KLEOPATRA VE ÂÞIKLARI
Saray pýrýl pýrýl. Þarkýcýlar hep bir aðýzdan
Destan okuyorlardý, filâvta ve rubabýn akýþýyla.
Melike sesiyle ve bakýþýyla
Canlandýrýyordu ziyafeti ihtiþam içinde.
Gönüller sürükleniyordu onun tahtýna doðru
Fakat altýn tasýn önünde, O, birdenbire daldý derinlere
Mucizeli baþýný, omuzuna eðip durdu.

Ve þimdi muhteþem ziyafet sanki uyukluyordu,
Davetliler susmuþtu. Þarkýcýlarda ne ses, ne seda vardý!
Ama iþte, eðilen baþýný O kaldýrdý yine,
Iþýklý bir yüzle baþladý sözlerine:
"Mutluluðunuz sizin, benim aþkýmdadýr,
Dinleyin beni, ben dilersem eðer, siz
Benimle bir olabilirsiniz.
Ýhtiras alýþveriþine kim giriyor, kim?
Aþkýmý satýyorum ben,
Hayatý pahasýna bir gecemi benim
Söyleyin, kim satýn alacak içinizden?"

Sustu ve korku sardý herkesi,
Yürekler burkuldu þehvetle...
O, yüzünde soðuk bir cüretle
Dinlemektedir þaþkýn mýrýltýlarý
Ve küçümseyen bakýþlarýný aðýr aðýr
Hayranlarýnýn üstünde dolaþtýrmaktadýr.
Birden bir insanýn çýkýþýyla yarýldý kalabalýk
Onun peþinden geldi iki kiþi daha
Duruþlarý pervazdý, gözbebekleri ýþýk.
Melike karþýlýyor gelenler ve böylece
Alýþveriþ bitiyor: satýn alýnýyor üç gece.
Ölüm odasýdýr çaðýran onlarý artýk.

Þimdi kutsal kâhinler
Donakalmýþ davetliler önünde
Uðursuz kâseden
Sýra kur'asýný çekiyor birer birer.
Birinci Flavius, son Roma bölüðünde
En yýrtýcý asker.
Çýldýrtabilirdi onu
Katlanmak bir kadýnýn azametine,
O kabul etmiþti zevkin meydan okuyuþunu,
Kýzgýn kavga günlerinde koþar gibi
Düþmanýn davetine.
Ýkinci, Kriton, genç hakim,
Epikür bahçelerindendi,
Kharite'lerin, Kýbrýs'ýn, Amur'un
Þairi ve hayranlarýndandý.
Üçüncü, yeni açmýþ bir bahar çiçeði gibi
Okþuyordu gözü ve kalbi.
Ünlü deðildi, adý asýrlarda tutmamýþtý yer;
Yavaþça gölgeliyordu
Dudaklarýný ilk tüyler;
Genç yüreðinde tecrübesiz gücü
Kaynýyor ihtirasla;
Heyecan ýþýldýyor gözlerinde.
Maðrur Melike hüzünlü bakýþlarýný;
Dondurdu onun üzerinde.

"-Ant içerim... Ey zevklerin anasý,
Mislini görmediðin gibi hizmet edeceðim sana.
Satýlýk bir cariye gibi gireceðim,
Kandýrýcý ihtiraslarýn odasýna.
Dinle beni, gücü büyük Kýbrýslý sen,
Ve siz yer altý hükümdarlarý,
Ey gazaplý Ayda'nýn ilahlarý,
Yemin ederim ki, sabah þafak sökene kadar
Arzularýma hükmedenleri, ben
Tatlý ihtiraslarla doyuracaðým,
Ve bütün esrarlý aþk hünerleriyle
Ve misilsiz bir rehavetle onlarý yoracaðým.
Ama, kýzýl sabah ýþýklarýyla,
Sökünce ölümsüz þafak,
Yemin ederim ki ölümün baltasýyla
Bu bahtiyar baþlar yuvarlanacak."

