BENERC� KEND�N� N���N �LD�RD�?
 
B�R�NC� KISIM
 
B�R�NC� BAP
 
B�R GEN� ADAMA... HAK�M HERAKL�T'E...
YILDIZLARA VE A�KA DA�RD�R...
 

I

�ehir
     uzakta.
Gen� adam
                ayakta.
Ak�yor �ehirden ge�en nehir
gen� adam�n ayaklar� dibinden.
Gen� adam
     piposunu ��kar�yor cebinden
                                    aran�yor kibriti.
Bak�yor akar suya
       d���n�yor Heraklit'i,
d���n�yor b�y�k hak�m Heraklit'i gen� adam...
Kim bilir belki b�yle bir ak�am,
b�yle bir ak�am,
      Heraklit aln�n�
              ye�il g�zl� zeytinliklerde akan
                                                      suya e�di
                                                      ve dedi:
             �� Her �ey de�i�ip akmada,
                    bu h�l beni hayran b�rakmada..�

Heraklit, Heraklit; ne ak��t�r bu!.
ne ak��t�r ki bu, dalgalar�nda
                     da�l�d�r aln� en mukaddes putun
                     k�zg�n demir damgas�yla sukutun.
Gebedir her sukut bir y�kseli�e.
Ne m�mk�n kar�� koymak
                               bu k�p�rm�� geli�e..
Heraklit, Heraklit!.
       akar suya kabil mi vurmak kilit?

�ehir
      uzakta.
Gen� adam
               ayakta.
Ak�yor �ehirden ge�en nehir
gen� adam�n ayaklar� dibinden.
Gen� adam
     kibritini ��kar�yor cebinden
                                yak�yor piposunu.
 

II

Dikine mustatil bir apart�man�n
                                    en �st kat�nda
                                               d�rt k��e bir oda.
Perdesiz pencereler.
Pencerelerin d���nda y�ld�zl� geceler.
Gen� adam
           aln�n� dayam�� cama.
Ben, roman�n muharriri
                 diyorum ki gen� adama:
� Delikanl�m!.
               �yi bak y�ld�zlara,
                          onlar� belki bir daha g�remezsin.
     Belki bir daha
             y�ld�zlar�n �����nda
                      kollar�n� ufuklar gibi a��p geremezsin..

     Delikanl�m!.
               Senin kafan�n i�i
                               y�ld�zl� karanl�klar
                                                   kadar
                  g�zel, korkun�, kudretli ve iyidir.
     Y�ld�zlar ve senin kafan
                       k�inat�n en m�kemmel �eyidir.

     Delikanl�m!.
                Sen ki, ya bir k��e ba��nda
                                     kan s�zarak ka��ndan
                                                            gebereceksin,
                ya da bir dara�ac�nda can vereceksin.
                �yi bak y�ld�zlara
                             onlar� g�remezsin belki bir daha...

     Delikanl�m!.
               Belki beni anlad�n,
                                 belki anlamad�n.
     Kesiyorum s�z�m�.

     ��te kap� a��ld�
                   geldi beklenen kad�n..
     �� BEKLETT�M M�?�
     �� �OK...
            Ama zarar yok..�

Kad�n
yakalad� gen� adam�
                                  elinden.
Gen� adam
        yakalad� kad�n� belinden.
Bir yumrukta k�rd� cam�.
Oturdular pencerenin i�ine.
Sarkt� ayaklar� gecenin i�ine...
I��kl� bir deniz dibi gibi
            ba�lar�nda, sa�da, solda gece yan�yor.
Ayaklar� karanl�k bo�luklara sallan�yor..
Sallan�yor ayaklar�
sallan�yor ayaklar�...
........... DUDAKLARI ......

Sevmek m�kemmel i� delikanl�m.
Sev bakal�m...
Mademki kafanda ���kl� bir gece var,
benden izin sana,
                       seeeeev
                       sevebildi�in kadar...
 

�K�NC� BAP
 
GEN� ADAMIN, SEVG�L�N�N �AHISLARINA...
T�BET MABETLER� VE AMER�KAN F�L�MLER�NE...
AYIN ON D�RD�NE... GEN� ADAMIN ESRARENG�Z
ME�GALES�NE... VE N�HAYET, M�SEBB�B� ME�HUL
B�R �HANETE DA�RD�R.
 

I

Mevzubahs gencin
          ismi: BENERC�.
Kendisi aslen Hintli olup
          maskat� re'si DELH�'dir..
Dostlar�n�n nazar�nda tam
                                  adam,
d��manlar�n�n indinde azg�n bir delidir
ve Britanya polisinde k�nyesi ��phelidir..
�ekl� �emailine gelince:
Ne PATA�ON gibi tombul bir c�ce,
ne MAS�ST gibi bir dev,
ne de V�LL� FR�� gibi bir babik o�land�r O,
iki g�zl�, tek burunlu, basbaya insand�r O...
Birinci bab�m�zda,
Benerci'nin odas�na gelen kad�n
m�him bir rol oyn�yacak kitab�m�zda.
Kendileri bir �ngiliz mis'idir.
Hem �ngiliz mis'lerinin nefisidir...
�mdi,
be nefis
       Mis
       nerde, nas�l tan�d� Benerci'yi?.
diye sorarsam size, ben,
eminim ki, siz, cevaben:

�� Mermer
           merdivenler..
Kap�.
Kap�da k�v�rc�k sa�l�
                        ta�tan
                        iki aslan.
Tibet.
Tibette mabet.
Mabedin i�i...
Omuzlar�ndan ��kan on alt� kolu havada,
                                       ��plak karn� iki kat,
ba�da� kurup oturmu�
                           m�but
                           BUDA..
�nledi �k�z derisinden mukaddes davul:
� Savul!
         Savul!!.
             Savuuuul!!!.
Buda'ya kurban geliyor.
Sar� sa�l�, mavi g�zl� bir kad�n
                          beyaz, kar gibi..
Kad�n�n can�na k�yacaklar gibi..
A��ld� kanl� bir a��z �eklinde karn� Buda'n�n,
f��k�rd� mukaddes alevler d��ar�ya.
Uzun k�l�hl� Mo�ol rahipleri
         kald�rd�lar havaya beyaz kad�n�.
Doyuracakt�r Buda ate� dolu karn�n�.
Mavi g�zl� dilber kurban gidiyor, kurban...
. . . . . . . . . . . . . . . .

� Dran!
        Drrrran!.
           Drrrrrrrran!!!.

At�ld� �� el tabanca.
Yuvarland� Mo�ol rahipleri birbiri ard�nca.
Esmer bir delikanl� yakla�t� mavi g�zl� dilbere!
� Ka�al�m!
     bir an kaybedecek zaman de�il..

OTOMOB�L..
Son s�r'at..
Saatta 110 kilometre..

��te bu kurtar�lan kad�n,
           birinci bapta odaya gelen kad�nd�.
Onu kurtaran gen�:
                  BENERC�..
Ve bu suretle �ngiliz M�S
                    tan�d� Hintli genci..�
                             D�YEREK
                                           haltedeceksiniz.
Roman�m� daha ba�lamadan berbat edeceksiniz..
Gelin, etmeyin �ocuklar..
Ne ��kar,
       inan�n bir sefer olsun N�ZIM'a
       Amerikan filimlerinden fazla..

�lk tesad�f
         tramvayda oldu.
�kincisi
         lokantada.
���nc�de d���m ba�land� nihayet
                                   siyah pod�s�et
                                                 bir �antada..
�ngiliz k�z� mahsus
             �antas�n� yere d���rd�.
Hintli gen� mahsus
                      d��en �antay� g�rd�:
                                              kald�rarak
                                                   verdi k�za...
EEEEEEE?
             Sonra?
                 derseniz,
bak�n, birinci bab�m�za...
 

II

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� Paris'te a� gezen g�rd�,
dedi ki:
� Bu gece ay
             dibi kalay
                   bir tencere gibi...

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� Fatihli h�rs�z g�rd�,
dedi ki:
� Bu gece ay
           g�kte a��k kalan
                         bir pencere gibi.
Atlasak i�eriye,
               a��rsak, be iman�m,
                                    Meryem Ana'n�n
                                                g�m�� tak�mlar�n�.

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� �rlandal� bir polis g�rd�,
dedi ki:
� Benziyor ay
             y�ld�zlar�n yald�zlar�n� �almak i�in
                                      g��e ��kan bir h�rs�z�n
                                                               fenerine...

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� �air Salih Zeki g�rd�:
                                  benzetti kendi eserine
                                                               be�endi...

Ay�n on d�rd�.
Ay�n on d�rd�n� Londral� bir lord g�rd�,
dedi ki:
� Benziyor ay
                ha�metpenah�m�n
                          dizba�� ni�an�na...

K�zard� ay�n on d�rd�.
K�zaran ay�n on d�rd�n� bir parya g�rd�,
dedi ki:
� Benziyor ay
             Ganj'�n �st�ne damlay�p yay�lan
                                                        karde� kan�na.

Ay�n on d�rd�.
Bu sefer bizzat
             �ekik g�zleriyle ay�n on d�rd�
                           KALK�TA �ehrine civar,
                                            bir �ay tarlas� g�rd�.
Tarlan�n d���nda duvar.
��inde bir ev.

Gece saat: 2...

Evin alt kat�ndaki
                        oda.
Kapal� pencereler, asma bir lamba,
                                             bir masa ortada.
�� amele, iki k�yl�, bir muallim ve Benerci,
                                          yani ceman yek�n:
yedi Kalk�ta delikanl�s�, yedi ink�l�p genci......
Benerci s�z s�yl�yor:
� Bize kar��
          �ntelicent servis
                       kendine mahsus...

� Sus.
Bir t�k�rt� var.

D�nd� ba�lar
                kap�ya.

� Sana �yle gelmi�.
         Devam ediyorum arkada�lar:
�ntelicent servis
         kendine mahsus...

� Benerci, sus.
� R�zg�r...
� Arkada�lar
         �ntelicent servis...
� S�����s...
          S�nd�r�n...
                D��ar� bakaca��m...

Karanl�k...
Araland� pencere.
Ay �����
     parl�yan enli bir k�l�� gibi keserek karanl���
                                                              d��t� yere.
� Ne var?
� S�����sss!.
D��arda polis.
Lambalar� s�nm�� iki otomobil,
ve bir s�r� motosiklet...
� Sat�ld�k...
� Evet...
 

���NC� BAP

 

TAYM�S GAZETES�'N�N B�R TELGRAFI... VAZ�YET�N TELH�S� VE BENERC�YLE �STANBULDA MATBAADA B�R M�L�KAT... KALK�TADA UMUM� GREV... SOMADEVA... TA�LANAN �OCU�UM... VE DAHA B�R�OK Y�REKLER PARALAYICI HAD�SELERE DA�RD�R.

I

        Taymis gazetesinin Kalk�ta'dan ald��� bir telgraftan:

        KALK�TA - K�z�llar�n tevkifat� devam ediyor. �ehir civar�ndaki �ay tarlalar�nda metr�k bir evde toplanan gizli Vil�yet Komiteleri, i�tima halindeyken derdest edilmi�tir. Yedi ki�iden m�rekkep olan komite azalar�ndan alt�s� yak�nda adliyeye verileceklerdir. Yaln�z, ilk istintak neticesinde, gene komite azas�ndan, Benerci isimli bir gen� tahliye olunmu�tur...
 

II

Vaziyeti telhis edelim hele.

