Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

 

Ben bir insan,
ben bir Türk þairi Nazým Hikmet
ben tepeden týrnaða insan
tepeden týrnaða kavga, hasret ve ümitten ibaret...

 

 

 

Ben hem kendimden bahseden þiirler yazmak istiyorum,
hem bir tek insana, hem milyonlara seslenen þiirler.

Nazim Nazim

Hem bir tek elmadan, hem süpürülen topraktan, hem
zindandan dönen insan ruhundan, hem kitlelerin
daha güzel günler için savaþýndan, hem bir tek
insanýn sevda kederlerinden bahseden þiirler yazmak
istiyorum, hem ölüm korkusundan, hem ölümden korkmamaktan
bahseden þiirler yazmak istiyorum.

                                                                            Nâzým Hikmet


 

YAÞAMI

        Gerçek þair kendi aþký, kendi mutluluðu ve acýlarýyla uðraþmaz. Onun þiirlerinde halkýnýn nabzý atmalýdýr... Þair baþarýlý olmak için, yapýtlarýnda maddi yaþamý aydýnlatmak zorundadýr.
        Gerçek yaþamdan kaçan ve onunla baðýntýsýz konularý iþleyen kimse, saman gibi anlamsýzca yanmaya yargýlýdýr.
 

Nâzým HÝKMET
 

YAPITLARI

Güneþi Ýçenlerin Türküsü (1928)
835 Satýr (1929)
Jokond ile Si-Ya-U (1929)
Varan 3 (1930)
1+1=1 (1930)
Sesini Kaybeden Þehir (1931)
Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932)
Gece Gelen Telgraf (1932)
Taranta Babu'ya Mektuplar (1935)
Portreler (1935)
Simavne Kadýsý Oðlu Þeyh Bedreddin Destaný (1936)
Saat 21-22 Þiirleri (1965)
Kurtuluþ Savaþý Destaný (1965)
       
(Kuvâyi Milliye adýyla 1968)

Dört Hapishaneden (1966)
Rubailer (1966)
Yeni Þiirleri (1966)
Memleketimden Ýnsan Manzaralarý (1966-67)
       
(Kitabýn üçüncü cildi, 1965 yýlýnda "Þu 1941 Yýlýnda" adýyla yayýmlanmýþtýr)

Ýlk Þiirleri (1969)
Son Þiirleri (1970)
Nâzým Hikmet ve Seçme Þiirleri (1975, hazýrlayan: Asým Bezirci)
Tüm Eserleri (1975-1980, Cem Yayýnevi, 8 kitap, bütün þiirler)
Nâzým Hikmet'in Bilinmeyen Ýki Þiir Defteri (1980, hazýrlayan: Kemal Sülker)
Nâzým Hikmet Toplu Yapýtlarý (26 Kitap, Adam Yayýnlarý, 1988-1992)