Ve iþte artýk gün batýyor,
Altýn bir yay gibi doðuyordu ay.
Örtüldü baygýn gölgelerle
Ýskenderiye'de saray.
Fýskiyeler coþuyor, meþaleler tutuþtu.
Buhurdanlar tütüyor aðýr aðýr, yer yer...
Dünya ilâhlarýnýn bekliyor emirlerini
Tatlý, ihtiraslý serinlikler.
Sessiz ve ihtiþamlý karanlýklarýn,
Gönlü çeken mucizeleri arasýnda,
Ve gölgesinde erguvani perdelerin
Iþýldýyordu altýn oda...


1835


Aleksandr Sergeyeviç PUÞKÝN

Çeviri: Nâzým HÝKMET

按揭計算機| 買樓| 上車盤| 搵樓| 屋苑| 樓盤| 地產| 租樓| 租盤| 二手樓| 新盤| 一手樓| 豪宅| 校網| 放盤| 樓價| 成交| 居屋| 貝沙灣| 美孚新邨| 嘉湖山莊| 太古城| 日出康城| 九龍站 | 沙田第一城| 西半山 樓盤| 樓市走勢| 青衣| 西貢 樓盤| 荃灣 樓盤| Grand Austin出售的樓盤| 西半山| 西貢| 荃灣|

推荐一个卖雪茄的网站| 雪茄网购| 雪茄哪里买| 雪茄| 哈瓦那雪茄| 雪茄网| 雪茄专卖| 雪茄价格| 雪茄烟网购| 雪茄专卖网| 雪茄专卖店| 网上哪里可以买雪茄| 买雪茄去哪个网站| 雪茄怎么抽| 雪茄烟| 雪茄吧| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 大卫杜夫雪茄| 保利华雪茄| 古巴雪茄品牌| 古巴雪茄价格| 古巴雪茄| 古巴雪茄多少钱一只| 古巴雪茄专卖网| 烟斗烟丝| 烟丝| 小雪茄| 金特罗雪茄| 帕特加斯d4 | 蒙特雪茄| 罗密欧朱丽叶雪茄|

噴畫| banner| banner 價錢| Backdrop| Backdrop 價錢| 易拉架| 易拉架 價錢| 橫額| 印刷| 橫額印刷| 印刷 報價| 貼紙| 貼紙印刷| 宣傳單張| 宣傳單張印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Bannershop| Ebanner| Eprint| 印刷 黃店| 印刷公司| 咭片| 海報| 攤位| pvc板| 易拉架設計| 海報印刷| 展板| 禮封| 易拉架尺寸| foamboard| pvc| printer| label| print shop| poster| business card| postcard| print services| printing company| name card| hk print| hong kong printing| Leaflet| Printing| 喜帖| 過膠| 信封|

邮件营销| Spread| Email Marketing 電郵推廣| Luftbefeuchter| ultraschall luftbefeuchter| luftbefeuchter schlafzimmer|

wms| vending machine| barcode scanner| QR code scanner| SME IT| it solution| rfid tag| rfid| rfid reader| it outsourcing| POS label| IRLS| IT Support| system integration| software development| inventory management system| label printing| digital labelling| barcode label| Self Service Kiosk| Kiosk| Voice Picking| POS printer| POS scanner|

Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| Trumpy Bear| Amazfit Bip| Hubsan H501s| Vernee T3 Pro| DJI Mavic Air| Anet A8 3d Printer Review| Populele| SONOFF| Homekit| JJPRO X5| LEMFO LEM7| Anet| Koogeek| Hubsan Drone| Wltoys| Feiyu| Zeblaze| Lixada|

electric bike| best electric bike| electric bikes for adults| e bike| pedal assist bike| electric bikes for sale| electric bike shop| electric tricycle| folding electric bike| mid drive electric bike| electric trike| electric mountain bike| electric bicycle| electric bike review| electric fat bike| fat tire electric bike| women's electric bike |

office| 地產代理| 辦公室| Property Agent| Hong Kong Office Rental| hong kong office| 物業投資| office building| Commercial Building| Grade A Office| 寫字樓| 商業大廈| 甲級寫字樓| 頂手| 租寫字樓| leasing| Rent Office| 地產新聞| office for sale|