B�R.
Benerci ink�l�p�� bir gen�tir.
Haz�m zamanlar�n�, bo� gecelerini de�il,
boydan boya �mr�n� vermi�tir ihtil�le...

�K�.
Birinci bapta ��rendik ki,
Benerci �����d�r Britanyal� bir k�z�n.
Yani, delikanl�m�z�n
                    kalbine bir ta�
                                       d��m��.
K�rm�z� sa�l� bir ba�
                             d��m��
ve kalbi
        dalga dalga halkalan�yor...

�ki, A:
Benerci riyaset ederken gizli bir i�timaa
                                  alt� yolda��yla yakalan�yor.

�ki, B:
Fakat me�hul bir sebebe
                                 binaen,
yolda�lar�n�n mevkuf bulunmas�na ra�men,
                                   Benerci tahliye edilmi�tir.

�ki, C:
Bence, yani roman�n muharrirince
                                                 oldu�u kadar,
Benerci i�in de bu tahliye keyfiyeti
siniri, ruhu, kemi�i, eti
                      kemiren bir esrard�r, iki g�z�m,
                                                        serapa esrar...

. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .

Benerci, sana d�rt teklifim var:
Evvela,
Kalk�ta'dan �stanbul'a
                         ��k yola.
Bab��li caddesinde matbaaya gel...
Geldin mi?
�l�...

Saniyen:
        sinirini yen.
Kar��mda dikilip durma, otur...

Salisen:
      aya��n� iki defa yere vur:
Kap� a��ls�n
Lebbeeeeeeeeyk! deyip
                         bize iki �ay getirsin kahveci �stat.

Rabian:
           anlat.
�u m�thi� m��kili birlikte halledelim
                                                        seninle...

� Anlat�yorum.
                       Dinle:

Ve Benerci, maceray� bana, kafiyesiz fil�n, yani nesren ��yle anlatmaya ba�lad�:

        Sar�lm��t�k. Yok edilmesi l�z�m gelen baz� k�atlar vard�. Vakit kazanmak i�in, polisin �st�ne ate� a�t�k. Brovniklerimizin �arj�rlerini iki defa tazeledik. Birimiz kolundan, birimiz de ba��ndan yaraland�. Kur�unlar�m�z t�kendi. Britanya polisi i�eri girdi. G�rtlak g�rtla�a kap��t�k. Nihayet, k�sk�vrak ba�lad�lar bizi. Kamyonlara y�klediler. M�d�riyette, yedimiz birden, bir herifin kar��s�na dizildik.

Burada, Benerci yine co�tu, i�i kafiyeye d�kt�:

Herifin
          mavi g�zleri �ipil �ipil
                                            surat� �illiydi.
�ntelicent'ten oldu�u belliydi.
Ge�ti arkada�lar�n �n�nden.
Benim �n�mde durdu.
Y�z�me bakt�.
�smimi sordu.
Beni b�rakt�...
Ni�in b�rakt�lar beni?
Beni
        ni�in
                b�rak-
                         -t�lar?
� Benerci, buna bir tek sebep var.
� Ne?
� D��ecekler pe�ine..
                            E�ine??
                                 Ate�ine??
                                        Mate�ine??
     T�k�rm���m kafiyenin i�ine...
     Yani, anl�yaca��n, seni b�rakt�ktan sonra pe�ine d��ecekler. Sonra cooop, haydi bir tevkifat daha. Tabii, sen yine i�erde. Hem bu sefer art�k surat�na bak�p ismini sorup b�rak�lmamak �art�yla. ��te tahliye keyfiyetinin sebebi...
� Sebep bu de�il. Ben, tamamen temizim. Arkamda takip yok.
� Tuhaf �ey. D��ar�da temas etti�in arkada�lar ne diyor?
� Galiba onlar da senin gibi d���n�yorlar. �ki �� defa, muhtelif arkada�larla temas etmek istedim. Fakat verdi�im randevulara gelmediler. Arkada�lar benimle g�r��mek istemiyor.
� �yleyse, sen hemen yine Kalk�ta'ya git o�lum. Ne halt edersen et, �u vaziyeti bir d�zelt bakal�m.

Benerci gitti.
Bakt�m ki, pencereden:
        muktesit, muharrir ve muhbir
                                    Nedim Vedat Bey ge�iyor.
D���nd�m Benerci'yi
ve mel'un bir ihtimalle birden
                             y�re�im c�zz etti.

Arif olanlar i�in,
               bu fas�l burada bitti...
 

III

Stop:
Fren!
Z����nk!
Durdu!.
Amele
         ba� parma��n� tele
                                dokundurdu.
Ak�m�lat�r, dinamo, motor, buhar, benzin,
                                                                elektrik,
Trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrik!
      D     U     R      -      D     U      !!!..

Y�ksek tu�la bacalarda dumanlar donakald�.
Koptu kay��lar.
� Patron, sabotaj var!.
� Ko� telefona.
� ��lemiyor...
� Telgraf...
� Teller kesilmi�,
                          makina bombo�...
� Ko�!..
               Kar��mda durma, avanak!..
Hangarda ne varsa, �st�ne atl�yarak,
                                                  ko�un �ehre...
Sarjant, polismen, asker,
                          k�rk ikilik, tayyare, tank,
                                                ne bulursan�z,
                                                               yeti�tirin...
Birden
       bisiklet, motosiklet, otomobil, omnib�s
                    tozu dumana katt�lar, duman� toza...
Fakat
         yine birden
                            ek�i boza...
Ne ileri
        ne geri.
Paaaaah!..
F�����ss...
Patlad� lastikleri...
Ge� kald�lar, ge�!..

Drran
          drrrn
                  drrran...
Tiki taka frev...
Edildi il�n
     Umum� grev!!!..

Kalk�ta grevdedir.
Benerci evdedir,
             s�rt�st� yat�yor yatakta...
Ge�iyor hayk�r��malarla kap�s�n�n �n�nden
tek ba�l�, tek y�rekli, milyon ayakl� Kalk�ta...

Onlar, hep beraber grevdedir...
O, yapayaln�z evdedir.
Yapayaln�z...
             Tavan, kap� ve duvar...
Onu kavgaya �a��rmad�lar.
G�nlerdir ki, onu g�rd�k�e arkada�lar�
                                            �evriliyor ba�lar�...

Benerci yatakta
Kalk�ta ayakta.
Benerci g�rmeden g�r�yor yatt��� yerden
y�r�yen Kalk�ta'y�:

�Ad�m
      Ad�m.
Ad�m � lar
      ad�m � lar�...
Kal � d�r�m
      kal � d�r�m.
Kal � d�r�m � lar
      kal � d�r�m � lar�...
Cad � de...
Cad � deler...
Kalabal�k...
      Ka � la � ba � l�k
                                    itiyor
                                            iki
                                                yana
                                                    apar � t�man � lar�...
Behey tram � vay!..
               �i�neneceksin:
sa�a sola sap...
Ge�it yok.
Rap
     rappp
             rappp!!!!!
Ve...
      Va...
           Vey...
� Yol a��n kamyonlara
      amele �ocuklar�
                      babalar�n� ge�iyor..�

Hayk�raraktan
       Benerci f�rlad� yataktan.
�imdi sokaktan
                tek bir insan sesi y�kseliyordu...
Benerci ko�tu pencereye:
    A�ada sokak
              kalabal�k.
Yukarda masmavi bir hava
A�ada bir kamyonun �st�nden
                                   kalabal��a
S�z s�yl�yor en yak�n arkada�� SOMADEVA:*
�� Arkada�lar!
                      Aylard�r ki anam�z avrad�m�z
                      uzun a� di�leriyle di�lediler
                                             kendi memelerini.
Arkada�lar...
               ��plak a� karn�n� kur�unlara vermek,
                                       k�vranarak gebermek...
. . . .  Tek  . . . .
      . . . . . . . . . .  Vaar?
Hay�r!.
          Ar . . . . . . . lar . . . . . .

(*) SOMADEVA, Benerci'nin en yak�n arkada�� olup, uzun bir m�ddetten beri Kalk�ta'da bulunmuyordu. Binaenaleyh, b�yle bir zamanda onun sesini duyup kendisini g�rmek, elbette ki, Benerci'yi sevin�li bir hayrete d���recektir.   N.H.
 

�n�m�zde onlar
                   kal�n enselerini k�r�p
                   boynuzlar�n� saplay�nca topra�a...
                                         . . . . .  a�a....
Biz....
     . . . . . . .  mizi!.
Patiska bir g�mlek
                          gibi y�rtarak
                                       etimizi
kanl� kemiklerimizle
                    . . . . . . . . ca��z . ! ! . .
O zaman g�lleri kokl�yaca��z.
O zaman
              tabiat
                    g�zel bir a��z
                    gibi kar��m�zda g�l�msiyecek...�

        Benerci   art�k   kendini   tutamad�.   Pencereden    ��   defa:    S O M A D E V A..     S O M A D E V A..         S O M A D E V A..  diye hayk�rd�. Bu hayk�r�� o kadar kuvvetli idi ki, S O M A D E V A  sustu. Birdenbire esen r�zg�rla bulutlar� da��lan bir yaz sa�ana�� gibi sokaktaki kalabal���n u�ultusu kesildi. �nsanlar, ba�lar�n� enselerinin �st�ne yat�rarak, dikine mustatil apart�man�n yedinci kat�ndaki perdesiz pencereye bakt�lar. Ve orada, cam�n arkas�nda, Benerci'nin sar� y�z�n� g�rd�ler.
        S O M A D E V A, Benerci'yi tan�d�. Kollar� ona do�ru uzan�r gibi oldu. Bu hareketi, yaln�z yukardan Benerci ve kendi i�inin i�inden  S O M A D E V A  g�rd�. Ba�ka hi�bir g�z, uzanmak, kucaklamak istiyen kollar�n hasretini g�remedi.
        Yukardan, yine Benerci, �� defa ba��rd�:
        � S O M A D E V A..  S O M A D E V A..  S O M A D E V A...
        A�ada  S O M A D E V A,  kamyonun etraf�na toplananlara:
        � Bana bir ta� veriniz, dedi.
        Ta�� verdiler. Ve en eski g�nlerin en yak�n arkada��:
        � Bu adam nefsini kurtarmak i�in yolda�lar�n� satm��t�r. Benerci m�stevlilerin casusu olmu�tur. En yak�nlar�n�n kellesini satmasayd�, bunu yapmasayd�, onun kahrolas� ba��n� omuzlar�n�n �st�nde b�rakmazlard�, dedi. Ve sa� kolunun b�t�n kuvvetiyle, yedinci kattaki perdesiz pencereden bakan sapsar� insan�n y�z�ne, ta�� att�...
        SOMADEVA'n�n ta��, BENERC�'nin aln�na geldi. Benerci dimdik durdu. �ki ka��n�n aras�ndan s�zan kan, �enesinden g��s�ne akt�...
        Ve Benerci'nin ba�� benim, ben N�z�m Hikmet'in dizlerine d���nceye kadar, en b�y�k, en iyi, en sevgili, kahreden ve yaratan KALK�TA, onu ta�lad�.
        Bayg�n �ocu�umu, yata��na yat�rd�m. Camlar� par�alanm��, pervazlar� kanl� pencereye ��kt�m. Aras�ra arkas�na d�n�p bakarak uzakla�an kalabal���n pe�inden �u suretle feryada ba�lad�m:
        Benerci benim o�lum...
        Ben onun y�z�n�
                      g�rebilmek i�in
        ka� kerre gecemi g�nd�z�m�
                                  on birlik t�t�ne satarak
        dumandan bir adam gibi dikilip durmu�um...
        Benerci benim o�lum,
                              ben onu
                                    uykusuz gecelerin
                                              ellerine do�urmu�um...

