�ANKIRI HAP�SANES�NDEN MEKTUPLAR
 

1

Saat d�rt,
            yoksun.
Saat be�,
            yok.
Alt�, yedi,
ertesi g�n,
daha ertesi
ve belki
             kim bilir...

Hapisane avlusunda
                bir bah�emiz vard�.
S�cak bir duvar dibinde
                             on be� ad�m kadard�.
Gelirdin,
yan yana otururduk,
k�rm�z� ve kocaman
                mu�amba torban
                                        dizlerinde...

Kelleci Memed'i hat�rl�yor musun?
S�byan ko�u�undan.
Ba�� d�rt k��e,
bacaklar� k�sa ve kal�n
ve elleri ayaklar�ndan b�y�k.
Kovan�ndan bal �ald��� adam�n
                                                   ta�la ezmi� kafas�n�.
�Han�m abla� derdi sana.
Bizim bah�emizden k���k bir bah�esi vard�,
                                                tepemizde, yukarda,
                                                                  g�ne�e yak�n,
                                                bir konserve kutusunun i�inde...

Bir Cumartesi g�n�n�,
hapisane �e�mesiyle �slanan
                     bir ikindi vaktini hat�rl�yor musun?
Bir t�rk� s�ylediydi kalayc� �aban Usta,
akl�nda m� :
�Beypazar� meskenimiz, ilimiz,
  kim bilir nerde kal�r �l�m�z...?�

O kadar resmini yapt�m senin
bana birini b�rakmad�n.
Bende yaln�z bir foto�raf�n var :
bir ba�ka bah�ede
                    �ok rahat
                    �ok bahtiyar
          yem verip tavuklara
                        g�l�yorsun.

Hapisane bah�esinde tavuklar yoktu,
fakat pek �l� g�lebildik
                    ve bahtiyar olmad�k de�il.
Nas�l haberler ald�k
             en g�zel h�rriyete dair,
nas�l dinledik ayak seslerini
                         yakla�an m�jdelerin,
ne g�zel �eyler konu�tuk
                         hapisane bah�esinde...
 
 

2

Bir ak�am�st�
oturup
hapisane kap�s�nda
rubailer okuduk Gazal�'den :
�Gece :
     b�y�k l�civerd� bah�e.
  Alt�n p�r�lt�larla devran� rakkaselerin.
  Ve tahta kutularda upuzun yatan �l�ler.>

Bir g�n e�er,
benden uzak,
karanl�k bir ya�mur gibi,
can�n� s�karsa ya�amak
                  tekrar Gazal�'yi oku.
Ve P�r�yende'm benim,
ben eminim
sen sadece merhamet duyacaks�n
�l�m�n kar��s�nda onun
                            �mitsiz yaln�zl���
                            ve muhte�em korkusuna.

Bir akar su getirsin Gazal�'yi sana :
�� Toprak bir k�sedir
                        ��mlek�inin raf�nda t�cidar,
       ve zafer yaz�lar�
       y�k�lm�� duvarlar�nda Keyh�srevin...�

Birikip s��ramalar.
So�uk
         s�cak
                 serin.

Ve b�y�k l�civerdi bah�ede
                               ba�s�z ve sonsuz
                               ve durup dinlenmeden
                               devran� rakkaselerin...

Bilmiyorum, neden
akl�mda hep
ilk�nce senden duydu�um
�ank�r�l� bir c�mle var :
�Pamuklad� m�yd� kavaklar
                               kiraz gelir ard�ndan.�
Kavaklar pamukluyor Gazal�'de,
fakat
g�rm�yor, �stat,
                 kiraz�n geldi�ini.
�l�me ibadeti bundand�r.

�eker Ali yukarda, ko�u�ta ba�lama �al�yor.
Ak�am.
D��arda �ocuklar ba�r���yorlar.
�e�meden ak�yor su.
Ve jandarma karakolunun �����nda
akasyalara ba�l� �� kurt yavrusu.
A��ld� demirlerin d���nda
                            b�y�k, l�civerd� bah�em.
A s l o l a n   h a y a t t � r ...

Beni unutma Hat�em...
 

3

Bug�n �ar�amba :
� biliyorsun �
�ank�r�'n�n pazar�.
Demir kap�m�zdan ge�ip
kam�� sepetimizde bize kadar gelecek
yumurtas�, bulguru,
yald�zl�, mor patl�canlar�...

D�n k�ylerden inenleri seyrettim :
yorgundular,
kurnaz
            ve ��pheli,
ve ka�lar�n�n alt�nda keder.
Erkekler e�eklerde,
kad�nlar ��plak ayaklar�n�n �st�nde ge�tiler.
Herhalde i�lerinde senin bildiklerin vard�r.
Herhalde iki �ar�ambad�r pazarda :
                          k�rm�z� ba��rt�l�
                          �kibirsiz� �stanbulluyu aram��lard�r...
 

                                                                                                    20.7.1940
 

4

S�caklar bildi�in gibi de�il
ve ben ki yal� u�a��y�m,
deniz ne kadar uzak...

�kiyle be� aras�
cibinli�in alt�na uzanarak
ter i�inde
k�m�ldanmadan
g�zlerim a��k
dinliyorum sineklerin u�ultusunu.
Biliyorum :
�imdi avluda
duvarlara �arp�yorlard�r suyu,
k�zg�n, k�rm�z� ta�lar t�t�yordur.
Ve d��arda, otlar� yanm�� kalenin ete�inde
bir kezzap ayd�nl��� i�indedir
simsiyah kiremitleriyle �ehir...

Geceleri birdenbire r�zg�r ��k�yor.
sonra kayboluyor birdenbire.
Ve karanl�kta canl� bir mahluk gibi soluyup,
yumu�ak, t�yl� ayaklar�yla dola�arak
bizi bir �eylerle tehdit ediyor s�cak.
Ve zaman zaman
�rpermelerle duyuyoruz derimizin �st�nde
                                      bir korku halinde tabiat�...

Bir zelzele olabilir.
Zaten �� g�nl�k yere geldi,
sallad� �apano�lu Yozgad'�.
Ve yerlilerin kavlince :
alt� tekmil tuz madeni oldu�undan
                                   y�k�lacak �ank�r� �ehri
                                                    k�yametten k�rk g�n �nce.
Yat�p bir gece
ba��n bir kalasla ezilmi�,
                         ��kmamak sabaha...
�l�m�n bu kadar k�r� ve mendeburu...
Ben ya�amak istiyorum biraz daha,
daha bir hayli ya�amak.
Bunu bir�ok �ey i�in istiyorum,
bir�ok
�ok m�him �eyler.
 

                                                                                     12.8.1940
 

5

Saat be�te ak�am oluyor :
insan�n �st�ne do�ru y�r�yen bulutlarla.
Ya�mur ta��d�klar� belli.
Bir�o�u
elle tutulacak kadar al�aktan ge�iyorlar...
Bizim odan�n y�z mumlu�u,
terzilerin gaz lambas� yand�.
Terziler �hlamur i�iyorlar...
K�� geldi demektir...
���yorum.
Fakat kederli de�ilim.
Yaln�z bize mahsus bir imtiyazd�r :
k�� g�nleri hapisanede,
sade hapisanede de�il,
bu kocaman
             bu �s�nas�
                  bu �s�nacak d�nyada
                                           ���y�p
                                                   kederli olmamak...

                                                                                            26.10.1940
 

 
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|