ÞÝÝRLERÝ

21 1 924
Açlýk Ordusu Yürüyor
Asya-Afrika Yazarlarýna
Aþý
Ben Senden Önce Ölmek Ýsterim
Benerci Kendini Niçin Öldürdü?
Benim Oðlan Fotoðraflarda Büyüyor
Berkley
Beþ Satýrla
Beyazýt Meydanýndaki Ölü
Bir Acayip Duygu
Bir Ayrýlýþ Hikayesi
Bir Cezaevinde Tecritteki Adamýn Mektuplarý
Bir Gemici Türküsü
Bir Hazin Hürriyet
Bir Kýz Vardý Japonya'da
Bir Küvet Hikayesi
Bu Vatana Nasýl Kýydýlar
Bulutlar Adam Öldürmesin
Büyük Ýnsanlýk
Cevap Dört Numara
Ceviz Aðacý
Çankýrý Hapisanesinden Mektuplar
Çarlýk Rusyasýnýn Ölümü
Çýnarý Yýkmak Ýçin Baltayý Köküne Vururlar
Çocuklar Ölebilir Yarýn
Çocuklarýmýza Nasihat
Davet
Doðum
Dört Hapisaneden (Ýstanbul, Ankara, Çankýrý, Bursa)
Dörtlük
Dünyanýn En Tuhaf Mahluku
Dünyayý Verelim Çocuklara
Fakir Bir Þimal Kilisesinde Þeytan ile Rahibin Macerasý
Gazete Fotoðraflarý Üstüne
Gece Gelen Telgraf
Gelmiþ Dünyanýn Dört Bir Ucundan
Gerileyen Türkiye Yahut Adnan Menderes'e Öðütler
Giden
Giderayak
Gömlek Pantolon Kasket ve Fötre Dair
Gövdemdeki Kurt
Gözlerin
Güneþi Ýçenlerin Türküsü
Güneþin Sofrasýnda
Güz
Haber
Hasret
Hasret
Herkes Gibi
Hiçbir Aðaç Böyle Harikulade Bir Yemiþ Vermemiþtir
Hiciv Vadisinde Bir Tecrübei Kalemiye
Hoþgeldin
Hürriyet Kavgasý
Ýstanbul'da, Tevkifane Avlusunda
Ýyimser Adam
Ýyimserlik
Japon Balýkçýsý
Kadýnlarýmýzýn Yüzleri
Kalbim
Kanter Ýçinde
Karlý Kayýn Ormanýnda
Kemal Tahir'e Mektup
Kerem Gibi
Kýrkýncý Yýlýmýz
Kýþlýk Saray
Kýz Çocuðu
Kore'de Ölen Bir Yedek Subayýmýzýn Menderes'e Söyledikleri
Kuvâyi Milliye
Lodos
Mavi Gözlü Dev, Minnacýk Kadýn ve Hanýmelleri
Mavi Liman
Memleketimden Ýnsan Manzaralarý
Memleketimden Ýnsan Manzaralarý'ndan
Merhaba Çocuklar
Mor Menekþe, Aç Dostlar ve Altýn Gözlü Çocuk
Mukaddes Karýn
Münevver'in Doðum Günü
Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz?
Neyi Bildirir Sayýlar
Nikbinlik
Niyazalant Sömürgesi
Orkestra
Otobiyografi
Ölçü
Ölüme Dair
Orada Tanýdýklarým I
Orada Tanýdýklarým II
Piraye Ýçin Yazýlmýþ : Saat 21-22 Þiirleri
Portatif Karyola
Postacý
Radyoaktiviteli Yaðmurlar Üstüne
Rubailer
Salkýmsöðüt 
Saman Sarýsý
Sen
Ses
Sesler Geliyor
Silahsýz Ýnsanlar
Þair
Þarkýlarýmýz
Þehitler
Þeyh Bedrettin Destaný
Tahirle Zühre Meselesi
Taranta - Babu'ya Mektuplar
Teftiþ
Trafik Memurlarý
Türkiye Ýþçi Sýnýfýna Selam
Üç Selvi
Vasiyet
Vatan Haini
Veda
Yarýda Kalan Bir Bahar Yazýsý
Yaþamaya Dair
Yine Ýyimserlik Üstüne
Yine Memleketim Üstüne Söylenmiþtir
Yine Ölüme Dair
Yine Yaðmur Üstüne
Yirminci Asra Dair
Yolculuk
Yürümek
Zafere Dair

ÝSÝMSÝZ ÞÝÝRLER
 

ÞÝÝR ÇEVÝRÝLERÝ

Kleopatra Ve Âþýklarý -  Aleksandr Sergeyeviç PUÞKÝN

NÂZIM HÝKMET IN ENGLISH

On Living - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk
The Blue-eyed Giant, The Miniature Woman And The Honeysuckle - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk
The Japanese Fisherman - Translated by Richard McKane
The Walnut Tree - Translated by Gün GENCER
Things I Didn't Know I Loved - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk
Today Ýs Sunday - Translated by Randy Blasing & Mutlu Konuk