        Benerci sizi satmad�.
        Benerci g�nlerdir yemek yemiyor,
        gecelerdir yatmad�.
        O yatm�yor, ben yatabilir miyim?
        Benerci sizi satmad�,
        sizi ben satabilir miyim?
        Benerci benim o�lum.
        Onu ben
                  kellemden, etimden, iskeletimden
                                                    sizin i�in do�urdum...

        Dostlar!
        ��inizden bir ��ban gibi ��phenizi yolunuz.
        Benerci sizin o�lunuz,
                              benim o�lum...

Fakat, kalabal�k, benim sesimi bile i�itmeden ilerledi, kayboldu. O zaman, h�l� bayg�n yatan �ocu�uma d�nd�m, dedim ki:

        Dostlar dinlemedi beni Benerci.
        Benerci o�lum, k���c���m, b�y���m,
        ba��nda dola�an bu mel'un d���m
                                 ��z�lene kadar...
                              bizim ah! deme�e hakk�m�z yok,
        Onlar�n ta�lama�a hakk� var...
 

IV

KALK�TA'DA B�R POL�S KARAKOLUNUN
Y�KSEK DUVARLARININ D�B�

G�k g�rler. Vakit ak�am �zeri. �� polis karakolun duvarlar� dibinde bulu�ur.
 

B�R�NC� POL�S � Nereye gitmi�tin?
�K�NC� POL�S � Domuz bo�azlamaya...
���NC� POL�S � Sen nerdeydin?
B�R�NC� POL�S � K�pr�n�n �st�nde
                                   bir Hintli kar� g�rd�m demin.
Kuca��nda kertenkele suratl� bir �ocuk vard�.
�ocuk beni g�r�nce ba�lad� a�lamaya
                                               a�lamaya
                                               a�lamaya...
Kar�ya:
� Sustur �u pi�i,
     Britanya polisine selam versin,
                                                     dedim.
     Selam vermezse, kuyruksuz bir fare gibi
                                                        gebersin
                                                                  dedim.
Ne sustu, ne selam verdi kara kurba�a yavrusu.
Ak�yordu su...
Akar suya f�rlatt�m bu z�rlayan �eytan pi�ini.
Anas� y�z�me bak�p
                kara bir u�urum gibi �ekti i�ini.
Dokundu rikkatime
                bu i� �eki�.
Madrasl� bir ihtiyar:
                �Azab� azapla tedavi edin...�
                                                           demi�.
Getirdim karakola kocakar�y�.
Sar� s�rt�ndan k�z�l kan s�zd�r�p
                  �ekece�im i�inden a�r�y�...
�K�NC� POL�S � Sana bu i�te yard�m i�in
                                kocakar�y� eski bir hal� gibi
                                          ayaklar�na serece�im.
B�R�NC� POL�S � L�tufk�rs�n...
���NC� POL�S � Ben de sana:
Bengale ormanlar�nda avlanm�� bir filin
                            kopar�lm�� erkekli�inden
                                         bir kam�� verece�im...
B�R�NC� POL�S � Ba�ka bir �ey istemez...
                            Malumdur bana azab� �sd�rap,
                            ezberimdedir tekmil
                                                      kitab� �st�rap.
Mesel�:
Uykulara k�bus gibi ��kebilirim,
                            t�rnak s�kebilirim,
kulaklar�n i�ine kur�un d�kebilirim.
Ellerin derisini eldiven gibi soymak,
koltuk alt�na kaynar sudan yeni ��km��
                              hindi yumurtas� koymak,
sirke damlatarak g�zleri oymak,
domuz topu �tlak olunan us�l,
velhas�l daha bin bir us�lle gayeye vus�l
                                          m�mk�nd�r bence...
Bak�n�z, bende ne var?
3. VE 2. POL�S � G�ster bize
                                         g�ster bize!!
B�R�NC� POL�S � Grevde yakalanan
                                  Hintlilerden birinin
                                  taze kesilmi� ba�parma��...
Kesildikten sonra yar�m santim uzad� t�rna��...
3. VE 2. POL�S � Haydi i�eri gidelim,
                                uzayan t�rna�� seyredelim...

        Polisler karakoldan i�eri girerler. Bir m�ddet sahne bo� kal�r. Benerci gelir.
        Ya�mur ya�maya ba�lar... Benerci, belini karakolun duvar�na dayayarak ��melir.
        Karakolun duvar�ndan insan ���l�klar� gelmektedir. Ve ya�murun i�inden uzun bir �ehrin u�ultusu i�itilmektedir.
        Karakolun duvar�ndan gelen insan ���l�klar�: Kalk�ta grevcilerine aittir.
        Ya�murun i�inden u�ultusu i�itilen �ehir: Kalk�ta'd�r.
        Ya�mur... Alaca karanl�k... Ak�am sular�...
        Kalk�ta grevi ma�l�p olmu�tur.
        Somadeva yakalanm��t�r. Ve Benerci'nin, duvar� dibine ��meldi�i karakolda, Somadeva'n�n omuzba�lar� dilim dilim yar�larak kan�yor.
        Ya�mur... Karanl�k... Gece iyiden iyiye indi.
        Benerci'nin sa�lar�, omuzlar�, dizkapaklar� s�r�ls�klam oldu. Arkada�lar�n�n att��� ta�larla aln�nda a��lan yaray� kapayan sarg� �sland�, yap��t�...
        Arkada�lar i�erdedir.
        Benerci yine d��arda...
        Kara g�mlekli bir �talyan fa�istinin bile, o�lumun �ekti�i azab� duymas�n� istemem...
 

B�R�NC� KISMIN SONUNCU BABI

I

BENERC�'DEN ALDI�IM MEKTUPTUR

Benerci'den ��yle bir mektup ald�m, aynen ne�rediyorum:

"Sana verdikleri zaman
                                    bu
                                      mektubu
belki ben �oktan
                  nokta
                      son
                            demi�imdir.
Bu sefer dostlar�n ta��n� de�il,
mendebur bir kur�unu kafamdan yemi�imdir.

N�z�m,
biliyorum,
�l�m�n �n�nde rol kesip
      Hamlet gibi budala,
                     Verter gibi komik olmamak l�z�m.

N�z�m,
bilmiyorum, ne haltedeyim?
                Nas�l altedeyim?
��yle bir poz al�p durmak
              kendi kendini vurmak,
                                k�yak i� do�rusu!..

Bak,
kap� kom�um uyand�,
       muslukta ak�yor su,
          y�z�n� y�k�yor...
�ndi �sl�k �alarak merdivenlerden
                                                   soka�a ��k�yor...

Ben...
Ne Hamlet, ne de Verter...!!!
Neyse, ge�...
��i anlatay�m,
     t�ra� yeter...

Sokak karanl�kt�.
Senin, nefis
                Mis
                      dedi�in
birdenbire kar��ma ��kt�.
Dedi ki: �Aylard�r pe�indeyim�
dedi ki: �tel�� i�indeyim,
                    nerdesin?�
Daha bir�ok �eyler dedi korkuya, a�ka dair.
Eklendi hat�ralar hat�ralara.
Sonra,
�Nereye gidiyorsun?� dedi, �eve geldik� dedi,
                                                           �i�eri gir.�
Onun evine girdik.
Ev karanl�k ve bombo�tu.
Yatak odas�, lamba yand�, konu�tum:
� Bana bir bardak
                    dumanl�, k�rm�z�, s�cak
                                             �ay, dedim.

��kt� d��ar�.
Bakt�m kar��da �anta.
Hani taaa
         onun yolda d���rd���
         ben Benerci serseminin g�rd���
                                   siyah pod�s�et �anta.

A�t�m:
    K�atlar.
Okudum:
    �ntelicent servis raporlar�,
    ve yeni bir tevkifat listesi var.
                    Benim ismim yok.

Anlad�m.
��eri girdi o,
barda�� b�rakt�.
Y�z�me, elime, �antaya bakt�.
Bak��t�k.

Tuttum omuzlar�ndan.
Ba��n� vurdum duvara
                         vurdum...
Duvarda kan.
Vurdum duvara...

Sonra...
         Sokak...
               Tramvay yollar�
                   tramvay yollar�,
                         sa�lar�, sollar�
bombo�, u�suz bucaks�z tramvay yollar�...
Nefes nefese ko�arak
      sonra teker teker
                              merdivenler.

Durdum.
Odam.
Darg�n bir ka� gibi k�m�ldand� tokma��n sap�.
A��ld� kap�.
Oturdum.
Kalkt�m.
Odan�n ortas�nda dola�t�m biraz.
Sonra
      bakt�m
            duvarlara.
D��arda �afak atm��,
duvarlar bembeyaz.
Bakt�m duvarlara.
Sonra
      sa� elim art cebimden
                            brovni�i ��kard�.
A�z�mda c�gara vard�.
Ac� geldi t�t�n
            t�k�rd�m.
�arj�r� s�rd�m.
Kur�un
       namlunun i�indedir.
Kalbim
           hudut haricindedir...
�imdi benden sana son g�z
                                son s�z
                                son ses:
                                S.. O.. S!!.
                                S.. O.. S!!.
                                S.. O.. S!!.
 

II

KALK�TA'YA G�D�P BENERC�'Y�
NE HALDE BULDUM?

Ya yatt� karanl�k sulara
                yahut da yat�yor.
�mdat i�areti var,
           ���kl� bir umman gemisi bat�yor...
                                                  dedim.
G�zleri kanl� bir kurt gibi mesafeleri yedim,
                                    yeti�tim Kalk�ta'ya...
G�kten bir kartal gibi al�alarak
                            girdim yedinci kattaki odaya.

O ne?
Benerci yaz� yaz�yor �sl�k �alarak...
Dipdiri!
Teresin keyfi yerinde...
Ne m�kemmel bir ���k var
                                    beni g�ren g�zlerinde.
G�zlerinin i�ine g�ne� vuruyor.

Masada bir portakal duruyor,
               soluyarak soyup yedim.
� Haydi be herif, anlat! dedim...
 

III

�L�S�N� BULACA�IMI ZANNETT���M HALDE
KAR�IMA YAZI YAZAR VE ISLIK �ALAR B�R VAZ�YETTE
�IKAN BENERC�'N�N "ANLAT BE HER�F..." FERYADIM
�ZER�NE BANA ANLATTIKLARI:

� En yak�nlar�m, en yak�n dostum
                     ta�lad�lar beni, ta�lad�.
Ve mavi g�zl� kad�n yolda�lar�m� sat�p
                       ba��m� bana ba���lad�...
Karard� i�im
Karard� i�im...
Kulaklar�mda kazma sesleri.
��imde �slak
        bir toprak
                   kaz�lmaya ba�lad�.
Girdim yar� belime kadar
             dumanl� s�cak karanl�klara...

� Sonra?
� �ok ��k�r ki, sonras� senin
k�t� edebiyat yapmana yaram�yacak kadar sade,
                                                           alelade!..
Hani �stad�n bir s�z� var:
�BO� GECELER�N� DE��L,
  BOYDAN BOYA �MR�N� VER �NKIL�BA...�
                                                                    diyor.
Bu s�z.
        V�RG�L
Kocaman, ��plak bir al�ndan bakan iki g�z.
                                               V�RG�L

Ve Ben i�te sa��m!..
Anlad�m ki �unu......
��kard�m namludan kur�unu,
onu deh�etli g�zel g�nlere sakl�yaca��m...
 

