FAK�R B�R ��MAL K�L�SES�NDE
�EYTAN �LE RAH�B�N MACERASI
 

�lk�nce ya�murla
sonra birdenbire a�an g�ne�le ba�lam��t� sabah.
Hen�z �slakt� asfalt�n solundaki tarla.
Harp esirleri �oktan i� ba��ndayd�lar.
Topraktan nefret duyarak
                                     � halbuki k�yl�yd� bir�o�u �
                                              t�ra�l� ve korkak
                                                            �apal�yorlard� patatesleri.
Suluboya, solgun resimleri hat�rlat�yordu insana
                                                  k�y kilisesinden gelen �an sesleri.

Pazard�.
Kilisede erkeklerin hepsi ihtiyard�
                                            kad�nlar�n de�il,
i�lerinde b�y�k memeli k�zlar,
                           ve sar� sa�lar�na ak d��memi� anneler vard�.
Maviydi g�zleri.
Ba�lar� �nde,
kal�n, k�rm�z� ve harap parmaklar�na bak�yorlard�.
Terliydiler.
Ha�lanm�� lahanayla g�nl�k kokuyordu.
K�rs�de muhterem peder
                                   �beyannameyi� okuyordu,
                                                  � g�zlerini gizleyerek �.
Renkliydi pencere camlar�ndan biri.
Bu camdan i�eri giren g�ne�
                             duruyordu gen� bir kad�n�n bembeyaz ensesinde
                                                              eski bir kan lekesi gibi.
Ve hi�bir zaman
               do�urmam�� olan
g���ss�z ve kal�as�z bir Meryem'in kuca��nda bir �ocuk :
                                     ba�� �yle b�y�k
                                     o kadar inceydi ki k�vr�lm�� bacaklar�
                                                      hazin ve korkun�tu.
�nlerinde kandil yan�yordu
                                            eski
                                                   sert
                                                          ve boyal� tahtay� ayd�nlat�p...

�ki adam boyundayd� tahta heykel.
�eytan saklanm��t� arkas�na
                                    � ka�lar� �ekik, sakal� sivri,
                                         Mefistofeles olmas� muhtemel,�-
ve �lim bir tebess�mle
                                   dinliyordu muhterem pederi.
�� Avrupa'n�n bekas�,
                                    (okuyordu beyannameyi muhterem peder)
       Avrupa'n�n bekas� i�in harbediyoruz.�

Dinliyordu �eytan
                              sivri sakal�nda keder
ve �si ve sel�m akl�na
dayan�lmaz bir a�r� vermekteydi yalan.

Okuyordu rahip :
�� Avrupa milletleri el ele verip
                                                harbediyoruz,
      ve mutlak imha edece�iz
                                            medeniyet i�in tahrip�i bir unsuru.�

�eytan bir par�a yana itti Meryem'in heykelini
ve havada sihirle efsun al�metleri daireler �evirip
                                                  kald�rd� elini
                                                                  rahibe do�ru
                                              � etsizdi, uzundu bu el,
                                                   hakikat gibi, kemikli ve kuru �.

Ve ne olduysa o anda oldu i�te.
Renkli cam�n alt�ndaki kad�n
          ��r�l��plak g�r�nd� k�pk�rm�z� g�ne�te.
Memeleri a��rd�
ve sar� ipek gibi parl�yordu karn�n�n alt�nda t�yler.
D���rd� k�ad� muhterem peder
                                        ve �eytan'�n i�vas�yla hakikati ba��rd� :
�� Kar�� koymak g�n� geldi en b�y�k tehlikeye.
       Harbediyoruz,
       fuh�un bekas� i�in,
       kerhane kap�lar� kapanmas�n diye.
       Ve sen orda, arkada
       i�inde beyaz entarisinin
       bir erkek �ocu�u gibi duran,
       sen orospu olacaks�n k�z�m.
       Sana firengi ve belso�uklu�u verecekler
                                                b�y�k �ehirlerimizden birinde.
       Baban d�nmeyecek
       Yat�yor �imdi y�z�koyun
                                      �ok uzak bir topra��n �zerinde.
       �imdi kan i�indedir
                                   etli, kal�n kulaklar
                                   ve ince kollar�n�n doland��� boyun.
       Yatt��� yerde yaln�z de�il.
       Hareketsiz duran tanklarla, terk edilmi� toplar sahada.�

Kendi sesinden �rkerek
                             sustu rahip.
Orda, arkada, beyazl� k�z a�l�yordu.
Kadife ceketli bir erkek
                           � ihtiyar orman bek�isi civar �iftli�in �
                                bir �eyler s�ylemek istedi.
Sivri sakal�n� ka��d� �eytan,
                                 rahibe : �Devam et,� � dedi.
Ve muhterem peder
                          ba�lad� tekrar konu�maya :
�� Harbediyoruz :
       pazar ve mal nizam�n�n bekas� i�in.
       K�m�r, l�stik ve kereste,
       ve kendi de�erinden fazla yaratan i� kuvveti
                                                                       sat�lmal�d�r.
       Patiska, benzin
                          bu�day, patates, domuz eti
       ve taze g�mrah bir sesin i�indeki cennet
                                                                    sat�lmal�d�r.
       G�ne�li bah�esi ve resimli kitaplar� �ocuklu�un
                                               ve ihtiyarl���n emniyeti
                                                                       sat�lmal�d�r.
       �an, �eref ve saadet,
       ve
       kuru kahve
       topyekun pazar mal� olup
                            tart�l�p, �l��l�p, bi�ilip sat�lmal�d�r.
       Harbediyoruz :
       harbi bitirdi�imiz zaman
       a�, i�siz ve sakat
                      � harp madalyas�yla fakat �
                                   k�pr� alt�nda yat�lmal�d�r...�

Yine sustu muhterem peder.
�eytan emretti yine :
�� Naklet onun maceras�n�,
       o ne idi, ne oldu, anlat...�

Ve anlatt� rahip :
�� Onu hepiniz hat�rlars�n�z,
       topra��n i�indeki bir patates tohumu gibi
                                         fakir,
                                                   �al��kan
                                                               ve ne�esiz ge�ti �ocuklu�u.
       Sonra uyand� birdenbire
                                           on yedi ya��na do�ru.
       Yine fakirdi, �al��kand�.
       Fakat aylarca gidip
                                     bulutsuz bir denizde
                                                      alt�nda s�n�k yelkenlerin
       sanki �ok s�cak bir sabah ufukta apans�z�n
                               yeni bir d�nya ke�feder gibi buldu ne�eyi...
       Mahallede sesi en g�zel olan insand�
                                                  ve en g�zel mandolin �alan.
       Hat�rl�yorsunuz de�il mi
              size do�ru gelen dostlu�unu kocaman, k�rm�z� elinin
              ve mavi kurdelesini
                                            mandolininin?..
       ��inizde kimin kalbini k�rd�,
                                               kime yalan s�yledi,
                                                       sarho� oldu�u vaki midir,
                                                       ve kiminle d�v��t�?
       �ocuklara sayg�s�n�
                               ve ihtiyarlara �efkatini ink�r edebilir miyiz?
       Belki biraz kal�n kafal�
                               fakat kalbi bir bal�k yavrusu gibi temiz
       onu ge�en sene harbe g�nderdik.
       �imdi gerilerinde cephenin
       i�gal alt�ndaki bir k�y�n odas�ndad�r.
       Bayg�n bir kad�n�n �rz�na ge�mekle me�gul
                                       bir tahta masan�n �zerinde.
       Beli ��plak
                   pantolunu dizlerinde
       ba��nda mi�fer
       ve ayaklar�nda k�sa, kal�n �izmeler.
       Yerde iki �ocuk �l�s� yat�yordu
                                       direkte ba�l� bir erkek.
       D��arda ya�mur ya��yor
       ve uzaktan uza�a motor sesleri.
       Kad�n� masadan yere iterek
                  do�rulup �ekti pantolonunu...
       Halbuki hepiniz hat�rlars�n�z onu,
       hat�rl�yorsunuz de�il mi
               size do�ru gelen dostlu�unu kocaman, k�rm�z� elinin
               ve mavi kurdelesini
                                              mandolininin?�

Yine birdenbire sustu muhterem peder.
(Susabilmek bir h�nerdir
                             insan�n a�z�ndan ��kan s�zler
                                                                     kendine ait olmazsa.)
Fakat tahta Meryem'in arkas�ndan
yine emretti �eytan :
                     �� Rahip, devam et,� � dedi.
Ve devam etti rahip :
�� Harbediyoruz.
       �al��t�r�lan insan y���nlar�
                                      birbirine devrederek zinciri,
       karanl�k ve a��r,
                        beton k�nklerin i�inde akmal�d�r.
       Ve sen kocakar�
                        � �n safta, solda, diz ��k�p
                                      y�z� eski bir k�at gibi buru�uk olan �
                             seni temin ederim ki
                                      kilise kap�s�nda oynayan torunun
                                      � be� ya��nda,
                                           ba�� alt�n bir top gibi yuvarlak �
                                      dedesi,
                                                 senin kocan,
                                      babas�,
                                                 senin o�lun
                                      ve kom�ular�n gibi
                                                 k�m�r ocaklar�nda �al��acak.
       Hi�bir �eyi
                         �mit etmemeyi
                                                  ��rensin.
       Bu maksatla
                    u�uyor bombard�man birliklerimiz
                               tasavvur edilmeyecek kadar �ok �l�m ta��y�p
                                                                         iki gergin kanatla.
       Ve motorlar�na benzinle beraber
                                              belki bir par�a keder dolarak
                    (�ld�renlerde tevehh�m edilen keder gibi bir �ey),
       u�uyor av kuvvetleri himayesinde olarak
                       bombard�man birliklerimiz
                                      birbiri ard�ndan giden dalgalar halinde...
       Harbediyoruz :
                     �ld�rd�klerimizin say�s�
                                        � bizden ve onlardan
                                             aralar�nda meme �ocuklar� da var �
                                    �imdilik
                                             be� alt� milyon kadar.
       Harbediyoruz :
                     kundak bezinin �e�idiyle belli olmal� herkesin yeri.
       Harbediyoruz :
                     parlas�n edebiyen diye sabah g�ne�lerinde
                                                                      hapisane demirleri...�

Hakikat �ok tarafl�d�r.
Fakir bir �imal kilisesinde
                            � �eytan'�n i�vas�yla da olsa �
                                       fakir bir papaz
                                                  onu o kadar uzun anlatamaz.
�nzibat kuvvetleri ald� haberi
                                     � kadife ceketli orman bek�isinden �
                                     gelip indirdiler k�rs�den muhterem pederi.
Ve asfalt yolun �zerinde
                           aras�nda sil�hl� iki adam�n
                                                             giderken muhterem peder
�eytan bakt� arkas�ndan :
                                     �ekik ka�lar�nda �mit
                                                                   ve sivri sakal�nda keder.
 

                                                                                                      12.9.1941
 

Not :

Alamanya y�k�ld�.
Temerk�z kamp�ndan kurtar�ld� muhterem peder.
Ve yine �eytan'�n i�vas�na uymasayd� e�er
�nemli Alaman demokratlar�ndan biri olurdu bug�n
                                   Anglo-sakson i�gal b�lgelerinden birinde.
Halbuki yine uydu �eytan'a.
Ve yine bir pazar g�n� ve ayn� kilisede yine
bat�l� m�ttefikleri meth � sena edeyim derken
41 y�l�nda s�ylediklerinden baz� fas�llar� tekrarlad� aynen
                                                bilhassa mal nizam�na ait olanlar�.
Ve Katolik bir Amerikan subay�n�n emriyle
                                   (tevkif edilmediyse de bu sefer)
                                             kovuldu kiliseden muhterem peder.
Yine arkas�ndan bakt� �eytan :
                                    �ekik ka�lar�nda biraz daha �ok �mit
                                    sivri sakal�nda biraz daha az keder...

                                                                                            1946 �ubat 17
 

 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|