KENDÝ SESÝNDEN ÞÝÝRLERÝ

01. Salkým Söðüt Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 01. Salkim Sogut.mp3
02. Nikbinlik  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 02. Nikbinlik.mp3
03. Haber  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 03. Haber.mp3
04. Angina Pektoris  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 04. Angina Pektoris.mp3
05. Yirminci Asra Dair  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 05. Yirminci Asra Dair.mp3
06. Kýz Çocuðu  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 06. Kiz Cocugu.mp3
07. Japon Balýkçýsý  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 07. Japon Balikcisi.mp3
08. Akkaranfil  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 08. Akkaranfil.mp3
09. Stransium 90  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 09. Stransium 90.mp3
10. Dünya, Dostlarým ve Toprak  Nazim Hikmet - Kendi Sesinde Siirler - 10. Dunya Dostlarim Ve Toprak.mp3
11. Kerem Gibi  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 11. Kerem Gibi.mp3
12. Ýstanbul'dan Mektup  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 12. Istanbuldan Mektup.mp3
13. Türk Köylüsü  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 13. Turk Koylusu.mp3
14. Büyük Taarruz 1  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 14. Buyuk Taarruz 1.mp3
15. Büyük Taarruz 2  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 15. Buyuk Taarruz 2.mp3
16. Büyük Taarruz 3  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 16. Buyuk Taarruz 3.mp3
17. Ceviz Aðacý  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 17. Ceviz Agaci.mp3
18. Bahri Hazer  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 18. Bahri Hazer.mp3
19. Güz  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 19. Guz.mp3
20. Münevverin Doðum Günü Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 20. Munevverin Dogum Gunu.mp3
21. Yaþama Dair 1 Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 21. Yasama Dair 1.mp3
22. Sen  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 22. Sen.mp3
23. Uyanýþ  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 23. Uyanis.mp3
24. Akþam Gezintisi  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 24. Aksam Gezintisi.mp3
25. Gecenin Saat Biri  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 25. Gecenin Saat Biri.mp3
26. Doðum  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 26. Dogum.mp3
27. Memet  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 27. Memet.mp3
28. Memleketim Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 28. Memleketim.mp3
29. Vapur  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 29. Vapur.mp3
30. Bor Oteli  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 30. Bor Oteli.mp3
31. Sofra  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 31. Sofra.mp3
32. Salatalýk Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 32. Salatalik.mp3
33. Dörtlük  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 33. Dortluk.mp3
34. Yine Yaðmur Üzerine  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 34. Yine Yagmur Uzerine.mp3
35. Umut  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 35. Umut.mp3
36. Ruhun  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 36. Ruhun.mp3
37. Kar Kesti Yolu  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 37. Kar Kesti Yolu.mp3
38. Merih'e Giden Cosmos  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 38. Merihe Giden Cosmos.mp3
39. Mavi Liman  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 39. Mavi Liman.mp3
40. Kýyýdaki Ýhtiyar  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 40. Kiyidaki Ihtiyar.mp3
41. Masallarýn Masalý  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 41. Masallarin Masali.mp3
42. Büyük Ýnsanlýk  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 42. Buyuk Insanlik.mp3
43. Giderayak  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 43. Giderayak.mp3
44. Hasret Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 44. Hasret.mp3
45. Türkü  Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 45. Turku.mp3
46. Yaþama Dair 2 Nazim Hikmet - Kendi Sesinden Siirler - 46. Yasama Dair 2.mp3

BESTELENEN ÞÝÝRLERÝ

   Asker Kaçaklarý, Grup Yorum - Asker Kaçaklarý
   Ceviz Aðacý, Cem Karaca - Ceviz Aðacý
   Güneþi Ýçenlerin Türküsü, Grup Baran - Güneþi Ýçenlerin Türküsü
   Salkýmsöðüt, Grup Baran - Salkýmsöðüt
   Þeyh Bedrettin Destaný, Ahmet Kaya - Þeyh Bedrettin
   Vapur, Zülfü Livaneli, Bir Vapur Geçer  
   Veda, Grup Yorum - Veda

NÂZIM ÝÇÝN ÞÝÝRLER

Ante POPOVSKÝ - Diyalog
Nâzým'ýn Yüreði  - Yevgeni YEVTUÞENKO

NÂZIM HÝKMET HAKKINDA

Nâzým Hikmet Ýçin - Louis ARAGON

BAÐLAR

nazimhikmet.fisek.com.tr
www.nazimhikmetran.com
www.nazimusta.com
www.marksist.com/tuncay_alp/nazim_hikmet_isci_sinifina_sevdali_bir_komunist_ozan.htm

 

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|