Birinci K�sm�n Sonu
 
 

�K�NC� KISIM

 

B�R�NC� BAP

 

BENERC� TEKRAR ARKADA�LARINA KAVU�UR...
SOMADEVA YATA�A D��ER...
ROY DRANAT'IN HAYAT FELSEFES�...
Y�RM�NC� ASIR TAR�H�N�N BA�LANGICI
V.       S...               V.       S...
 
Noktanoktanoktanokta nooook-ta
Basm��t�r yine ba�r�na Benerci'yi
o inan�lmayacak kadar iyi
kahredip yaratan KALK�TA.
Noktanoktanoktanokta Noooook-ta
 

I

Bu yaz:
Sabahlar� � taze s�t gibi beyaz,
��le zamanlar� � erimi� bak�r gibi ayd�nl�k,
ak�amlar� � Bombayl� kad�nlar�n esmer teninden �l�k
ve geceleri � �z�m salk�mlar� gibi y�ld�zl�yken hava
                                                          SOMADEVA
                                                           d��t� yata�a.
        Kan geliyor bo�az�ndan.
        Dinleyin bunu Benerci'nin a�z�ndan:
        �� Gazete k�atlar�yla �rt�lm�� olan masada bir gaz lambas� yan�yordu. Somadeva, duvar�n dibindeki yer yata��ndayd�. Boynu bembeyaz. Elmac�k kemiklerinin derisi k�rm�z�la�m��t�. T�ra�� uzam��. Ve g�zleri l�zumundan fazla ayd�nl�k, l�zumundan fazla karanl�kt�.
        Yatak �ar�af�n�n ayak ucunda bir tahta kurusu y�r�yor.
        Gittim, tahta kurusunu ald�m. Masadaki gazete k�ad�n� kopard�m, koyula�m�� siyah bir kan damlas�na benziyen hayvan� k�ad�n i�inde ezdim.
        Somadeva g�ld�:
        � Benerci, beni seviyorsun, dedi.
        G�zlerini y�z�mde gezdirdi. G�zleri aln�mda durdu:
        � Benerci, seneler ge�ti. Benim att���m ta��n izi silinmemi�. Bunun �imdi fark�na vard�m, dedi.
        Yeni do�mu� bir �ocuk gibi nefes ald�:
        � Bug�n iyiceyim, dedi.
        Su istedi. Verdim.
        � Karanl�k, dedi.
        Lamban�n fitilini a�t�m.
        Yine ona para getirmi�tim.
        � Bu paray� nineye verirsin yine. Her g�n besleyici yemekler pi�irsin. Hem, �� ���n mutlaka yemelisin, dedim.
        Cevap vermedi:
        � Ge�en hafta sana getirdi�im paradan hapisanedekilere g�ndermi�sin, sonra iki g�n kuru ekmek yemi�sin, dedim.
        ��itmemezli�e geldi.
        � Sana yeme�in i�in verilen paray� ba�ka yerlere harcamaya hakk�n yok, dedim. Yemek yemen, iyi olman l�z�m, dedim.
        Bir �ey s�ylemek istedi.
        S�ylemedi.
        D���n�yorum.
        Bir kamyonun �st�nden u�suz bucaks�z kalabal��a s�z s�yliyen Somadeva akl�ma geliyor.
        Ya�murlu bir ak�am akl�ma geliyor. Karakolun duvar�na ��melmi�im. ��erde Somadeva'n�n omuz ba�lar� lime lime yar�larak kan�yor.
        Somadeva'n�n mahkemesi akl�ma geliyor. Yumruklar�n� maznun parmakl���na vurarak hayk�r�yor.
        Somadeva hapisaneden ka��yor. Yine beraberiz. Britanya'ya kar�� grevler, n�mayi�ler, i�timalar...
        S�cak bir ��le zaman� akl�ma geliyor. Uzun bir yol y�r�yoruz. Terimi silmek i�in Somadeva'dan mendilini istiyorum. Dalg�n, mendilini veriyor. Mendilde kan.
        Gece bo�az�ndan kan bo�anm��. Doktora gidiyoruz. Verem.
        Metelik yok. Zaten hastaneye de yat�rmak m�mk�n de�il. Ka�ak.
        Somadeva'y�, ninenin evinde, duvar�n dibindeki yer yata��na yat�rd���m g�n akl�ma geliyor.
        D���n�yorum.
        K�t�, berbat �eyler akl�ma geliyor.
        Sonra, mendillerine kan t�k�ren veremli gen� k�z romanlar� okuya okuya, b�t�n bu anlatt�klar�m� baya�� bulacak olan baz� okuyucular akl�ma geliyor.
        G�l�yorum.
        Somadeva soruyor:
        � Niye g�ld�n?
        � Hi�.. Hem art�k ben gidece�im.
        Somadeva soruyor:
        � Haftaya geleceksin de�il mi?
        � Tabii.
        Odadan ��karken Somadeva'n�n sesini i�itiyorum:
        � B�yle duvar dibinde s�rt�st� gebermek berbat �ey be. Hi� olmazsa orada �lsem. Sen, s�yle arkada�lara...
        G�zlerim ya� i�inde.
        � Arkada�lara s�yle. Unutma, Benerci. Orada. Anl�yor musun?�
 

II

S�cak.
Ufukta ���ldayarak
        nehir ak�yor.

Benerci kapal� bir kitap gibi.

ROY DRANAT topra�a bak�yor
Ve konu�uyor, yar� yoldan d�nen
                         bizim eski ahbap gibi:
    �� Benerci sen
    y�ksek da�lar�n �ay�rlar�nda biten
        keskin kokulu
                 g�z alan renkli bir otsun.
    Fakat
    devedikeninden
                   daha faydas�z bir ot.
    Benerci sen bir Don Ki�ot'sun,
    kahraman
                   ve g�l�n�
                             bir Don Ki�ot.
    Benerci bil ki
           neticeler ��karmak
                                          �yle m�mk�n de�il ki...
    Hayat �yle kar���k.
    Ge� efendim, bunlar� b�rak.
    Ak�am�st� serinlikte teferr�ce ��k...
    Ve Yahya Kemal beyi asr�le�tir biraz,
                                                            yaz:
    "��yle rahat bir k��eye s���nd�k da biz
    Dehrin bu hay� huyuna meclubu handeyiz..."
Gerisini at.
��te felsefei hayat.�

Benerci g�ld�.
Ben bir �ey demedim.
Eski bir kavga �ark�s� m�r�ldanarak
bak�yorum ufukta akan suya.

S�cak.
Yazd�m b�t�n gece Benerci'yi,
                 �imdi bir yatsam uykuya.*
 

(*) Okuyucular�ma, ismiyle ilk defa kar��la�t�klar� ROY DRANAT hakk�nda k�sa bir mal�mat vermeyi m�nasip buldum. Roy Dranat, Benerci'nin eski bir kavga arkada��yd�. Fakat sonra, galiba korktu, galiba sabr� t�kendi ve galiba ruhunu sat�p rahat� bulmak f�rsat�n� ele ge�irdi. Kavgadan ayr�ld�. �imdi ROY DRANAT, �ngiliz emperyalizminin emrinde, sakals�z, pelerinsiz ve k�l��s�z, rahat�n� arayan zavall�, mustarip bir Faust'tur.
                                                                                                                                                                                                                                          N.H.
 

III.

�Ke�mirli Ebe kad�n
          anam�n kas�klar�ndan �ekti beni.
Ve
kundaklad� bir sinema biletiyle.
Biletim
       ���nc� mevkiydi.
Anam
       etekli�ini giydi,
babam
     mavi g�mle�ini,
     yola d�z�ld�k...
Gitti�imiz sineman�n
             �� kap�s� var:
Birincinin �n�nde:
                 otomobiller tepiniyor,
                 frakl� Britanya bankalar� iniyor.
�kincinin �n�nde:
k���k dar
                 d�kk�nlarla
                                    dar
                                    tarlalar.
���nc� kap� bizim,
                      oradan
                                 biz giriyoruz,
                      istihsal aletinden mahrum olanlar.
��erde
      the polismenler g�steriyor yerlerini
                                                  m��terilerin:
� Buyrun siz oturunuz!
Oturtuldular.
� Oturun!
Oturdular.
� Otur ulan kerata...
Oturduk.
Lambalar s�nd�.
Muz�ka ba�lad�, makina d�nd�.
Perdede
       filmin ismi g�r�nd�:
(Yirminci Asr�n Serg�ze�tleri n�m
                                                dram.)
Yirminci as�r
      d�rt kanatl� bir tayyareden
                  mendil sallad� bize.
Yakas�nda kapitalizm
       a��ld� kabak �i�e�i gibi.
O kadar �o�ald�
             o kadar
                  uzad� ki bacalar
sa�lar�ndan as�ld�lar s�ra s�ra
                         kehke�anlara.
�yle duman ��kt�, kurum ya�d� ki
g�kte Allah bile meleklere
       Amerikan markal� mu�ambalar giydirdi.
�ikagolu bir milyoner
       �pt� telsiz telefonla
                         Tokyolu sevgilisini.
Elektrikli salhanelerde
        makinalar�n bir a�z�ndan past�rma att�lar,
                                �b�r a�z�ndan
                                boynuzlu inekler ��kt�.
Bir co�rafya hocas� dedi ki derste:
"Senegalli zencinin yeg�ne derdi
       y�z�n�n siyah olmas�d�r."
Bu haber bir velveleyle k�p�rd� Paris'te,
m�stemlekeler nezareti emir verdi,
pudra fabrikalar� ge�ti seferberli�e.
Paris'te olan i�ler duyulunca Londra'dan
hemen i�tima edip karar koydu Avam Kamaras�:
"K��lar�na kuyruk takm�yan Hintlilerin
                                   kesilecek kafas�."
Telsizler daha tebli� ederken bu karar� Hind'e
muazzam bir kuyruk tr�st� te�ekk�l etti
                                 Man�ister �ehrinde.
Kutbu �imalide Eskimolar
                 g�r�nce bu halleri,
k��a kuyruk takmamak
                 ve de�i�tirmemek i�in deri,
ince Japon fincanlar�nda
okkalarla Hollanda s�t� i�me�e ba�lad�lar.
�st�nde uzun katarlar kayan raylar,
bahrimuhitlerin elli bin tonluklar�
ham mevat ta��yorlar m�stemlekelerden.
Kilometreler
       ticaret evleriyle ba�land� birbirine.
Sahray� Kebir'in ortas�nda
                   il�n kuleleri dikildi.
Tr�stler kartellerle toku�uyor.
Balyalar, denkler, �uvallar, kutular
�arktan garba, garptan �arka ko�uyor...
Perde karard�, makina durdu.
Perde beyazland�, lambalar yand�.
Lambalar yanar yanmaz
kocaman bir g�r�lt� ortal�kta �alkand�.
Babama sordum:
"� Ne oldu?"
Anam g�ld�.
Ve birdenbire k���c�k kafam
                yukardan d��en bir kitab�n
                                 yapraklar�yla �rt�ld�.
Kitab� kafamdan at�p yukar� bakt�m:
Britanya bankalar�n�n localar�ndan
                                          filozoflar:
tonlarla yald�zl� eserlerini
                                 f�rlat�yorlar �st�m�ze.
Lambalar s�nd�.
Muz�ka ba�lad�, makina d�nd�.
Perdede
        ikinci k�sm�n ismi g�r�nd�
"Hindistanl� Parya
       VE PROLETARYA.."
The polismenler el att� k��lar�na.
Birinci mevki homurdand�.
�kinci salland�.
Ba��rd� ���nc� mevki
                     avaz� ��kt��� kadar:
"� Geliyor, ror, geliyor bizimkiler...."
Mehtaba, d�k�len bahrimuhit gibi
            mavi pantolonlar�n dalgalar�
                                    kaplad� perdeyi.
Ba�lad� resmige�it
                         Misisipi gibi uzun
                                Amazon kadar geni�.
Maden ocaklar�nda �al��anlar
                     ata biner gibi kazmalar�na binip
                     t�nellerde ko�uyorlard� d�rtnala.
Ke�mirli mensucat amelesi
         hep bir a��zdan �ark�lar okuyarak
kocaman bir bayrak dokuyarak
                                      ge�ti.
Nakliyat��lar
          �ehirlere tekerlek takarak
                     tramvaylara �ektirdiler.
Elektrik�iler
          lastik eldivenlerine
               s�rma sa�lar�ndan
                        dolam��lard� voltlar�.
Elektrik�iler
                ge�tiler,
                            elektrik kadar temiz
                            elektrik kadar �evik,
                                               elektrik
                                                  elektrik...
Ge�iyor bizimkiler
       Misisipi gibi uzun
                     Amazon kadar geni�...
Omuzlar�mda f�r d�nerken kafam
                                karn�ma vurdu babam.
�imdi y�r�yordu perdede
            on milyon beygir kuvvetinde bir �st�rap:
Elleri ceplerinde kilitli
                     parmaklar� burunlar�nda
a��r a��r s�r�klendi i�siz ordusu.
Ad�mlar�
     nallad�
       g�zbebeklerimizin kulaklar�n�.
S�r�tt� birinci mevki.
�kinci d���nd�.
Perdede
        yeni yaz� g�r�nd�:
"BURJUVAZ�!."
The polismenler giydi pazarl�klar�n�.
Alk�� ya�d� localardan.
A�z� suland� ikinci mevkiin.
Biz
�uvald�zla dikildik birbirimize g�ndeliklerimizden,
avu�lar�m�z alevlendi,
        f�rlad� g�zlerimiz
                     burun deliklerimizden.
Ba�lad� resmige�it:
            �mparatorluk �niformalar�
                                davul �alarak
                                                    yol a�arak
                                                          ge�ti.
Britanyal� diplomatlar
                       bonjurlar�n�n kuyruklar�n�
                                          d��ediler yola.
Bayraklar �ekildi her karakola.
S�k�n etti tr�stler.
Ba�lar�nda
       banka kavaslar�n�n �apkas� vard�.
S�k��t�rm��lard� fabrika bacalar�n�
                                       kulaklar�na.
Topraklar�n kilometreleri
                                   tespihti ellerinde.
A��zlar� havada kartel avl�yordu.
Esham senetlerindendi boyunba�lar�.
Parmaklar�mla sayd�m bu da�lar�,
                                      ge�tiler.
G�r�nd� m�te�ebbislerin alay�.
Hepsi bir iki fabrikan�n
                           tutmu�tu kulaklar�ndan.
S�nnet �ocuklar� gibi y�r�yorlard�.
Hepsinin parl�yordu ap�� aras�nda
                mal� sermayenin alt�n kaz���.
Bunlar� da birer birer
                    sayd�k anamla beraber...
Alay bitti.
Toz duruldu.
Bakt�k ki, yollara
��plak g�beklerinden �ivilenmi�ti orospular.�
 

