B�R K�VET H�KYES�
 

1

S�leyman'a kar�s� telefon etti :
� Konu�an ben,
     ben, Fahire.
     Tan�mad�n m� sesimden?
     Demek �ok ba��rd�m birdenbire.
     ���l�k m�?
     Belki...
     Hay�r,
              �ocuklar hasta de�il.
     Dinle beni :
     ��ini b�rak da gel,
     �abuk ol ama.
     Telefonda anlatamam,
                               olmaz.
     Daha k�yamet kadar vakit var ak�ama.
     Saatlar, saatlar,
     k�yamet kadar.
     Sorma.
     Dinle beni...
     Hemen vapur bulamazsan
                       �sk�dar'a kay�kla ge�.
     Bir taksiye atla.
     Paran yoksa
                      patrondan avans al.
     Yolda hi�bir �ey d���nme,
     m�mk�n mertebe yalans�z gelmeye �al��.
     Yalan kuvvetliye s�ylenir
                     ben kuvvetsizim.
     Alay etme kuzum.
     Evet kar ya�acak,
     evet
            hava g�zel.
     Koynuna girdi�im adam gibi
                                  kocam gibi de�il,
     b�y���m, ak�ll�m,
                            babam gibi gel...
 

2

Geldi S�leyman,
Fahire, kocas� S�leyman'a sordu :
� Do�ru mu?
� Evet.
� Te�ekk�r ederim S�leyman.
     Bak i�te rahatlad�m.
     Bak i�te a�lam�yorum art�k.
     Nerde bulu�uyordunuz?
� Bir otelde.
� Beyo�lu taraf�nda m�?
� Evet.
� Ka� defa?
� Ya ��, ya d�rt.
� �� m�, d�rt m�?
� Bilmiyorum.
� Bunu hat�rlamak bu kadar m� g�� S�leyman?
� Bilmiyorum.
� Demek ki bir otel odas�nda.
     Kim bilir �ar�aflar nas�l kirliydi.
     Bir �ngiliz roman�nda okudum,
     bu i�lere yarayan otellerde
                                   k�r�k k�vetler varm��.
     Sizinkinde de var m�yd� S�leyman?
� Bilmiyorum.
� Hele d���n,
     toz pembe �i�ekli, k�r�k bir k�vet?
� Evet.
� Hi� hediye verdin mi?
� Hay�r.
� �ukulata, fil�n?
� Bir defa.
� �ok mu seviyordun?
� Sevmek mi?
                         Hay�r...
� Ba�kalar� da var m� S�leyman?
� Yok.
� Olmad� m�?
� Hay�r.
� Bunu sevdin demek...
     Ba�kalar� da olsayd�
                                      daha rahat ederdim...
     �ok mu g�zel yat�yordu?
� Hay�r.
� Do�ru s�yle, bak ne kadar cesurum...
� Do�ru s�yl�yorum...
� Zaten g�sterdiler bana.
     �nek gibi kar�.
     Belimden kal�n bacaklar�...
     Fakat zevk meselesi bu...
     Bir sual daha, S�leyman :
     Ni�in?
� Bilmiyorum...

Karanl�kta pencerenin hizas�nda
karl�, a��r bir �am dal�.
Bir hayli zaman oldu
sofada asma saat on ikiyi �alal�.

3

S�leyman'�n kar�s� Fahire
            �unlar� anlatt� kocas�na ertesi g�n :
� ... Dayan�lmaz bir ac� halindeydi
                                       kendime kar�� duydu�um merhamet,
     �lmeye karar verdimdi, S�leyman...
     Annem, �ocuklar�m ve en �nde sen
                         bulacakt�n�z karda ayak izlerimi.
     Bek�i, polisler, bir tahta merdiven
     ve bir kad�n �l�s� ��karacakt�n�z
                             arka arsada bostan kuyusundan.
     Kolay m�?
     Gece bostan kuyusuna do�ru y�r�mek,
     sonra kenar�na ��k�p durarak
     ba� a�a�� atlamak karanl���na?
 
     Fakat bulmad�n�zsa e�er
     karda ayak izlerimi
     sade korktu�umdan de�il.
     Bek�i, merdiven, polisler,
     dedikodu, kepazelik,
     aldat�lm�� bir zevcenin intihar� :
                                           komik.
     Ni�in �ld���m� anlatmak m��k�l.
     Kime? Herkese, sana mesel�.
     �nsan, �lmeye karar verirken bile
     insanlar� d���n�yor...

     Sen yatakta uyuyordun
                          y�z�n rahat,
     her zaman nas�l uyursan
     ondan evvel ve o varken.

     D��arda kar ya�maya ba�lad�.
     Bir tek gecelikle ��kmak balkona :
     Zat�rree ertesi g�n,
                             n�mayi�siz �l�vermek.
     Hay�r,
               hi� akl�ma gelmedi nezle olmak ihtimali.

     Yakt�m sobam�z�.
     �yice �s�nmak l�z�m ilk�nce.
     Ci�er bir �ay barda�� gibi �atlarm��.
     Pencereye, kara bak�yorum :
     �E�ini gaip eyleyen bir ku�
                                                 gibi kar
       ge�en eyyam� nev bahar� arar...�
     Babam bu �iiri �ok severdi.
     Sen be�enmezsin.
     �Sa�dan sola, soldan sa�a lerz�n� girizan...�

     Lambay� s�nd�rmeden balkona ��kt�m.
     � ... gibi kar
                 d��er d��er a�lar...�
     Oturdum balkonda iskemleye.
     Havada ��t yok.
     Karanl�k bembeyaz.
     Uykuday�m sanki.
     Sanki �ok sevdi�im bir insan
     korkarak beni uyand�rmaktan
                             yumu�ac�k dola��yor etraf�mda.
     ���m�yordum.
     Kederim duruluyor
                                    berrakla��yor.
     Odan�n caml� kap�s�ndan balkona vuran ���k
     s�cak bir kuma� gibiydi �st�nde dizlerimin.
     Ben rehavetli bir mahzunluk i�inde
                                    acayip �eyler d���n�yordum :
     Feneryolu'ndaki ��nar
                                   150 ya��ndaym��.
     �mr� bir g�n s�ren b�cekler.
     G�n gelecek
                          insanlar �ok uzun
                                           �ok bahtiyar ya�ayacaklar.
     �nsan�n y�re�i ve kafas� var...
     �nsan�n elleri...
     �nsan?
     Ne zamanki,
                          nerdeki,
                                       hangi s�n�ftan?
     Onlar�n insanlar�,
     bizim insanlar�m�z.
     Ve her �eye ra�men
     yeni bir d�nya i�in yap�lan kavga.
     Sonra sen
                     ben
                           bir k�r�k k�vet
     ve benim
     kendime kar�� duydu�um merhamet...

     Kar durdu.
     S�kmek �zre �afak.
     Utanarak
                     odaya d�nd�m.
     O anda uyansayd�n
                  sar�l�p boynuna...
     Uyanmad�n.
     Evet,
     �ok ��k�r nezle bile de�ilim.

     �imdi?
     Zaman zaman hat�rlay�p
     zaman zaman unutaca��m.
     Yine yan yana ya�ayaca��z
     beni sevdi�ine emin olarak.

4

Alt� ay kadar ge�ti aradan.
Bir gece kar� koca denizden d�n�yorlard�.
G�kte y�ld�zlar, a�a�larda yaz meyveleri vard�.
Fahire birdenbire durdu
bakt� muhabbetle kocas�n�n g�zlerine
ve surat�na t�k�r�r gibi bir tokat vurdu.

                                                                                            16.8.1940
 
 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|