r!' der gibi.

                                                                                    27 A�ustos 1960
 

* * *

Seni d���n�r�m
anam�n kokusu gelir burnuma
                     d�nya g�zeli anam�n.

Binmi�in atl�kar�ncas�na i�imdeki bayram�n
f�r d�nersin eteklerinle sa�lar�n u�u�ur
bir yitirip bir bulurum al al olmu� y�z�n�.

Sebebi ne
              seni bir b��ak yaras� gibi hat�rlamam�n
sen b�yle uzakken senin sesini duyup
                            yerimden f�rlamam�n sebebi ne?

Diz ��k�p bakar�m ellerine
ellerine dokunmak isterim
dokunamam
arkas�ndas�n cam�n.
Ben bir �a�k�n seyircisiyim g�l�m
alacakaranl���mda oynad���m dram�n.

                                                                                7 A�ustos 1959
 

* * *

G�l�m, iki g�z�m�n bebe�i
�lmekten korkmuyorum,
�lmek ar�ma gidiyor,
onuruma yediremiyorum �lme�i.

                                                                                15 A�ustos 1959
 

* * *

Aya gidilecek
            daha da �telere,
teleskoplar�n bile g�rmedi�i yere.
Ama bizim d�nyada ne zaman kimse a�
                                                            kalmayacak,
            korkmayacak kimse kimseden,
            emretmeyecek kimse kimseye,
            yermeyecek kimse kimseyi,
umudunu �almayacak kimse kimsenin?

��te ben kom�nistim bu soruya kar��l�k
                                                             verdi�im i�in.
 

                                                                                26 A�ustos 1959
 

* * *

Merih'e giden kosmos gemisinde turistler
yery�z�yce yaz�lm�� �iirler okuyacak.
Her s�z� beste beste, renk renk, kat kat a�arak
        en s�rl� �ekirde�e ula�abilecekler.

                                                                                    Aral�k 1959
 

* * *

Ak bir karanfil gibi �atlay�p da �ekirdek
atom bah�elerine y�r�y�nce ayd�nl�k,
yaln�z merakl�lar� de�il, b�t�n insanl�k
        �iirin aynas�nda kendini seyredecek.

                                                                                    Aral�k 1959
 

* * *

K�rd�lar tazecik ye�il dallar�m�z�
K�rd�lar kitap tutan ellerimizi
Kan�na girdiler �ocuklar�m�z�n.

                                                                                    1960, Nisan
 

* * *

Laypzig'de bir ya�mur ya��yor incecikten,
ya��yoruz vitrinler, a�a�lar, insanlar,
                            bir de otomobillerin h�z�,
                            bir de ge�mi� zamanlar,
                            bir de saman sar�s�,
                            bir de ben
                ya��yoruz ya�an ya�murla beraber incecikten.

                                                                                    18 Eyl�l 1960
 

* * *

�nsanlar�n t�rk�leri kendilerinden g�zel,
                                kendilerinden umutlu,
                                kendilerinden kederli,
                daha uzun �m�rl� kendilerinden.
Sevdim insanlardan �ok t�rk�lerini.
�nsans�z ya�ayabildim
                 t�rk�s�z hi�bir zaman.
Hi�bir zaman beni aldatmad� t�rk�ler de.

T�rk�leri anlad�m hangi dilde s�ylenirse s�ylensin.

Bu d�nyada yiyip i�tiklerimin,
                              gezip tozduklar�m�n,
                              g�r�p i�ittiklerimin,
                              dokunduklar�m�n, anlad�klar�m�n
                                      hi�biri, hi�biri,
                beni bahtiyar etmedi t�rk�ler kadar...

                                                                                    20 Eyl�l 1960
 

* * *

g�nde ka� milyon insan �l�r yery�z�nde
                                      do�ar ka� milyon
ka�� ya�ad�m diyebilirdi
        ka�� ya�ad�m diyebilecek
ka�� g�nde �� ���n yemek yiyebilirdi
                        ka�� yiyebilecek

                                                                                    13 A�ustos 1961, gece
 

* * *

Ya��m altm��
on dokuzumdan beri bir d�� g�r�r�m
ya�mur �amur yaz k��
uykuda uyan�k
tak�lm�� d���m�n pe�ine y�r�r�m.
Neleri al�p g�t�rmedi benden ayr�l�k;
kilometrelerle umut, tonlarla keder,
tarad���m sa�lar, s�kt���m eller.
Bir d���mle ayr�lmad�k.
Avrupa'y�, Asya'y�, Afrika'y� d���mle dola�t�m
bir Amerikanlar vize vermediler
denizlerden da�lardan ��llerden �ok adamlar� sevdim
                                                             adamlara �a�t�m.
Mapusanelerde �����yd� h�rriyetimin
ekme�imin kat���yd� s�rg�nde
her biten ak�amdayd�, her ba�layan g�nde :
ulu kurtulu� d��� memleketimin.
 

                                                                                                            1962
 

* * *

D�nyay� verelim �ocuklara hi� de�ilse bir g�nl���ne
all� pullu bir balon gibi verelim oynas�nlar
oynas�nlar t�rk�ler s�yliyerek y�ld�zlar�n aras�nda
d�nyay� �ocuklara verelim
kocaman bir elma gibi verelim s�cac�k bir ekmek somunu gibi
hi� de�ilse bir g�nl���ne doysunlar
d�nyay� �ocuklara verelim
bir g�nl�k de olsa ��rensin d�nya arkada�l���
�ocuklar d�nyay� alacak elimizden
�l�ms�z a�a�lar dikecekler
 

                                                                                                    21 May�s 962, Moskova
 

* * *

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|