        Somadeva deminden beri okudu�u defteri kapatt�. Yast���n�n alt�na koydu ve Benerci'nin y�z�ne bakt�:
        � Nas�l buldun?
        Benerci sordu:
        � Hepsi bu kadar m�?
        � �imdilik bu kadar. Daha do�rusu bu, yazmak istedi�im �Yirminci As�r Hindistan Tarihi�nin ba�lang�c�.
        � Bakal�m gerisi nas�l olacak?
        � Gerisi, sonu harikulade olacak as�l, Benerci. Bu tarihin sonu inan�lm�yacak kadar m�kemmel olacak. Yaln�z bir yazabilsem, yani onu ben de bir yazabilseydim.
        Benerci kalkt�. Masan�n �st�ndeki gaz lambas�n� yakmak istedi. Somadeva seslendi:
        � Lambay� yakma. B�yle daha iyi. Ge�mi� gelecek, kafam�n i�indekileri b�yle daha iyi g�r�yorum. Ak�amlar� ate�im deh�etli art�yor. A�r�lar filan deh�etli. Art�k dayan�lm�yacak kadar... Neyse, bunlar� b�rak. Sen bir �eyler anlat bakal�m. Son g�nlerde okuyor musun? Fabrika ka�ta bitiyor? Neler okudun?
        � Son g�nlerde bir iki merakl� kitap okudum. Hatta iki tanesi yan�mda. �stersen lambay� yakay�m da, sana biraz okuyay�m.
        � Olur, Benerci.
        Benerci lambay� yakt�.
        � Kitaplardan biri, �u me�hur Frans�z gazetecisi Alber Londr'un. Frans�z Kongosu'na dair. Sana kitab�n en feci fasl�ndan be� on sat�r okuyaca��m. Frans�z Kongosu'nun merkezi Brassavil'le Karaburun liman�n� birle�tirecek olan Kongo - Osean demiryolunun in�aat�na dair birka� sat�r. �n�aat� Batilon �irketi yapt�r�yor. �imdi, dinle:
        Benerci lamban�n fitilini biraz daha a�t�. Okumaya ba�lad�:
        �� Bakota, Baiyya, Linfaondo, Sara, Banda, Lizang�, Mabaja, Sinde, Loano kabilelerinin adamlar�, dalg�n hayatlar�ndan kopar�larak Batilon'a g�nderilmekteydiler.
        Bu �ok garip bir yolculuktu.
        �stil� zamanlar�m�zdan kalan mavnalara y�kleniyorlard�.
        �� y�z, d�rt y�z ba�l�k insan s�r�leri g�vertenin alt�na ve �st�ne y���l�yordu. A�a��da olanlar nefessizlikten bo�uluyorlard�; yukardakiler ne oturabiliyorlard�, ne de kalkabiliyorlard�. Ve ayaklar�nda zencir olmad��� i�in, Brassavil'e kadar 15-20 g�n s�ren yolculuk esnas�nda �ari, Sangu, Kongo nehirlerine her g�n iki �� insan kendini at�yordu.
        Mavna yolunda ilerliyordu. D��enlerin hepsini topl�yamazs�n ya!...
        K�y�dan gidildi�i zamanlar a�a� dallar� en yukarda bulunanlar� nehre yuvarl�yor... Hi�bir �at� yok. 15 g�n yuvarlak g�vertenin �st�nde. G�ne�in alt�nda. Ya�murun alt�nda. Ocak odunla yak�ld��� i�in, u�u�an k���k k�v�lc�mlar zencilerin derilerinde yan�klar yap�yor...
        ��te nihayet Brassavil... �� y�z ki�iden ancak iki y�z altm���, bazen de iki y�z ellisi gelebilmi�tir.
        ....Gelenler s�r�ye sokuluyor. Yaya yolculuk ba�l�yacakt�r. �lk �nce, en sa�lam olanlar se�iliyor.
        ....Ve s�r�, balta g�rmemi� ormanlardan y�r�yerek, batakl�klar ge�erek, deh�etli Mayombe orman�na do�ru ilerliyor.
        ....Bu korkun� bir manzarad�r. 10 kilometreye uzanan insan s�r�s�, bo�umlar�n� k�m�ldatmaya mecali olmayan uzun, yaral� bir y�lana benzer. Biyal�lar d��er, Zindeliler ayaklar�n� zorlukla s�r�kleyebilirler ve k�rbac�n d���m� onlar� kovalar.
        Ben demiryollar�n�n nas�l yap�ld���n� g�rm���md�r. �� yerinde bir�ok aletler vard�r. Fakat burada zencilerden ba�ka hi�bir �ey yok.....
        ....300 kilogram a��rl���nda �imento f���lar�n� nakletmek i�in, Batilon �irketi, bir s�r�k ve iki zenciden ba�ka hi�bir vas�taya l�zum g�rmemi�.
        Irgatba��lar�n ezdi�i bitkin, yorgun, yaral�, s�ska zenciler y���nlarla �l�yorlar.
        ....Bu muazzam bir zenci imhas� hareketiydi.
        Batilon �irketi'ne verilen sekiz bin insan, az bir zaman i�inde be� bin, sonra d�rt bin, daha sonra iki bine indi.
        �lenlerin yerini doldurmak i�in yeni dev�irmeler yap�l�yordu.
        Zenciler ormanlara, �at k�y�lar�na, Bel�ika Kongosu'na, Angola'ya ka��yorlar. Eskiden insanlar�n ya�ad�klar� yerlerde, bizim m�teahhitlerimiz �imdi yaln�z �empanzeleri buluyorlar......�
        Benerci durdu ve,
        � Somadeva, dedi, biliyor musun, bu kitab� yazan Alber Londr kimdir?
        � Hay�r, tahmin ediyorum. Onda deh�etli bir i� adam� kafas� var. Zencilerin mahvolu�una, k�r� k�r�ne baltalanan bir orman�n mahvolmas� gibi ac�yan bir adam. Anl�yorum ki, o, Afrika'ya makina istiyor. Zenciyi �l�mden kurtarmak i�in de�il. Zenciyi daha semereli, daha uzun zaman, daha dayan�kl� i�lettikten sonra �ld�rmek i�in. Frans�z emperyalizminin ac� s�yleyen, deh�etli bir gazetecisi �u Alber Londr.. �yle de�il mi?
        � �yle.. �stersen sana kitaplar� b�rak�r�m. �teki kitap Jorj Lefevr'in �Kau�u�un Epopesi�. Amerika otomobil fabrikalar�na dair fas�llar� �ayan� hayret. Bu Lefevr kadar k�po�lulukta mahir bir adam g�rmedim. �nsanlar�n, kocaman bir makinan�n basit vidalar� haline gelmesinde bile �iir bulan bir adam. Kitab� okur anlars�n. Lambay� s�nd�reyim mi? Haftaya gelirim yine. D�rt g�n sonra yap�lacak mitingin sonu neye varacak? B�yle hasta olmasayd�n. Kuvvetli s�z s�yliyen, amma b��ak gibi s�z s�yliyen bir arkada�a �yle ihtiyac�m�z var ki. Neyse. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak...
        � Ben kendime iyi bak�yorum. �z�lme! Git. Lambay� s�nd�r.
        Benerci lambay� s�nd�rd�. Ve sanki lambay� s�nd�r�r s�nd�rmez, Somadeva hemen uyuyuvermi�mi� gibi, ayaklar�n�n ucuna basarak odadan ��kt�.
        Merdivenin sahanl���nda, nine Benerci'yi kolundan tuttu:
        � �lecek, dedi. Belki, �l�m�n gelmesini beklemeden kendi kendini �ld�recek. Benim o�lum da, kafas�n� �ngilizler sopayla par�alad�ktan sonra, o duvar�n dibindeki yatakta �lm��t�. Bu da, o duvar�n dibindeki yatakta �lecek. Belki de kendi kendini �ld�recek. �ok a�r� �ekiyor. Sana g�stermiyor amma, siz hepiniz �yle a�r� �ekseydiniz �oktan �l�rd�n�z.
        � Kendini �ld�rece�ini nerden biliyorsun? Sana bir �ey s�yledi mi?
        � Bana bir �ey s�ylemedi. Bana o yaln�z iyi �eyler s�yler. Kendini �ld�rece�ini yaln�z kendine s�yledi gibi geliyor bana. Bunu, belki kendine bile apa��k s�ylememi�tir. Belki de s�ylemi�tir. D�n, ben evde yokken, soka�a ��km��... Yata��n�n alt�na bir ��k�n korken g�rd�m. ��k�nda ne vard�, bilmiyorum. Sokaktan bir �ey al�p getirdi.
        Benerci, birdenbire geri d�n�p Somadeva'dan sormak istedi. Sonra vazge�ti.
        � Sen onu yaln�z b�rakma, nine, ben iki �� g�n sonra gelirim.
        Benerci soka�a f�rlad�.
        Y�r�d�.. Y�r�d�...
        Bir k��eba��nda Roy Dranat'la kar��la�t�lar.
        Havagaz� fenerinin alt�nda durdular. Roy Dranat sarho�tu. Benerci'nin ellerini tuttu:
        � Benerci, belki siz hakl�s�n�z, dedi. Belki hakl�s�n�z. Fakat, ben �d�nyay� d�zeltecek ben mi kald�m�a kadar d��t�m. M�mk�nd�r ki, �be� parmak bir olmaz�a kadar da al�alay�m. Amma, bana �yle geliyor ki, sizin hakk�n�z var. Allaha�smarlad�k Benerci. Ben bu tarafa sap�p yoluma gidiyorum, sen de yoluna git..
        Roy Dranat, Benerci'nin ellerini b�rakt�. �apkas�n� ��kard�. Yerlere kadar e�ilerek Benerci'yi selamlad�:
        � Belki, siz hakl�s�n�z.......
        Sallanarak uzakla�t�..
 

 

�K�NC� BAP

 

KALK�TALI SEYYAR SATICI ESNAFINDAN B�R VATANDA�: KALK�TA'DA,
�NG�LTERE EMPERYAL�ZM� ALEYH�NE YAPILAN M�T�NG� VE SOMADEVA'NIN �L�M�N� BERVE�H� �T� ANLATIYOR.
 

I

Meydanda bir kalabal�k vard�, karda��m,
                    uyy... aman kalabal�k!!
R�zg�rl� bir orman gibi u�uldard�, karda��m,
                    bu yaman kalabal�k.
Kalk�tal� tornac�lar, Ke�mirli dokumac�lar,
                                   Bombay gemicileri,
yetmi� yedi denizin getirdi�i
                                   kum gibi
                                            insan var.
��r�l��plak �ocuklar
       sark�yor salk�mlarla a�a�lar�n dal�ndan.
Kocakar�lar oturmu�lar e�iklere.
       ��ne de�il, bir k�l kopar�p atsan sakal�ndan
                                                d��mezdi yere.
Meydanda bir kalabal�k vard�, karda��m,
              uyyy, aman kalabal�k.
Dalgal�, karanl�k bir suya d��m���m gibi
                                  beni sard�, karda��m,
                                  bu yaman kalabal�k.
Bakt�m ki taaa...
                         kar��da
bir kamyonun �st�nde bir adam
                                      avaz avaz
                                                    s�z s�yl�yor.
Ama ne s�z s�yl�yor anam,
                             okkal� s�z s�yl�yor!!!
Bak�yorum adama,
     bir �ey anlam�yorum ama,
s�z s�yl�yor herif�io�lu
                         s�z s�yl�yor,
                okkal� s�z s�yl�yor:
�� Bilemem  hangi sebeple, bilemem hangi sebebe!�
Etrafta ba��r�yorlar:
�� Ya����a be!!!�
Ben de ba��r�yorum.
Acayip bir t�rk� �a��r�yorlar.
Makama uyup ben de �a��r�yorum...
Yan�mda seyrek sakall� bir ihtiyar:
�� Bunlar, delidir, diyor,
bunlar san�yorlar ki, diyor, biz
                    zorla devirebiliriz,
alt�n topuzlu kuyru�unu dalgalara vuran
denizlerin ortas�nda demirden
                                           bir aslan
                                               gibi duran
                                                    kocaman
                                                        Britanya'y�...�
�imdi kamyonun �st�nde ba�ka bir adam..
Bu da s�z s�yl�yor anam
                        s�z s�yl�yor.
                                   Okkal� s�z s�yl�yor.
Bak�yorum adama.
          Bir �ey anlam�yorum ama
belli ki �tekinden
                    daha okkal� s�yl�yor.
Etrafta daha �ok ba��r�yorlar.
Ben de ba��r�yorum.
Bu sefer ba�ka bir t�rk� �a��r�yorlar,
makama uyup ben de �a��r�yorum...
Seyrek sakall� ihtiyar:
�� Bak, bu do�ru s�yl�yor, diyor,
zorla de�il,
             g�zellikle
                      yava� yava�, diyor, al�r�z!..
Birdenbire ayr�l�rsak,
k�ks�z bir a�ac�n dallar� gibi kal�r�z...�

�imdi kamyonun �st�nde yine ba�ka bir adam.
Elbet bu da s�z s�yleyecek anam.
S�z s�yl�yor.
Seyrek sakall� ihtiyar�n keyfi yerinde yine.
Belli ki, geliyor kalabal�k
                   seyrek sakall�n�n dedi�ine.
Adamlar ��k�p iniyor kamyonun �st�nden.
Balta g�rmemi� bir ormanda y�r�r gibi
      y�r�yorum kalabal�kta kamyona do�ru ben.
Ba��r��lar.
T�rk� �a��r��lar.
Ben bir �eycik anlam�yorum ama,
etraftan laflar �al�n�yor kula��ma:
� Sol taraf hap� yuttu!
� Kamyonun yan�nda Benerci'ye bak!
         Anas� �lm��
                    k�z karde�i da�a kald�r�lm�� gibi
                                                            somurttu...
� Gandi'nin hakk� var!
� Hind'in kurtar�c� ilahlar�:
                           dokuma tezg�hlar�.
Deniz tutmu� gibi d�n�yor ba��m.
Birden bir k�yamettir koptu karda��m.
Ba�r��malarla, ipte �ama��r gibi sars�ld� hava.
� Somadeva geliyor, Somadeva!
� Ona s�z verin!
� S�yletmeyin, istemez!
� Dinlemiyoruz!
� Al a�a��!
� S�yletmeyin, istemez.

Yan�ndakilerin omuzuna dayanarak
                         t�rmand� kamyona bir adam.
Geldi b�t�n kalabal�k
bu sapsar� y�zl� bir tek adamla g�z g�ze.
Ortal�k t�ssss!
Somadeva ba�lad� s�ze...
Hey anam! Heeey!
Herifte bir ses vard�, beyabey,
                                    bir ses!
Hani, ormanda kaplanlar �l�rken
                                  b�yle ba��r�r..
�� Arkada�lar!
                        dedi.
                            Hastay�m..
                                        �ok..
Fazla s�ze l�zum yok,
               kendimi asacakt�m.
Gidip bak�n odama:
ipi yerde,
�engeli tavanda m�hl� b�rakt�m.
Geberecektim bir ka�ak gibi
                                        az daha..
Arkada�lar!...�
                    dedi.
Ve s�z�n� bitiremedi.
Salland� sola bir, sa�a bir...
Bakt�m ki kalabal��a bir
       kalabal�k da r�zg�rl� bir ekin gibi sallan�yor,
                                              ben de sallan�yorum.
O yine:
�� Arkada�lar...�
                             dedi.
Yine s�z�n� bitiremedi.
Ve kamyonun �st�nden
                                 devrildi �st�m�ze..
Birdenbire, karda��m, bir hal oldu bize:
boydan boya meydan uzatt� kollar�n�
                                            d��eni tutmak i�in.
Hani ancak
                 Lortlar Kamaras�'na girmeliyim
                                           bu hali unutmak i�in.
Dalgal� bir denize d��en ay ����� gibi
y�zd� bembeyaz �l�s� Somadeva'n�n
yukar� kalkan kollar�n ve ba�lar�n �st�nde.
Meydan ba��rd�, ben ba��rd�m:
�� Somadeva!
                         Somadeva!
Kavga sonuna kadar
                                  kav�ga!...�
Omuz ba��mda inledi bir ses:
�� Deliler kesiyor kocaman bir ��nar�n
                                     en ye�il, en geni� dal�n�.�
D�n�p arkama bakt�m ki, anam;
yoluyor seyrek sakal�n�
                          seyrek sakall� adam.
 

 

�K�NC� KISIM SONUNCU BAP

 

�K� �L�N�N ODASI...
H�ND�STAN Y�RM�NC� ASIR TAR�H�N�N SON S�Z�...
ROY DRANAT'IN AYNALI DOLABA BAKAN �L� G�ZLER�...
 

I

        Somadeva'n�n �l�s� imams�z, rahipsiz ve hahams�z ve kavga �ark�lar� s�yleyen on binlerce ki�ilik bir cemaatla kald�r�ld�.
        Benerci, Somadeva'y� g�md�kten sonra, ninenin evindeki odaya geldi. �pi yerde ve �engeli tavanda m�hl� g�rd�. Duvar�n dibindeki yer yata��n�n yast��� alt�ndan k�rm�z� kapl�, �izgisiz defteri ��kard�.
        Defterin kab�nda: �H�ND�STAN'IN Y�RM�NC� ASIR TAR�Hݻ diye yaz�l�yd�. Benerci defteri a�t�. Ba� tarafta, Somadeva'n�n bir gece kendisine okudu�u yar� kalm�� mukaddeme vard�. Sonra beyaz sayfalar. Son sayfada be� alt� sat�r. Benerci bu be� alt� sat�r� okudu:
        �Ben, Somadeva, Hindistan'�n yirminci as�r tarihini yazma�a ba�lad�m. Fakat bitirmeden �lece�im. Arkada�lar�m, b�rakt���m yerden yazma�a devam etsinler. Tarihin sonu inan�lmayacak kadar g�zel olacakt�r. Buna eminim...�

II

        Benerci, Somadeva'n�n odas�ndan soka�a ��k�nca, Roy Dranat'�n �ak�am�st� serinlikte bir teferr��ten d�nerken� so�uk al�p zat�rreeden �ld���n� duydu. Ve Roy Dranat'�n oteline gitti. G�rd�klerini ��yle anlat�yor:

Girdim ki i�eriye,
iki eli yan�na gelmi�
yat�yor otel odas�n�n
d�rt topuzlu karyolas�nda.
�l�.
Omuzlar�na kadar �ar�afla �rt�l�,
g�zleri a��k...
�ar�af�n alt�nda ayaklar�:
            acayip bir hayvan�n dinliyen kulaklar�...
G�zleri bak�yor
               ayaklar� aras�ndan dolaba.
Dolab�n aynas�nda g�r�yorum:
ba��n� de�il,
         y�z�n� de�il,
                      ka��n� de�il,
kapaklar� a��k, i�i �rt�l� g�zlerini,
                                    yaln�z �l� g�zlerini...
G�zleri bak�yor dolaba.
Ehramda bir kap�
                      a�ar gibi
                                a�t�m
                                      dolab�.
Alt katta bir kutu var.
Kutuda �l�n�n hi� giymedi�i
                    siyah kunduralar.
�t�l� elbiselerle dolu orta kat:
as�lm�� dolab�n i�ine
s�ra s�ra elsiz ve ba�s�z Roy Dranat.
Bir �i�e permanganat,
                                yakal�k,
                                        mendil, �orap.
Bir kitap:
�ok eski g�nlerde beraber okuyup
sat�rlar�n�n alt�n� beraber �izdi�imiz
                                        bir kavga kitab�.

Kapad�m dolab�.
Onun dolaba bakan g�zlerini kapad�m.
Art�k sat�lacak bir y�rek,
                                   kiral�k bir kafa bile yok.
Roy Dranat, ho��a kal,
                              mesele yok.
YORGAN G�TT�,
KAVGA B�TT�.
 

�kinci K�sm�n Sonu
 

���NC� KISIM

 

B�R�NC� VE SONUNCU BAP
 

I

G�z�me alt�n bir damla gibi akan
                                            y�ld�z�n �����,
ilk�nce
          bo�lukta
                    deldi�i zaman karanl���,
toprakta g��e bakan
                    bir tek g�z bile yoktu...
Y�ld�zlar ihtiyard�lar
                   toprak �ocuktu.
Y�ld�zlar bizden uzakt�r
                          ama ne kadar uzak
                                             ne kadar uzak...
Y�ld�zlar�n aras�nda topra��m�z ufakt�r
                        ama ne kadar ufak
                                            ne kadar ufak...
Ve Asya ki
                toprakta be�te birdir.
Ve Asya'da
                bir memlekettir Hindistan,
Kalk�ta Hindistan'da bir �ehirdir,
Benerci Kalk�ta'da bir insan...
Ve ben
           haber veriyorum ki, size:
Hindistan'�n
            Kalk�ta �ehrinde bir insan�n
                       yolu �st�nde durdular.
Y�r�yen bir insan�
                              zincire vurdular...

Ve ben
           tenezz�l edip
ba��m� ���kl� bo�luklara kald�rm�yorum.
Y�ld�zlar uzakm��
                    toprak ufakm��
                               umurumda de�il,
                                                ald�rm�yorum...
Bilmi� olun ki, benim i�in
                      daha hayret verici
                                          daha kudretli
                                daha esrarl� ve kocamand�r:
                                yolu �st�nde durulan
                                        zincire vurulan
                                          � N S A N . . .
 

II

        �u yukar�ya, ���nc� k�sm�n birinci ve sonuncu bab�n�n birinci par�as� olarak yazd���m, �slubu ukalaca, yaz�dan da anl�yaca��n�z ve�hile, Benerci mahpustur.
        Hindistan'�n hakik� istikl�l ve hakik� kurtulu�u i�in �al��t���ndan dolay�, Britanya polisi taraf�ndan tevkif, Britanya adliyesi taraf�ndan muhakeme ve Britanya h�k�meti taraf�ndan, Benerci, hapse at�lm��t�r. Cezas� 15 senedir. Benerci bu 15 adet seneyi ta� bir h�crede tek ba��na ge�irecektir. Ve bu 15 adet senenin bir haylisi ge�mi�tir...
        �imdi size, bu bir hayli senenin nas�l ge�ti�ini anlataca��m. Ve, sonra, s�ra, Benerci'nin kendini ni�in �ld�rd���ne gelecek. Emperyalizm aleyhine yaz�lan* ve emperyalizmi temellerinden y�kmak i�in nefislerini feda edenlerden bahseden bu kitap, bir ink�l�p��n�n hangi �artlar i�inde kendini �ld�rme�e hak kazanaca��n� da hallettikten sonra, bitmi� olacakt�r.
 

(*) Yaln�z �unu hat�rlatmak isterim ki, Benerci emperyalizmi ve emperyalizm ile m�cadeleyi, Neo-Hitlerist-Sosyal-Fa�ist-Sinyor-Fon �evket S�reyya Bey gibi anlam�yordu.
 

III

G�ne�
     pencerede...
Yan�yor
        demir bir �ubuk..
D��arda saat
            belki be�,
                    belki alt�,
                            belki bu�uk,
                                                yedi..
Gardiyan karyolay�
                       duvara kilitledi.
Adam
       demir iskemlede oturuyor
                                             oturuyor...
G�ne�
       d��t� pencereden
adam�n ba��na vuruyor..

D��arda saat
             belki on
                       belki on iki..
��erdeki:
           y�r�yor duvardan
                                     duvara,
                                               duvardan
                                                           duvara...

Gardiyan...
Pirin� �orbas�, ekmek.
Demek:
      ��le saat� �ald�
                  �te yanda ya��yanlara..
Ve adam y�r�yor,
                        duvardan
                                    duvara,
                                              duvardan
                                                          duvara..

Yan�p s�nd� demir �ubuk..
D��arda saat:
             belki be�,
                    belki alt�,
                            belki bu�uk...
D��arda adam...
Adam
     demir iskemlede oturuyor...
                                        Oturuyor...

Gardiyan.
Pirin� �orbas�, ekmek.
Gardiyan
             karyolay� indirince:
                                 i�erde gece.
Yat�yor adam.
G�zleri d���n�yor,
          di�lerinin aras�nda b�y���..
D��arda ay �����....
 

IV

        19... senesi eyl�l�n�n on be�inci gecesi idi.. Saat on ikiden sonra, Kalk�ta �ehrinin varo�lar�ndan gelen bir adam, umum� hapisanenin y�ksek duvarlar� kar��s�nda durdu. Tam bedir halindeki ay, g�ky�z�n� kapl�yan ve esen r�zg�rla korkun� �ekiller al�p akan siyah bulutlar�n arkas�nda k�h gizleniyor, k�h meydana ��k�yordu.
        �ehrin varo�lar�ndan geldi�ini beyan etti�imiz me�hul adam�n durdu�u mahal, umum� hapisanenin arka cephesine tesad�f etmekte olup bu cephenin �st k�sm�nda, hafif bir ���kla ayd�nlanm��, bir s�ra demir parmakl�kl� pencere vard�.
        Ay, bulutlar�n aras�ndan kurtulduk�a, zaman zaman duvar�n dibinden ge�en bir s�ng�y� ���ldatmakta ve bu suretle me�hul adama hapisanenin etraf�n� devreden n�bet�ilerin mevkilerini bildirmekte idi.
        Me�hul adam�n kendisini n�bet�ilere g�stermek istemedi�ini, okuyucular�m�z, elbette tahmin eylemi�lerdir.. Tahminlerinde yan�lm�yorlar. Zira bu adam buraya Britanya �mparatorlu�u zab�tas�n�n hi� de ho� g�rmeyece�i bir i�i yapmak i�in gelmi� idi.
        Filhakika, n�bet�iler hapisanenin k��esinde g�zden kaybolur olmaz, me�hul adam cebinden bir ta� par�as� ��kar�p iyice ni�anlad�ktan sonra demir parmakl�kl� pencerelerin soldan ���nc�s�ne f�rlatt�.. Ta� pencereden i�eriye girdi.
        E�er biz, okuyucular�m�zla birlikte, me�hul adam�n ta�� atmas�ndan evvel, mevzubahis pencereden i�eriye bakm�� olsayd�k, ��yle bir manzaran�n �ahidi bulunurduk:
        Demir kap�s�n�n �st�nde gardiyanlara mahsus d��ardan s�rmeli k���k bir pencere bulunan ta� bir hapisane h�cresi. G�nd�zleri kald�r�l�p zincirle duvara kilitlenen ve geceleri indirilen demir bir karyola. ��bu karyolan�n �st�nde, mahpuslara mahsus libas� giymi� oldu�u halde bir �ah�s oturmaktad�r. Mezk�r �ah�s s�k s�k ba��n� kald�rarak, kap�daki gardiyan penceresinden g�zetlenip g�zetlenmedi�ine bak�yor, s�rg�n�n a��lmad���na emniyet kesbettikten sonra, siyah kapl� kal�n bir kitab�n sayfalar�na bir �eyler yaz�yordu. E�er siyah kal�n kitab� yak�ndan tetkik edecek olursak g�r�r�z ki, bu �ngilizce bir �ncil'dir. Mevzubahis �ah�s, ta� h�creye kapat�ld�ktan bir hafta sonra; Kayser'in hakk�n� Kayser'e ve Allah�n hakk�n� Allaha verme�i ve sa� yana��na bir tokat at�l�rsa, sol yana��n� �evirme�i talim etsin diye, bu �ncil'i bir �ngiliz misyoneri kendisine vermi� idi. Esasen, hepisanenin b�t�n h�crelerinde bu kitaptan maada okuyacak ve yazacak bir �ey bulunmazd�.
        �mdi, ahvalini tetkik eyledi�imiz �ahs�n, yani ta� h�cre mahpusunun �ncil sayfalar�na neler yazd���n� g�relim:
        Sat�rlar�n�n ba�lar� numaral� ve baz� kelimeleri k���c�k ha� i�aretli sayfalarda, URDU lisan�yla ve hen�z kurumam�� k�rm�z� ve taze bir kan ile yaz�lm�� ve kitab�n s�k siyah matbu hurufat� �zerinde ate� gibi yanan yaz�lar vard�.
        Ta� h�cre mahpusu �ncil kitab�n�n i� mukavvas�ndan kopard��� bir par�ay� b�kerek bir kalem haline getirmi� ve bunu sol bile�inden ince ince akan kana bat�rarak bu ate� gibi yanan yaz�lar� yazmakta bulunmu� idi.
        ��te �ehrin varo�lar�ndan gelen me�hul adam ta�� att��� zaman, ta� h�crenin i�indeki mahpus b�yle bir i�le me�guld�. Pencereden gelen ta� mahpusun karyolas� dibine d��m��t�. Mahpus hemen yerinden kalkt�.
        �zerlerine kan� ile yazd��� �ncil kitab� sayfalar�n� kopararak ta�a sard� ve ta�� pencereden d��ar� at�p iade etti.
        �ehrin varo�lar�ndan gelen me�hul adam, ta�a sar�lm�� k�at tomar�n� yerden ald�. G��s�ne soktu. Ve d�nyan�n en k�ymetli hazinesini g��s�nde ta��yan bir insan gibi, korkak, cesur ve emin ad�mlarla uzakla�maya ba�lad�. Korkuyordu: g��s�ndeki defineyi al�rlar diye; cesurdu: g��s�ndeki defineyi �l�m�n kar��s�nda dahi vermemek i�in; emin idi: zira ka� senedir her iki ayda bir buraya geliyor, ta�� at�yor ve ta�, kanl� yaz�lar yaz�l� �ncil sayfalar�na sar�lm�� oldu�u halde kendisine iade ediliyordu; binaenaleyh bu i�e al��m�� idi.
        Bu kanla yaz�lm�� yaz�lar, Hintlilerin hakik� istikl�l ve kurtulu� cidalinde kitlelere heyecan, �uur ve hedef vermekte idi........

        Ta� h�cre mahpusu Benerci'dir. Kitlelere heyecan, �uur ve hedef veren yaz�lar, vaktiyle Somadeva'n�n ba�lad��� ve �imdi Benerci'nin devam etti�i �Hindistan'�n Yirminci As�r Tarihi� isimli eserdir. Yaln�z, Benerci bunu, bile�ini kesip kan�yla yazm�yor.. Fakat, e�er icap etseydi, eserin bir tek sat�r�n� yazmak i�in damarlar�ndaki b�t�n kan�n� ak�tabilirdi. Ve bu, pestenkerani bir l�f de�ildir.. Bu i�i yapabilecek insanlar�n yaln�z on dokuzuncu as�r romanlar�nda ya�ad���n� zannedenler, yirminci asr�n isimsiz, b�y�k kavga kahramanlar�n� tan�m�yorlar demektir.
        Benerci yaz�s�n� bile�inin kan�yla yazm�yor. Bu yaz�lar� �ehrin varo�lar�ndan gelen me�hul adama vermiyor. Benerci yaz�lar�n� temiz beyaz k�atlara kur�unkalemiyle yaz�yor. Ve bunlar� hapishane gardiyanlar�n�n �ngiliz dikkatlerine ra�men, d��ardakilerin ellerine ula�t�r�yor.
        NASIL?..
        Ta� h�cre mahpusunun, senelerdir, bu i�i nas�l yapt���n� anlatacak de�ilim. Romanda da olsa, Britanya polisine hizmet etmek istemem......
 

V

D��arda
          bir bayrak gibi dalgalan�rken ad�,
i�erde O
          ihtiyarlad�..
Her g�n biraz daha
               camlar� ya�ar�yor
                                           iri
                                           ba�a
                                                 g�zl�klerinin.
Her g�n biraz daha
                             siliniyor �izgileri
                                                  g�rd�klerinin.
K�reyvat� hamra azal�yor.
Tasall�b� �erayin.
Tansiyon 26.
Ba� d�nmesi, bunalt�.
Sinir...

Bir
senedir
            yazamad� bir
                            sat�r
                                bile..
Yine fakat
       d��arda bir bayrak gibi
                              dalgalan�yor ad�.
��erde O
         ihtiyarlad�....
 

BU FASIL
BENERC�'N�N KEND�N� N���N
�LD�RD���NE DA�RD�R
 

�Kalk�ta �ehrinin ufkunda g�ne�
                                            y�kseliyordu.
Atlar� ���ktan, mi�ferleri ate�
                                               bir ordu
bozgun karanl��� katm�� �n�ne
                                                   geliyordu.
G�ne� y�kseliyordu..
Kalk�ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

Bunu beceremedik
         romantik ka�t� pek.
��yle diyelim:

�Bayg�n kokulu
                   koskocaman
                                  masmavi bir �i�ek
                                                      �eklinde sema
d��t� fecrin alt�n kollar�na...�

Bu da olmad�,
         olaca�� yok.
Benden evvel gelenlerin hepsi,
                            alm��lar birer birer,
tuluu �emsi, gurubu �emsi
                        tasvir patentas�n�.
Tuluu �emsin, gurubu �emsin
                                 okumu�lar can�na..
Bu hususta yap�lacak i�,
                                   s�ylenecek s�z
                                               kalmam�� bana.
Buna ra�men,
                tekrar ederim ki ben:
Kalk�ta'n�n damlar� �st�nde g�ne�
                                       g�ne� gibi
                                              y�kseliyordu.
Sokaktan bir s�t�� beygirinin
                    nal ve g���m sesi geliyordu.
Benerci sordu:
� Saat ka�?
� Alt�...

        Benerci d�n ak�am ge� vakit tahliye edildi. Hapishanenin kap�s� �n�nde deh�etli bir kalabal�k onu bekliyordu. E�er eski sistem bir kafam olsayd�, iddia edebilirdim ki, Benerci bu y���nlarla insan� ebediyyen pe�inde s�r�kliyebilecek kadar onlara yak�n, onlar�n can�nda, onlar�n kan�ndayd�.
        Benerci'ye arkada�lar�, d�� mahallelerdeki apart�manlardan birinin en �st kat�nda bir oda tutmu�lar. Benerci odas�na sekiz arkada��yla beraber girdi. Bana:
        � Sen git, biraz dola�. Sonra gelirsin, dediler.
        Apart�man�n kap�s� �n�nden, merkez caddelere kadar, k�m�ldanan, ba��ran bir insan denizinin ortas�nda, her ad�mda onun ismini i�iterek, dola�t�m. Kalabal�k yava� yava� da��ld�. Geri d�nd���m zaman Benerci'yi odas�nda yaln�z buldum. Pencerenin �n�nde duruyordu. Saat gecenin on biriydi. Benerci:
        � Otur bakal�m, dedi.
        Oturdum.
        Saatler ge�ti, saatler ge�ti.. Bir kelime bile konu�mad�k. Ve nihayet, lamban�n sar� ����� beyazlanma�a ba�lad�. Pencereden bakt�m:
        Kalk�ta'n�n damlar� �st�nde g�ne�
                                                  y�kseliyordu.
        Benerci sordu:
        � Saat ka�?
        � Alt�.
        � �l�.
        � Anlamad�m.
        � Hi�. Dinle. Bu kitab�n birinci k�sm�nda, arkada�lar�m bana: �Sen bizi satt�n,� dediler. Aln�mda h�l� onlar�n att��� ta��n izi var. Halbuki ben tertemizdim. Fakat onlar hakl�yd�. K�l kald�, kendimi �ld�r�yordum. Fakat bu halt� yemedim.
        � �yle.
        � Bu kitab�n ikinci k�sm�nda, Somadeva'n�n ci�erleri a�z�ndan geliyordu. �yle a�r� �ekiyordu ki, kendini �ld�rmek istedi. Fakat o da bu halt� yemedi. Bir kamyonun �st�nde kal�b� dinlendirmeyi daha do�ru buldu, de�il mi?
        � �yle...
        � Saat ka�?
        � Alt� bu�uk.
        � �l�... Dinle. Ferdin tarihteki rol� malum. Ak���n istikametini de�i�tiremez. Yaln�z tempoyu h�zl�la�t�rabilir, yava�latabilir. ��te o kadar. Tarihte fert denilen nesne, keyfiyetin de�il, kemiyetin �st�ne tesir edicidir. B�t�n bunlar senin i�in, benim i�in, bizim i�in bilinen �eylerdir.
        � Do�ru.
        � �yleyse, bunu �imdi benim �ahs�ma tatbik edelim.
        Birdenbire durdu. G�zl���n� ��kard�. Mendiliyle camlar�n� sildi. G�zl���n� takt�. Camlar�n i�inde b�y�yen g�zleri g�zlerimdedir.
        � Devam et, Benerci, dinliyorum.
        � Hadisat �yle getirdi ki, ben hareketin muayyen bir inki�af merhalesinde muayyen bir rol oyn�yan bir fert haline geldim.
        � Do�ru.
        � D�nden itibaren katar�n ba��nda gidiyorum. Halbuki fizyolojim berbat.. Kafam elastikiyetini kaybetti. D�neme�leri zaman�nda d�nemiyece�im. Ellerim l�zumundan fazla titriyor. Ak�nt�da d�men tutam�yacak bir hale geldiler. Ak���n temposunu h�zl�la�t�rmak nerde? Onu yava�latmam muhtemeldir. �stemeden, irademin d���nda, yanl�� ad�mlar ataca��m. Biliyorum, hareket belki beni alt� ay sonra, bir sene sonra bir safra gibi f�rlatacakt�r. Fakat o beni f�rlat�p atana kadar, ben ona fren olaca��m. Halbuki ben kemiyette bile, bir sene de�il, bir g�n bile, irademin d���nda, bilerekten ona ihanet edemem. Anl�yor musun? Diyeceksin ki, yan�lm�yan yaln�z tembellerdir, budalalard�r. �� yapan, y�r�yen adam yan�l�r. Mesele yanl���n idrakindedir. Fakat, ya bu yan�lma nesnesi katar�n ba��ndaki adam i�in bir kaide haline gelirse. Ve o adam katar�n ba��nda gidemiyece�ini bildi�i halde, yerinde durmak i�in bir saniye olsun �srar ederse. Bu bir ihanet de�il midir? Ben bir saniye olsun, ihanet edemem. Bu benim uzviyetimde yok...
        Benerci yine durdu. Sonra birdenbire g�lerek:
        � Hem ben bu meseleyi arkada�larla konu�tum. Hallettik. Sana haltetmek d��er, dedi. Sen saata bak, ka�?
        � Yedi.
        � Hem, bu benim mesele nevi �ahs�na m�nhas�r bir i� bile de�il. Galiba LAFARG'la kar�s� da ayn� vaziyete d��m��ler, ayn� i�i yapm��lar. Her ne hal ise. �u senin tabancay� ver bakay�m.
        Pantolonumun arka cebinden tabancay� ��kard�m. Koskocaman bir nagant. Benerci'ye uzatt�m. Ald�, masan�n �st�ne koydu.
        Tekrar g�zl���n� ��kard�. Mendiliyle camlar�n� sildi. G�zl���n� takt�. Camlar�n i�inde b�y�yen g�zleri g�zlerimdedir.
        � ��yle pencerenin �n�nde birer c�gara tellendirelim, dedi.
        C�garalar� yakt�k. Topraktan f��k�r�r gibi bol, renkli ve �l�k bir yaz sabah�n�n ���klar� kar�� pencerelerin camlar�nda, Benerci'nin g�zl�klerinde p�r�l p�r�l yan�yordu. Damlar, evler, a�a�lar ve sokaklar y�kanm�� gibi nemli ve tertemizdi. Konu�muyorduk.
        A�z�mda, sonuna gelen c�garan�n ac�l���n� duydum. Benerci aya�a kalkt�. C�garas�n� masadaki tablan�n i�inde s�nd�rd�.
        � Pencereyi kapat. Sen de haydi art�k git. �stersen �det yerini bulsun diye bir kere kucakla�al�m, dedi.
        Kucakla�t�k.
        Arkama bakmadan kap�dan d��ar� ��karken:
        � �ocuklara selam s�yle, dedi.
        Merdivenleri a��r a��r inme�e ba�lad�m. D�rd�nc� kat. ���nc� kat. Merdivenleri h�zl� h�zl� iniyorum. �kinci kat. Merdivenleri ko�arak iniyorum.
        Tam soka�a ��kt���m zaman, derinlerden, demir bir kap�n�n h�zla kapanmas� gibi tok bir ses geldi...
 

BU K�TABIN SON S�Z� . . . . . . . . . . . . . . .

                            �Kavgada
                            kendi kendini �ld�ren
                                                       lanetli bir
                                                       cenazedir
                                                       benim i�in:
                            �l�s�ne
                                    ellerimiz
                                          dokunamaz.
                           Arkas�ndan
                                    matem mar��
                                          okunamaz.�
 

Sen art�k
         bu kitapta:
noktalar�
         virg�lleri
              sat�rlar� ta��m�yorsun.
Sen art�k
         bu kitapta
ko�muyor
         ba��rm�yor
                   aln�n� ka��m�yorsun.
Sen art�k
         bu kitapta
                   ya�am�yorsun.

Ve Benerci sen
         bu kitapta:
kendi kendini �ld�rmene ra�men
benim ellerim senin
                      kanl� delik
                             �aka��na dokunacakt�r.
Cenazende
         dosta d��mana kar��
                        matem mar��
                                   okunacakt�r:
 

M A T E M   M A R � I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
�an
        �alm�yoruz.
�an
        �alm�yoruz.
Yok
      sal�
          veren!
Giden
      o
biten
      bir
�ark� de�ildir...

O
b�y�k
bir
���k
gibi d����t�.
Kasketli
bir g�ne�
halinde d��t�.

�an
        �alm�yoruz.
�an
        �alm�yoruz.
Yok
      sal�
          veren!
Bu
     giden
              bir
                   biten
                        �ark� de�ildir ...........
 
 

S  O  N

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|